RÅ 1998 not 97

Begränsning av koldioxidutsläpp ansågs kunna ske genom koldioxidgödsling med förbränningsgaser från en naturgaspanna i ett växthus

Not 97. Överklagande av AB Nygaards Trädgårdsodlingar ang. kompensation för koldioxidskatt. - Bolaget begärde i skrivelse, inkommen till Riksskatteverket (RSV) den 22 december 1992, att få skattebefrielse från att betala koldioxidskatt. Detta till följd av att bolaget ledde tillbaka den koldioxid som fanns i rökgaserna från den naturgas som bolaget eldade för uppvärmning, in i växthus där bland annat gurkor odlades. - Tidigare hade koldioxid köpts in för att föra in i växthusen för att öka växtligheten. - Bolaget ansåg att det genom detta förfarande tog tillvara en stor del av koldioxiden och gjorde en insats för att minska växthuseffekten. Andra länder varifrån en stor del av konkurrensen kom hade inte någon koldioxidskatt. -Riksförsäkringsverket (1993-03-19, Ohlsson): Enligt 1 § lagen (1374:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt, NEL, gäller att det bränsle som är skattpliktigt avseende allmän energiskatt och som används för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling är belagt med en skattesats på 15 procent av den skatt som annars gäller för dessa bränslen. Motsvarande gäller för koldioxidskatten från och med den 1 januari 1991. Enligt lagändringen SFS 1992:881 gäller detta till och med den 31 december 1994. För att erhålla denna nedsättning rekommenderar RSV att en försäkranblankett, RSV 5077, lämnas till bränsleleverantören. - Av förarbetena, prop. 1374:177 s. 16, framgick att denna bestämmelse tillkom för att svenska trädgårdsodlare ansetts möta konkurrens på den svenska marknaden från utländska odlare, som i hemlandet erhåller ekonomiskt stöd i olika former, bland annat på grund av höjda oljepriser. - 1 4 § lagen (1990:592) om koldioxidskatt, LKX, stadgas att den som begränsat utsläpp av koldioxid i samband med förbrukning av bränslet har möjlighet att efter ansökan hos RSV erhålla kompensation för skatten i förhållande till hur mycket som utsläppet minskat med. - Ansökan om kompensation skall göras hos RSV per kalenderkvartal inom ett år efter utgången av kvartalets utgång. Från och med den 1 januari 1993 gäller att ansökan skall avse en period om ett kalenderår. Ansökan får omfatta ett kalenderkvartal om beloppet att återfå överstiger 10 000 kr. - RSV anser att för att erhålla kompensation måste en aktiv rening ha vidtagits. Av RSV:s rekommendationer m.m. om allmän energiskatt och koldioxidskatt på bränsle, RSV Ip 1992:1, s. 17 framgår att kompensation endast bör medges för koldioxid som avskilts ur rökgaserna. Vidare anser RSV att bindning av koldioxid i växter inte bör jämställas med sådan begränsning av koldioxidutsläppen som medför rätt till kompensation. - Med anledning av vad som ovan anförs beslutar RSV att inte medge någon kompensation för begränsning av koldioxidutsläpp. - Hos kammarrätten yrkade

bolaget att bolaget skulle kompenseras för den koldioxidskatt som belastat det bränsle bolaget använt under första kvartalet 1992 och åberopade bl.a. ett intyg utfärdat den 18 oktober 1994 av odlingskonsulent Stig-Arne Molén, Svenska Predator AB. I intyget uppgavs att det var tveklöst att koldioxidutsläppet från Nygaards hade reducerats med omkring 15 procent. Denna mängd koldioxid hade tagits upp av gurkorna. - RSV avstyrkte i yttrande den 9 januari 1995 bifall till besvären. -Kammarrätten i Stockholm (1996-02-08, Lindgren, Börjesson, Sundlöf): Vad bolaget anfört i kammarrätten och vad i övrigt förekommit i målet föranleder inte annan bedömning än den RSV gjort. - Kammarrätten avslår överklagandet. - I Regeringsrätten fullföljde bolaget sin talan. - RSV avgav yttrande i målet. - Regeringsrätten (1998-05-15, Brink, Werner, Rundqvist, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § första stycket lagen (1990:582) om koldioxidskatt som gällde vid den i målet aktuella tiden samt bilagan till lagen framgår att koldioxidskatt skall betalas till staten enligt lagen för bl.a. naturgas. - I 4 § första stycket lagen om koldioxidskatt föreskrivs att, om koldioxidskatt har tagits ut för bränsle som avses i 1 § första stycket och den skattskyldige har begränsat utsläpp av koldioxid i samband med förbrukning av bränslet, RSV efter ansökan av den skattskyldige medger återbetalning av betald koldioxidskatt i förhållande till hur mycket utsläppet har minskat. Har begränsningen gjorts av någon som inte är skattskyldig medger RSV efter ansökan av denne kompensation för den koldioxidskatt som belastar bränslet i förhållande till hur mycket utsläppet har minskat. Bestämmelsen om kompensation finns i 4 § andra stycket i lagen om koldioxidskatt. - Bolaget har till stöd för sin begäran om kompensation för koldioxidskatt anfört att bolaget, som odlar gurkor, använder ett system för koldioxidgödsling med förbränningsgaser från en naturgaspanna i sina växthus. I anläggningen distribueras omkring 20 procent av förbränningsgaserna till växthusen. Av denna volym vädras cirka 30 procent bort i växthusen. Omkring 14 procent av det totala koldioxidutsläppet från den förbrända naturgasen tas således upp av gurkorna. - Bolaget har i målet åberopat ett intyg av odlingskonsulenten Stig-Arne Molén, Svenska Predator AB. Stig-Arne Molén anför att det är tveklöst att koldioxidutsläppet från bolaget har reducerats med omkring 15 procent och att denna mängd koldioxid har tagits upp av gurkorna. - RSV anför att kompensation enligt den i målet aktuella bestämmelsen förutsätter aktiv teknisk åtgärd för att minska utsläppen och att bindning av koldioxid i växter inte bör jämställas med sådan begränsning av koldioxidutsläppen som medför rätt till kompensation. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Regeringsrätten finner att den tolkning av begreppet begränsning av koldioxidutsläpp som har gjorts i underinstansernas avgöranden och RSV:s yttrande till Regeringsrätten inte har stöd vare sig i lagtexten i 4 § lagen om koldioxidskatt eller de uttalanden som gjordes i samband med lagens tillkomst (se prop. 1989/90:111 s. 153 f). På grund härav och då annat skäl för att inte medge bolaget den begärda kompensationen inte anförts bör bolagets talan bifallas. RSV har inte anmärkt på storleken av det belopp om 9 441 kr, varmed kompensation yrkas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ändrar kammarrättens dom och förklarar att bolaget skall medges kompensation för den koldioxidskatt som belastat den av bolaget under år 1992 använda naturgasen med 9 441 kr. (fd II 1998-04-28, Johansson)

*REGI

*INST