RÅ 1998 not 84

Ersättning enligt tandvårdstaxan, amalgamsanering (avslag)

Not 84. Ansökan av Kajs-Marie N. om resning i mål ang. ersättning enligt tandvårdstaxan. - Jönköpings läns allmänna försäkringskassa beslutade den 6 februari 1990 att inte medge ersättning enligt 9 § tandvårdstaxan (1973:638) för kostnader för amalgamsanering. I omprövningsbeslut den 31 maj 1990 ändrade försäkringskassan inte det tidigare beslutet. Kajs- Marie N. överklagade omprövningsbeslutet. I dom den 1 december 1993 lämnade Kammarrätten i Jönköping överklagandet utan bifall. Sedan Kajs- Marie N. överklagat kammarrättens dom, beslöt Regeringsrätten den 25 september 1996 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 10065-1995). - I ansökning anhöll Kajs-Marie N. om resning. Hon åberopade särskilt ett utdrag rörande amalgam och kvicksilverförgiftning ur den år 1943 av John Nordin utgivna boken Yrkessjukdomar, en skrivelse den 9 november 1995 från Socialdepartementet till Riksförsäkringsverket samt ett JO- beslut den 15 januari 1976 i ärende Dnr 211/75. -Regeringsrätten (1998-04-30, Brink, Rundqvist, Hulgaard): Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Kajs-Marie N. har inte genom vad hon anfört och åberopat visat att det föreligger skäl för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1998-04-21, Eva Hedlund)

*REGI

*INST