RÅ 1998 not 69

Not 69. Överklagande av Mats K. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Med hänvisning till reglerna i 10 kap. 8 § regeringsformen hade Justitiekanslern i en skrivelse den 23 oktober 1997 underrättat chefen för Utrikesdepartementet om att det hos Justitiekanslern fanns en handling (den s.k. scientologibibeln), som regeringen i beslut den 16 oktober 1997 med stöd av bestämmelserna i 2 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) funnit innehålla uppgifter som inte kunde lämnas ut. Utrikesdepartementet hade därefter den 27 oktober 1997 till Justitiekanslern överlämnat en promemoria angående vissa utrikespolitiska förhållanden som hade aktualiserats med anledning av att dokumentet var allmän handling vid flera myndigheter i Sverige. I beslut den 30 oktober 1997 hade Justitiekanslern med stöd av bestämmelserna i 2 kap. 1 § sekretesslagen avslagit en begäran att få ta del av scientologibibeln. Kammarrätten i Stockholm hade enligt dom den 5 december 1997 inte ändrat beslutet. Domen hade överklagats till Regeringsrätten. Målet var ännu ej avgjort och handlingarna, däribland Utrikesdepartementets promemoria, förvarades hos Regeringsrätten. - Mats K. yrkade hos Regeringsrätten att helt eller delvis få ta del av Utrikesdepartementets promemoria. Till stöd för sin talan anförde han bl. a. följande. Utrikesdepartementet sekretessbelade regelmässigt allmänna handlingar. I detta fall hade statsråd vid flera tillfällen offentligt och i riksdagen uppgivit att skälet till att regeringen hemligstämplade scientologibibeln var påtryckningar av USA. Promemorian innehöll denna argumentation om än mera utförligt beskriven. Scientologibibeln i sig omfattades enligt riksdagens kammarkansli inte av sekretess. Sekretesslagen måste i detta fall underordnas tryckfrihetsförordningen. -Regeringsrätten (1998-04-06, Brink, Tottie, Sjöberg, Lindstam, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen gäller sekretess för uppgift som angår Sveriges förbindelser med annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs. - Den begärda handlingen innehåller under rubriken Inledning uppgifter som inte kan anses vara omfattade av sekretess. Detta avsnitt kan därför lämnas ut. I övrigt innehåller handlingen uppgifter om bl.a. Utrikesdepartementets bedömningar av de utrikespolitiska komplikationer och frågor som kan föreligga rörande ett utlämnande av den s.k. scientologibibeln. Ett utlämnande av sådana uppgifter kan antas störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skada landet. Sekretess gäller därför för uppgifterna enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten bifaller Mats K:s begäran såvitt gäller avsnittet Inledning och avslår hans begäran i övrigt. (fd II 1998-03-31, Liljeros)

*REGI

*INST