RÅ 1998 not 75

Företagsledare i fåmansföretag ansågs skola beskattas enligt punkt 14 första stycket av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen när företaget genom fusion med helägt dotterföretag förvärvar egendom som avses i lagrummet

Not 75. Överklagande av X av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked anförde X bl.a. följande. Han ägde samtliga aktier och var företagsledare i Y AB, som i sin tur ägde samtliga aktier i Z AB. Sistnämnda bolag ägde några fastigheter som innefattade bostad åt honom och hans familj. I bolaget bedrevs också konsultverksamhet. En fusion enligt 14 kap. 22 § aktiebolagslagen (1975:1385), ABL, mellan Y AB och Z AB planerades. X ville ha svar på frågan om en överföring av nämnda fastigheter från Z AB till Y AB vid fusionen skulle utlösa beskattning av honom enligt den s.k. stoppregeln i punkt 14 första stycket av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370), KL. -Skatterättsnämnden (1997-10-20, Ersson, Wingren, Nordling, Armholt, Johansson, Nord, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. X skall vid den planerade fusionen beskattas enligt bestämmelserna i punkt 14 första stycket av anvisningarna till 32 § KL för ett belopp motsvarande den för Z AB gällande anskaffningskostnaden för ifrågavarande fastigheter. - Motivering. X äger samtliga aktier i Y AB som i sin tur äger samtliga aktier i Z AB. Sistnämnda bolag äger fastigheter som innefattar X:s bostad. Bolagen skall nu fusioneras. X frågar om han - såsom företagsledare i Y AB - skall beskattas enligt stoppregeln i punkt 14 första stycket av anvisningarna till 32 § KL för ett belopp motsvarande anskaffningskostnaden för fastigheterna. - Beskattning enligt stoppregeln skall ske när ett fåmansföretag anskaffar sådan egendom från annan än delägare eller delägare närstående som uteslutande eller så gott som uteslutande är avsedd för privat bruk för företagsledare i företaget eller företagsledare närstående person. - Vid inkomstbeskattningen behandlas en fusion enligt 14 kap. 22 § ABL som en onerös transaktion, se RÅ 1994 ref. 16. Fastigheterna får därmed anses anskaffade av Y AB även i den mening som avses enligt stoppregeln. Förvärvet sker inte från delägare eller närstående till delägare. Stoppregeln är därför tillämplig. - Särskilda skatteregler avseende bl.a. fusioner enligt 14 kap. 22 § ABL finns i 2 § 4 mom. första-åttonde styckena lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL. Reglerna syftar till att möjliggöra en fusion utan att utlösa någon inkomstbeskattning hos de deltagande företagen. Enligt sjunde stycket andra meningen gäller i reavinstskattehänseende att överlåtande och övertagande företag skall anses utgjort en skattskyldig. Tillämpat på förevarande fall innebär detta att Y AB vid en framtida avyttring av fastigheterna får räkna sig tillgodo de för Z AB gällande anskaffningsvärdena. Enligt nämndens mening utgör dessa de värden som utgör anskaffningskostnaderna vid tillämpning av stoppregeln och som X skall beskattas för. - X överklagade förhandsbeskedet med yrkande att Regeringsrätten skulle förklara att beskattning enligt punkt 14 första stycket av anvisningarna till 32 § KL inte skulle ske med anledning av fusionen. - Riksskatteverket anförde i yttrande över överklagandet att X skulle beskattas för ett belopp som motsvarade ifrågavarande fastigheters marknadsvärde och att regeln i 2 § 13 mom. första stycket SIL var tillämplig på förvärvet. I andra hand ansåg verket att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Regeringsrätten (1998-04-07, Brink, Werner, Sjöberg, Lindstam, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten, som i anledning av X:s överklagande enbart prövar huruvida fusionen medför skattskyldighet för honom, ansluter sig till Skatterättsnämndens bedömning i denna del. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 1998-03-18, Ocklind)

*REGI

*INST