RÅ 1998 not 48

Ansökan av Bo I., Birgit I., Beatrice D. och Ulf Å. om rättsprövning av beslut ang. arbetsplan

Not 48. Ansökan av Bo I., Birgit I., Beatrice D. och Ulf Å. om rättsprövning av beslut ang. arbetsplan. - Vägverket fastställde enligt beslut den 17 februari 1997 arbetsplan för omläggning av väg 1053 Rörbäcksnäs-Sälen, delen förbi Sälenstugan. Vägverket beslutade samtidigt om indragning, sedan den nya vägen öppnats för trafik, av den av arbetsplanen berörda delen av nuvarande väg 1053 Fjällvägen som inte sammanföll med den nya vägen. - För den indragna vägdelen skulle väghållningsmyndigheten begära och bekosta erforderlig förrättning enligt anläggningslagen. Indragningen fick inte verkställas förrän anläggningsförrättningen hade vunnit laga kraft och då en pågående vinterväghållningsperiod (oktober-april) var avslutad. - Vägverkets beslut överklagades av bl.a. sökandena.Regeringen (Kommunikationsdepartementet, 1997-11-06) upphävde Vägverkets beslut vad gällde indragning av nuvarande väg 1053 samt avslog överklagandena i övrigt. - Sökandena anhöll om rättsprövning av regeringens beslut. De anhöll även om inhibition. - Bo I. och Birgit I. anförde i huvudsak följande. Vid bullerberäkningarna har Vägverket använt två olika dimensionerande trafikflöden, nämligen "normaltrafik" i ena fallet och "trafik under normal högsäsongsvecka" i andra fallet. Det framgår av utredningsplanen att det dimensionerande trafikflödet med hänsyn till områdets speciella karaktär skall utgöras av "normal högsäsongsvecka", vilket också är rimligt med hänsyn till att hela omläggningen av väg 1053 är påkallad av trafiken under högsäsong. Mot bakgrund av dessa faktiska förutsättningar borde bullerberäkningen för alternativ 1 ha baserats på 7 000 fordon per dygn i stället för 4 000 fordon per dygn som nu skett. De framräknade bullervärdena är således inte relevanta. Trafikunderlaget på 7 000 fordon per dygn medför väsentligt högre decibeltal än de i utredningen angivna 54 dBA utomhus och 42 dBA inomhus. Högsäsongsveckorna medför vidare användning av dubbdäck. Detta ökar bullernivån med 3 dBA, vilket inte beaktats i miljökonsekvensbeskrivningen. Dessutom föreligger beräkningar som visar att bullerskyddsvallar ger ett skydd på endast 2-3 dBA och inte de 8 dBA som anges i miljökonsekvensbeskrivningen. Mot bakgrund av Naturvårdsverkets riktlinjer torde det vara uppenbart att det i miljökonsekvensbeskrivningen och utredningsplanen använda riktvärdet för alternativ 1 på 55 dBA för trafikbuller utomhus inte är ett relevant värde. Gubbmyrenområdet är dessutom ett fritidsområde inom den del av de svenska fjällen som i 3 kap. naturresurslagen utpekats som område av riksintresse. Området har tidigare inte varit stört och bör skyddas mot trafikbuller. Den i utredningsplanen gjorda utvärderingen och rekommendationen att alternativ 1 är bättre än alternativ 2 med avseende på trafikbuller är således felaktig. Detta har ej beaktats vid tillämpningen av de olika lagarna (väglagen, miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen och naturresurslagen). Vägverket och regeringen har därmed åsidosatt en rättsregel. - Beatrice D. och Ulf Å. anförde samma argument som makarna I. i bullerfrågan samt gjorde därutöver gällande bl.a. att regeringen borde ha hållit muntlig förhandling i ärendet.-Regeringsrätten (1998-03-26, Tottie, Sjöberg, Lindstam, Rundqvist, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Enligt 3 § samma lag skall ansökan om rättsprövning ha kommit in till Regeringsrätten inom tre månader från dagen för det beslut som ansökningen avser. Beatrice D:s ansökan inkom först den 9 februari 1998 till Regeringsrätten. Ulf Å:s ansökan kom in den 6 mars 1998. Dessa ansökningar har således inkommit efter utgången av sagda frist och kan därmed inte tas upp till prövning. - I väglagen (1971:948) och därtill knutna författningar finns olika bestämmelser som reglerar tillkomsten av en arbetsplan för väg. Bl.a. anges i 15 § väglagen att planen skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning med redovisning av de väntade miljöeffekterna samt förslag till de skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått som behövs för att förebygga störningar eller andra olägenheter från trafiken. Lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (naturresurslagen) innehåller i 2 kap. grundläggande hushållningsbestämmelser till skydd för mark- och vattenområden med hänsyn till områdenas betydelse för utnyttjande, t.ex. för kommunikationer. Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall enligt 10 § företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Det fjällområde som här är aktuellt har i 3 kap. 2 § naturresurslagen upptagits som ett område av riksintresse med hänsyn till turismen och friluftslivet. Enligt 3 kap. 1 § samma lag utgör emellertid hushållningsbestämmelserna inte hinder för bl.a. utvecklingen av befintliga tätorter. - Av handlingarna framgår följande. Bo och Birgit I. m.fl. har en fastighet inom Gubbmyren, som utgör ett detaljplanelagt område med en omfattande fritidsbebyggelse om ca 350 fastigheter. Längs områdets gräns i söder rinner Köarån. Vidare finns en kraftledningsgata. Omedelbart söder om ån finns ett skogsparti. Söder om detta finns fritidsbebyggelse, hotell, pensionat och slalombackar. Den enligt alternativ 1 i arbetsplanen planerade vägen sträcker sig längs Köarån och den intilliggande kraftledningsgatan. Den befintliga vägen - alternativ 2 i arbetsplanen - sträcker sig genom bebyggelsen vid Sälenstugan. - Kommunfullmäktige i Malungs kommun antog den 18 december 1990 en översiktsplan för Malungs kommun. I översiktsplanen ingår som fördjupad översiktsplan en den 28 juni 1983 antagen områdesplan för områdena kring Sälenfjällsvägen där en ny sträckning för vägen redovisas. I byggnadsplan och detaljplan för Gubbmyrenområdet har den nya vägsträckningen illustrerats. Vägverket har anfört att den som alternativ 1 angivna sträckningen av vägen helt överensstämmer med kommunens fördjupade översiktsplan. Enligt handlingarna har en ny väg varit en förutsättning för exploateringen av Gubbmyren. Någon konflikt med naturresurslagen föreligger inte enligt Vägverket. - Enligt Regeringsrättens bedömning faller de överväganden som Vägverket redovisat och som regeringen gjort i sitt beslut inom ramen för den handlingsfrihet som lagstiftningen enligt de förut angivna bestämmelserna ger den beslutande myndigheten. - I övrigt har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för sitt handlingsutrymme. Regeringens beslut strider därför inte mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Med denna utgång förfaller frågan om inhibition. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Beatrice D:s och Ulf Å:s ansökningar om rättsprövning. - Regeringsrätten avslår ansökningarna i övrigt och förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1998-03-05, Bergquist)

*REGI

*INST