RÅ 1998 not 30

Ansökan av Inger H. om rättsprövning av beslut i fråga om strandskyddsdispens

Not 30. Ansökan av Inger H. om rättsprövning av beslut i fråga om strandskyddsdispens. - Inger H. ansökte hos Länsstyrelsen i Kalmar län om dispens enligt 16 a § naturvårdslagen (1964:822) från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av ett bostadshus på fastigheten Gårö 1:5 i Mönsterås kommun. Bostadshuset skulle uppföras inom ett område där det rådde utökat strandskydd intill 300 m från strandlinjen enligt 15 § naturvårdslagen. Inger H. anförde som skäl för sin ansökan i huvudsak följande. Området för den planerade byggnaden, Ersholm, var omslutet av detaljplan och bebyggelse. Hela området var planlagt i översiktsplanen som ett område för koncentrerad fritidsbebyggelse. Tidigare hade Inger H. låtit planera ett förslag till detaljplan för Halleholm och Ersholm om 9 tomter. Denna plan hade ändrats med hänsyn bl.a. till tillgängligheten för det rörliga friluftslivet. Med en neddragning till en byggnad på Ersholm hade Inger H. gjort en avsevärd förändring av tidigare planer och tagit stor hänsyn till strandskyddet. En byggnad på Ersholm skulle inte innebära några inskränkningar av den allemansrättsliga användningen av området. - Mönsterås kommunstyrelses arbetsutskott uppgav i beslut den 8 augusti 1995 att utskottet inte hade något att erinra mot ansökan om strandskyddsdispens. - Länsstyrelsen i Kalmar län avslog i beslut den 30 oktober 1995 Inger H:s ansökan och anförde som skäl för sitt beslut att den planerade byggnaden skulle komma att få ett utslängt läge utan anknytning till den befintliga bebyggelsen och skulle uppenbart strida mot strandskyddets syfte samt att området var av stort värde för friluftslivet. - Inger H. överklagade beslutet och yrkade att dispens skulle medges. -Regeringen (Miljödepartementet, 1996-04-25) avslog överklagandet med följande motivering: Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Inom strandskyddsområde råder förbud mot att uppföra nya byggnader. Dispens från förbudet kan meddelas om särskilda skäl föreligger. - Regeringen finner att ett uppförande av bostadshuset skulle innebära att ett område tas i anspråk som idag är allemansrättsligt tillgängligt. Särskilda skäl för dispens från byggnadsförbudet inom strandskyddsområdet har inte framkommit. Överklagandet bör därför avslås. - Inger H. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och anförde bl.a. följande. Dispensärendet borde omprövas med hänsyn till nya allmänna råd om tillämpningen av 15, 16 och 16 a §§naturvårdslagen. Den grundlagsprincip som medgav ersättning för mark som inte fick utnyttjas för avsett ändamål borde även beaktas. Det avsedda markområdet hade köpts in med utgångspunkt i att marken i kommunens översiktsplan var planerad för koncentrerad fritidsbebyggelse. Kommunens godkännande för detta förelåg. Länsstyrelsen hade inte inför sitt avslag redogjort för sina överväganden om att frångå kommunens översiktsplan. Av länsstyrelsens beslut framgick inte om särskilda hänsyn tagits till biotoperna för växt- och djurlivet på platsen. En begränsad byggnation skulle inte påverka vattenmiljön. Snarare skulle en viss kontroll kunna ske så att den för allmänheten tillgängliga stranddelen inte missköttes. Med den föreslagna tomtplatsen hindrades kringboende inte på något sätt att ta del av strandmiljön. Området kunde "säkras" med särskilda planbestämmelser. Det borde behandlas på samma sätt som det kringliggande detaljplaneområdet vad gäller strandskyddsfrågan. - Regeringsrätten (1998-03-03, Tottie, Swartling, Rundqvist, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Det klandrade regeringsbeslutet avser frågan om Inger H. skall medges dispens från strandskyddsbestämmelserna i 16 § första stycket naturvårdslagen för uppförande av ett bostadshus på sin fastighet. För sådan dispens krävs enligt 16 a § samma lag att särskilda skäl föreligger. Enligt förarbetena till lagstiftningen bör dispensmöjligheten tillämpas restriktivt (prop. 1974:166 s. 97). - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som den aktuella lagregleringen ger eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat avgörandet. Inte heller framgår det klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1998-02-03, Olsson)

*REGI

*INST