RÅ 1998 not 33

Ansökan av Britt-Inger L. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring

Not 33. Ansökan av Britt-Inger L. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring. - Försäkringsrätten för Södra Sverige meddelade den 5 juni 1992 dom i ett mål som gällde ersättning till Britt-Inger L. enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Hon överklagade domen men Försäkringsöverdomstolen beslöt den 26 september 1994 att inte meddela prövningstillstånd. - Britt-Inger L. ansökte om resning. Till stöd för sin talan anförde hon i huvudsak följande. Samtidigt som Försäkringsöverdomstolen meddelade sitt beslut trädde två vittnen fram som vågade tala om att hon hade blivit mobbad av sin chef och sina arbetskamrater. Domstolen tog inte hänsyn till vittnesmålen eftersom de kom in för sent. Vittnena hade numera flyttat och hon visste inte var de finns. Vidare tog domstolen inte hänsyn till ett brev från hennes arbetskamrater till landstingsdirektören och inte heller till ett läkarintyg som gällde hennes son. -Regeringsrätten (1998-03-06, Björne, Swartling, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - I det mål som slutligt avgjordes genom att Försäkringsöverdomstolen beslöt att inte meddela prövningstillstånd hade lämnats en omfattande utredning rörande Britt-Inger L:s arbetsförhållanden och problem på arbetsplatsen, sonens handikapp och andra förhållanden som hade betydelse för bedömningen av hennes ersättningsanspråk. I en skrivelse som kom in till Försäkringsöverdomstolen redan i januari 1993 hade hennes ombud redogjort för de uppgifter som lämnats av de två personer (vittnen) som särskilt nämns i ansökningen om resning. Bland de handlingar som sedan tidigare förelåg i målet fanns kopior av de båda handlingar som Britt-Inger L. hänvisat till i ansökningen, dvs. ett brev från arbetskamraterna till landstingsdirektören och ett läkarintyg angående hennes son. Det material som Britt-Inger L. åberopat i sin ansökan var således känt för Försäkringsöverdomstolen i god tid innan den fattade beslutet att inte meddela prövningstillstånd. - Varken det hittills avsedda materialet eller vad Britt-Inger L. i övrigt anfört i Regeringsrätten innefattar sådana synnerliga skäl för en ny prövning som krävs för att resning skall beviljas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1998-02-10, Nielsen)

*REGI

*INST