RÅ 1998 not 96

Sjukpenninggrundande inkomst (resningsärende, avslag) / Oriktig rättstillämpling i mål om arbetsskadeförsäkring och sjukpenninggrundande inkomst (avslag)

Not 96. Ansökan av Nils J. om resning i mål om arbetsskadeförsäkring och sjukpenninggrundande inkomst. - I en till Stockholms läns allmänna försäkringskassa den 1 augusti 1978 ingiven skadeanmälan uppgav Nils J. att han i sitt arbete som ångbåtskapten skadade ryggen den 29 november 1975 i samband med att han lösgjorde en maskin och att flera års felaktiga arbetsställningar i styrhytten säkerligen var den yttersta orsaken till att hans rygg inte höll. I beslut den 7 december 1978 fann försäkringskassan, som ansåg ryggbesvären visade den 6 oktober 1977, att någon ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring inte kunde utgå efter samordningstidens utgång den 4 januari 1978. Efter överklaganden gjorde Försäkringsrätten för Mellansverige och Försäkringsöverdomstolen samma bedömning (dom den 12 januari 1981 i mål nr 6945/79 och dom den 16 februari 1982 i mål nr 444/81:5). - Försäkringskassan beslutade vidare den 21 september 1979 att Nils J:s sjukpenninggrundande inkomst skulle baseras på heltidstjänstgöring trots att han arbetade endast deltid 50 procent. Beslutet motiverades med att deltidstjänstgöringen var en följd av ryggskadan. Sedan Nils J. ingett en ny inkomstuppgift inhämtade kassan att han med sin arbetsgivare ingått ett tillsvidareavtal om halvtidstjänstgöring och att han fortfarande besvärades av ryggvärk men inte ville sjukskriva sig för dessa besvär eftersom han då inte skulle få friskintyg för fortsatt tjänstgöring som befälhavare. Därefter fastställde försäkringskassan i beslut den 16 mars 1981 en på deltidstjänstgöring baserad sjukpenninggrundande inkomst. Kassan vidhöll beslutet i omprövningsbeslut den 1 juli 1981. Som motivering angavs att Nils J. inte var arbetssökande och att han visserligen kunde anses ha minskat sin arbetsinsats på grund av sjukdomsbesvären men att hans arbetsförmåga, bedömd i förhållande till den övriga allmänna arbetsmarknaden, inte var nedsatt på grund av sjukdom. Nils J. överklagade men Försäkringsrätten för Mellansverige avslog överklagandet (dom den 22 februari 1985 i mål nr 4051/81). Sedan han fullföljt sin talan beslutade Försäkringsöverdomstolen att inte meddela prövningstillstånd (beslut den 26 november 1986 i mål nr 947/85:5). - Nils J. ansökte om resning i målen rörande arbetsskada och sjukpenninggrundande inkomst. Enligt Nils J. hade försäkringskassan felbedömt åberopade läkarintyg och specialistutlåtanden och genom hot om indragning av sjukpenning försökt förmå honom att ge upp arbetet som fartygsbefäl och anta arkivarbete på heltid. -Regeringsrätten (1998-05-15, Swartling, Sandström, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Nils J. har inte visat att skäl för resning föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd  1998-04-21, Noring)

*REGI

*INST