RÅ 1998 not 73

Tillstånd till ändring av verksamheten och till flygning med helikopter vid flygplats (avslag) / Tillstånd till ändring av verksamheten och till flygning med helikopter vid flygplats (rättsprövning, avslag)

Not 73. Ansökan av Åke L., Eric B. och Lars Erik L. om rättsprövning av beslut ang. dels ändring av verksamheten vid Malmens flygplats, dels flygning med helikopter vid samma flygplats. -Ärende angående ändring av verksamheten. Försvarsmakten ansökte om tillstånd att flyga med flygplan JAS 39 Gripen under fortsatt flygutprovning vid Försvarets materielverk, provningsavdelningen (FMV:PROV): Koncessionsnämnden beslutade den 22 februari 1995, med stöd av 16 § miljöskyddslagen (1969:387), att överlämna åt regeringen frågan om tillstånd till flygning med flygplanet vid Malmens flygplats i Linköpings kommun. - Regeringen (Miljödepartementet 1997-01-30) lämnade Försvarsmakten tillstånd enligt miljöskyddslagen att flyga med flygplan JAS 39 Gripen på Malmens flygplats med högst 2 800 flygrörelser 1997 och därefter högst 2 000 flygrörelser per år. Regeringen uppsköt enligt 21 § miljöskyddslagen under en prövotid avgörandet av vilka villkor som skulle gälla beträffande åtgärder för att minska buller inomhus i skol- och vårdlokaler. Försvarsmakten ålades att genomföra viss utredning om förutsättningarna för att bullerisolera skolundervisnings- och vårdlokaler. - Som skäl för beslutet anfördes följande under rubriken Regeringens bedömning: Regeringen finner att den verksamhet som Försvarsmakten nu ansökt om att få utöva, flygningar med JAS 39 Gripen under flygutprovning vid FMV:PROV på Malmens flygplats, är av synnerlig betydelse ur allmän synpunkt. Regeringen delar Koncessionsnämndens uppfattning att man härvid bör beakta dels den betydelse som JAS-projektet har från försvarssynpunkt, dels att utprovningen är ett nödvändigt led i JAS-projektet, dels kostnaderna för att genomföra denna utprövning på annan plats än Malmens flygplats. Koncessionsnämnden, Naturvårdsverket och länsstyrelsen har anfört att en förutsättning för att tillåta JAS-flygningar på Malmens flygplats är att annan flygverksamhet vid flygplatsen begränsas. I enlighet med 1996 års försvarsbeslut, etapp 2, (prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:109-112) skall målflygdivisionen vid F 16M, Malmen, avvecklas. Det totala antalet bullertillfällen med tunga jetflygplan vid flygplatsen kommer således att minska. Därutöver har helikoptertrafiken vid flygplatsen minskat i den omfattning Försvarsmakten angav när tillstånd söktes till verksamheten. Regeringen finner mot denna bakgrund att tillstånd bör lämnas till flygningar med JAS 39 Gripen på Malmens flygplats. Det är emellertid av största vikt att störningarna från verksamheten begränsas. - Regeringen har i prop 1996/97:53 om infrastrukturinriktning för framtida transporter angett inriktningen för att successivt förbättra bullersituationen i befintliga bullerexponerade miljöer. Åtgärdsprogram bör genomföras för statlig infrastruktur mot störningar i befintlig bebyggelse av trafikbuller enligt bl.a. följande. I en första etapp bör åtgärdsprogrammet beträffande flygbuller avse minst de fastigheter som exponeras för buller vid 100 dB(A) maximalnivå, när området regelbundet exponeras för bullernivån endast dagtid vardagar och enstaka kvällar. Denna första etapp bör genomföras snarast inom planperioden 1998-2007. I propositionen anges att det finns förutsättningar för en andra etapp i åtgärdsprogrammet under planperioden för civilflygets del, samt att inriktningen för den militära flygverksamheten så långt som möjligt bör vara densamma som för den civila. I den andra etappen bör åtgärdsprogrammet även avse bl.a. fastigheter som exponeras för flygbuller vid 90 dB(A) maximalnivå när området regelbundet exponeras för bullernivån endast dagtid vardagar och enstaka kvällar. - Beträffande Malmens flygplats anser regeringen att åtgärder på sikt bör vidtas beträffande bostäder för permanentboende vilka utsätts för beräknade ljudnivåer om minst LAMAX 90 dB(A). Som ett första steg bör dock de bostäder som utsätts för LAMAX 100 dB(A) isoleras. - Regeringen delar vidare Koncessionsnämndens uppfattning att det i detta ärende är ett rimligt krav att inomhusnivåerna efter vidtagna åtgärder inte bör överskrida ca 60 dB(A). Åtgärderna kan avse fönster, ytterdörrar och ventilationskanaler. Ytterligare åtgärder som krävs för att nå ovan angiven inomhusnivå bör vidtas om kostnaderna är rimliga i förhållande till byggnadens värde och skick. Med "ca 60  dB(A)" avses att om det är möjligt att med enklare åtgärder nedbringa ljudnivån till någon eller ett par dB(A)-enheter över 60 dB(A) skall detta överskridande inte få leda till att mycket dyrbara åtgärder, såsom fasadisolering eller isolering av takbjälklag, skall behöva vidtas för att nedbringa ljudnivån inomhus till högst 60 dB(A). - Koncessionsnämnden har i tillstånden till verksamheten vid de flottiljflygplatser som nyligen prövats ålagt Försvarsmakten att utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att isolera skolor och vårdlokaler. Regeringen finner att en motsvarande utredning bör vidtas även vad gäller Malmens flygplats. - Regeringen delar länsstyrelsens bedömning beträffande förlängning av nordsydliga rullbanan och finner således att Försvarsmakten inte bör åläggas att utföra en sådan förlängning. - Frågan om villkor för utsläpp av luktande ämnen bör överlåtas till Koncessionsnämnden. - Ärende angående helikopterflygning. Koncessionsnämnden lämnade i beslut den 30 september 1993 Fortifikationsförvaltningen tillstånd enligt miljöskyddslagen att på Malmens flygplats flyga med helikopter i övningsvarv som inte avsåg nödåtgärder. - Beslutet överklagades av bl.a. Åke L., Eric B. och Lars Eric L. - Regeringen (Miljödepartementet, 1997-03-20) avslog överklagandet med följande motivering: Bedömningarna av störningarna från helikopterverksamheten bör göras mot bakgrund av störningarna från övrig verksamhet vid flygplatsen. - I enlighet med 1996 års försvarsbeslut, etapp 2, prop. 1996/97:4, bet 1996/97:FöU1, rskr 1996/97:109-112) skall målflygdivisionen vid F 16M, malmen, avvecklas. I beslut den 30 januari 1997, nr 12, har regeringen lämnat Försvarsmakten tillstånd att inom FMV:PROV:s verksamhet flyga med JAS 39 Gripen på flygplatsen. Det totala antalet flygrörelser för FMV:PROV:s verksamhet skall enligt beslutet, med undantag för 1997, emellertid vara detsamma som tidigare. - Helikopterverksamheten på Malmen har tidigare uppgått till ca 30 000 flygrörelser per år. I ansökan till Koncessionsnämnden bedömde Försvarsmakten att helikopterverksamheten skulle komma att minska successivt mot mitten av 1990-talet till ca 50 procent av dåvarande verksamhet. Enligt uppgifter från Försvarsmakten har det totala antalet flygrörelser minskat till 13 700-18 000 per år. Detta har medfört att störningarna från denna verksamhetsgren har begränsats. - Regeringen, som finner att beslutsunderlaget i ärendet är tillräckligt, delar Koncessionsnämndens bedömning att lokaliseringen av den verksamhet som avser flygning med helikopter i övningsvarv till Malmens flygplats får godtas. - Vad gäller de av länsstyrelsen föreslagna villkoren om avstånd från övningsvarv till bostäder samt registrering av flygvägar delar regeringen Koncessionsnämndens bedömning. Regeringen finner således att en avståndsgräns inte är lämplig att föreskriva samt att frågan om kontrollåtgärder bör hanteras av länsstyrelsen inom ramen för tillsynsverksamheten. - Försvarsmakten har föreslagit vissa ändringar i beslutet. Av de klagande som har yttrat sig över Försvarsmaktens förslag är samtliga negativa till detta. Regeringen finner - bl.a. mot bakgrund av att ingen av de som överklagat beslutet har uppgett sig vara positiva till ändringen - att beslutet inte bör ändras enligt Försvarsmaktens förslag. - Båda ärendena. Åke L., Eric B. och Lars Eric L. anförde besvär över regeringens båda beslut. Till stöd för sin talan åberopade de i huvudsak följande. Regeringen hade inte beaktat svensk miljölagstiftning på ett korrekt sätt. Besluten stred därför mot 1 § 3, 2 § första meningen samt 4, 4 a och 6 §§miljöskyddslagen. Besluten stred vidare mot 1 kap. 1 och 6 §§ samt 2 kap. 1 § och 3 § 1 och 4 plan- och bygglagen (1987:10), 1 kap.1 och 2 §§ och 2 kap. 1 § lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. samt mot hälsoskyddslagen (1982:1080). Slutligen stred besluten mot Socialstyrelsens Allmänna råd, Buller inomhus och höga ljudnivåer (SOSFS 1996:7) samt mot uttalanden i prop. 1993/94:215 och prop. 1996/97:4. - Regeringsrätten (1998-04-07, Werner, Sjöberg, Lindstam, Sandström, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringens beslut får inte överklagas. Regeringsrätten finner att sökandenas skrivelser bör behandlas som ansökningar om rättsprövning.-Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten skall pröva om regeringens avgörande i ett ärende strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - I förevarande ärenden aktualiseras i första hand tillämpning av vissa bestämmelser i miljöskyddslagen. Dessa bestämmelser är, liksom övriga av sökandena åberopade bestämmelser, i stor utsträckning allmänt hållna och lämnar myndigheterna en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet. Vad som förekommit i målet kan inte anses visa att regeringen felbedömt de fakta som legat till grund för besluten eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som bestämmelserna lämnar för beslutsfattandet. - Regeringsrätten finner således att regeringens beslut inte strider mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angivit. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att besluten på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1998-03-04, Perttu)

*REGI

*INST