RÅ 1998 not 71

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt, när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd

Not 71. Ansökan av Lars-Gunnar V. om resning. - I beslut den 11 april 1994 fann Kalmar läns allmänna försäkringskassa att av Lars-Gunnar V. anmälda sjukdomsbesvär inte kunde anses som en arbetsskada enligt 2 kap. 1 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Genom dom den 28 april 1995 lämnade Länsrätten i Kalmar län hans överklagande utan bifall. Sedan Lars-Gunnar V. överklagat länsrättens avgörande beslutade Kammarrätten i Jönköping enligt protokoll den 30 januari 1997 att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens beslut vann laga kraft. - I en skrivelse till Regeringsrätten uppgav Lars-Gunnar V. att han fortfarande hävdade sin rätt till livränta och att han ville få ärendet prövat på nytt. -Regeringsrätten (1998-04-06, Werner, Sjöberg, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Lars-Gunnar V:s skrivelse får uppfattas som en ansökan om resning. Enligt 8 § första stycket 4 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar i paragrafens lydelse från och med den 1 april 1995 skall en ansökan om resning prövas av kammarrätten, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Lars-Gunnar V:s ansökan om resning kom in till Regeringsrätten den 15 juli 1997. Ansökningen får anses avse det mål i vilket frågan om hans rätt till arbetsskadeersättning prövades i sak. Det målet avgjordes slutligt av länsrätten genom domen den 28 april 1995. Av det sagda följer att det är kammarrätten som skall pröva ansökningen om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar den till Kammarrätten i Jönköping för handläggning. (fd II 1998-03-11, Kovacs)

*REGI

*INST