RÅ 1998 not 91

Ägaren av samtliga aktier i ett bolag avsåg att överlåta aktier till person som var anställd i bolaget / Med hänsyn till relationen mellan överlåtaren och mottagaren ansågs överlåtelsen ha benefik karaktär och inte föranleda någon beskattning i inkomstslaget tjänst (förhandsbesked)

Not 91. Överklagande av X av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked anförde X och Y-bolaget bl.a. följande. Y äger Y-aktiebolaget. Aktiebolagets huvudsakliga inriktning är reparation och installation av stora tvättanläggningar. - Y innehar en heltidsanställning som chef för landstingets tvätt i Värmland. Y är endast i ringa omfattning verksam i det egna bolaget. Y:s inkomster från sin anställning är så höga att han med hänsyn tagen till övrig förmögenhet, förutom aktierna i bolaget, är ekonomiskt oberoende och han är således inte på något sätt beroende av inkomster från bolaget. Anledningen till att äganderätten till aktierna inte kommer att överlåtas på en gång är, dels omtanke om gåvotagaren där han kan tänka sig att gå in ekonomiskt och stötta företaget, dels gåvoskattemässigt och dels den därigenom inkomstskattemässiga osäkerhet som vi söker svar på i denna ansökan. - I bolaget finns det två anställda, X och en person som sköter om bokföring och fakturering m.m.. X är anställd på heltid och driver i stort sett hela verksamheten själv. X redovisade under taxeringsåret 1997 en ersättning från företaget med ca 280 000 kr. Lönen överstiger marknadsmässig lön för likartat arbete. Meningen är också att lönen även fortsättningsvis skall uppgå till minst marknadsmässigt belopp. - Y som nu är 54 år saknar egna barn. Han har däremot en önskan att företaget skall leva vidare. Han har för avsikt att successivt trappa ner sin verksamhet i bolaget. Samtidigt vill han också successivt överlåta sitt aktieinnehav till X i gåva, då han önskar att företaget skall "leva vidare". Överlåtelsen är tänkt att ske under en period som sträcker sig fram till det att Y blir 65 år gammal och skall påbörjas under år 1997. Y har upprättat ett testamente där det framgår att X skall ärva samtliga kvarvarande aktier i bolaget som Y eventuellt inte hunnit överlåta. Vidare skall X ärva de eventuella reverser som han erlagt som motprestation vid gåvorna för att lindra uttaget av gåvoskatt. - Beskattningskonsekvenserna av en överföring enligt ovan synes oklara. Det är därför av synnerlig vikt för bolaget och X att få förhandsbesked på följande fråga: Är erhållna gåva/or att anse som inkomst av tjänst för X? -Skatterättsnämnden (1997-11-04, Ersson, Nordling, Wingren, Armholt, Johansson, Silfverberg, Tollerz, Öqvist): Aktieöverlåtelserna utlöser inkomstbeskattning av X. - Motivering. - - - Enligt 19 § kommunalskattelagen (1928:370), KL, skall vad som förvärvats genom bl.a. gåva inte inkomstbeskattas. För att skattefrihet skall föreligga krävs dock att fråga är om en rent benefik överlåtelse. - Aktierna i bolaget kommer inte att överlåtas av Y till X i ett sammanhang utan successivt under drygt ett tiotal år under vilken tid X får antas ha kvar sin anställning i företaget. Mot bakgrund härav och omständigheterna i övrigt framstår inte överlåtelserna att ha en så rent benefik karaktär som krävs för att de kan antas sakna grund i X:s anställning. Han skall därför förmånsbeskattas för marknadsvärdet av erhållna aktier som intäkt av tjänst efterhand som han förvärvar dessa. - Hos Regeringsrätten yrkade X att aktieöverlåtelserna inte skulle utlösa inkomstbeskattning utan anses som gåva. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1998-05-07, Werner, Sjöberg, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I Regeringsrätten har närmare angetts hur överlåtelsen av aktierna är tänkt att genomföras. Inom två till tre år skall Y överlåta 10-15 procent av aktierna i bolaget till X. Återstoden skall överlåtas först om cirka tio år. Detta för att gåvoskatteuttaget eljest bedömts bli för högt. Skulle Y avlida innan den slutliga överlåtelsen genomförts skall, enligt ett av honom upprättat testamente, alla hans aktier i bolaget tillfalla X. Vidare har uppgetts att överlåtelsen av aktierna helt har sin grund i den personliga relationen mellan Y och X. Y har inga egna barn och det har utvecklats ett far-son-förhållande dem emellan. - En såsom gåva betecknad förmån som en anställd erhåller från sin arbetsgivare utgör vanligen skattepliktig intäkt av tjänst. Inkomstbeskattning av förmånen skall dock inte ske, om omständigheterna är sådana att förmånen kan anses ha sin grund i annat än anställningen. Eftersom Y äger samtliga aktier i det bolag som är X:s arbetsgivare bör han i detta hänseende likställas med dennes arbetsgivare. - Förhandsbeskedet avser, som närmare angetts i Regeringsrätten, endast överlåtelser av en mindre andel av aktierna, 10-15 procent. Även dessa överlåtelser bör emellertid bedömas med utgångspunkt i den plan för överlåtelse av samtliga aktier som har redovisats. Mot denna bakgrund finner Regeringsrätten att den planerade överlåtelsen av aktierna väsentligen får anses ha sin grund i den personliga relation som utvecklats mellan Y och X och att överlåtelsen är av benefik karaktär. Överlåtelserna skall därför inte föranleda inkomstbeskattning för X. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ändrar förhandsbeskedet och förklarar att överlåtelserna inte skall föranleda någon beskattning i inkomstslaget tjänst. - Regeringsrätten förordnar att sekretessen enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) skall bestå utom i fråga om vad som står under rubriken Regeringsrättens avgörande. (fd II 1998-04-02, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST