Upphävd författning

Lag (1990:582) om koldioxidskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:582
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Koldioxidskatt skall betalas till staten enligt denna lag för bränslen som anges i bilaga till lagen och för bränsleblandningar som avses i 1 § andra stycket lagen (1957:262) om allmän energiskatt.

[S2]Koldioxidskatt skall vidare betalas för de varuslag som är skattepliktiga enligt 1 § lagen (1961:372) om bensinskatt, med undantag för metylalkohol (metanol). Undantaget gäller även metanol eller etylalkohol (etanol) som ingår i sådant annat motorbränsle som avses i 1 § första stycket a) eller c) nämnda lag. Lag (1993:844).

2 §  Koldioxidskatten för år 1994 tas ut, om inte annat följer av andra stycket, för bränslen som avses i 1 § första stycket med i bilagan angivet belopp för vikt- eller volymenhet. För varuslag som är skattepliktiga enligt 1 § andra stycket tas skatt ut med 77 öre per liter. För tiden efter utgången av år 1994 och fram till och med år 1998 skall skatten tas ut med belopp som omräknas enligt 2 a §. Därefter skall skatten tas ut med de belopp som gäller vid utgången av år 1998.

[S2]För skattepliktiga bränsleblandningar skall skatt dock inte tas ut för den del av bränslet som består av vegetabiliska eller animaliska fetter eller oljor eller metyl- eller etylestrar av fettsyror från sådana fetter eller oljor. För blandningen i övrigt tas skatten ut med belopp som gäller för oljeprodukter. Lag (1993:1511).

2 a §  Skatten för vart och ett av kalenderåren 1995 t. o. m. 1998 skall tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 2 § och i bilagan angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober månad året före det år beräkningen avser och i oktober 1993.

[S2]Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Beloppen avrundas till hela kronor respektive hela ören i förhållande till de i 2 § och i bilagan angivna skattebeloppen. Lag (1993:1511).

3 §  I fråga om bränslen som avses i 1 § första stycket tillämpas 2 a §, 6--8 §§, 10 § andra stycket, 24 §, 25 § tredje stycket, 26 och 27 §§, 28 § första stycket och 30--33 §§ lagen (1957:262) om allmän energiskatt.

[S2]Avdrag, återbetalning och kompensation enligt 24 § tredje stycket eller 28 § första stycket lagen om allmän energiskatt medges dock beträffande koldioxidskatt endast med tre fjärdedelar av skatten på de bränslen som avses i 1 § första stycket.

[S3]I fråga om varuslag som är skattepliktiga enligt 1 § andra stycket tillämpas lagen (1961:372) om bensinskatt utom 1 § och 2 § första och andra styckena. Bestämmelserna om bensin i nämnda lag gäller de varuslag som är skattepliktiga enligt 1 § andra stycket denna lag. Lag (1994:329).

4 §  Har koldioxidskatt tagits ut för bränsle som avses i 1 § första stycket och har den skattskyldige begränsat utsläpp av koldioxid i samband med förbrukning av bränslet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av den skattskyldige återbetalning av betald koldioxid- skatt i förhållande till hur mycket utsläppet har minskat.

[S2]Har begränsningen av utsläpp gjorts av någon som inte är skattskyldig medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av denne kompensation för den koldioxidskatt som belastar bränslet i förhållande till hur mycket utsläppet har minskat. Lag (1993:475).

5 §  Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 3 och 4 §§ görs skriftligen hos Beskattningsmyndigheten. Den skall omfatta en period om ett kalenderår och ges in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kalenderårets utgång. Ansökan får dock omfatta en period om ett kalenderkvartal om det sammanlagda beloppet av skatt enligt denna lag och lagen (1957:262) om allmän energiskatt som avses med ansökningen för kalenderkvartalet överstiger 10 000 kronor.

[S2]Återbetalning eller kompensation medges inte för belopp som understiger 5 000 kronor av det sammanlagda beloppet för koldioxidskatt och energiskatt för ett kalenderår. Lag (1993:475).

6 §  Har återbetalning eller kompensation för koldioxidskatt skett med för högt belopp på grund av oriktig uppgift, som sökanden lämnat, eller på grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, är mottagaren skyldig att till statsverket återbetala vad han sålunda oriktigt erhållit. Beslut härom meddelas av beskattningsmyndigheten.

[S2]Åtgärd för att ta ut oriktigt erhållet återbetalnings- eller kompensationsbelopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår undet vilket beloppet erhållits. Lag (1993:475).

Bilaga till lagen (1990:582) om koldioxidskatt

Tulltaxenr enligt tulltaxelagen (1987:1068) Bränsle Skattebelopp
ur 27.01, ur 27.02 eller ur 27.04 ur 27.10 eller ur 38.14 Kolbränslen Fotogen, motorbrännoljor och eldningsoljor samt andra oljeprodukter, med undantag för smörjoljor och smörjfetter som inte används för energialstring 832 kr per ton 957 kr per m/n3/
ur 27.11 ur 27.11 eller ur 38.23 Naturgas Gasol som används för a) drift av motorfordon b) annat ändamål än drift av motorfordon 707 kr per 1 000 m/n3/ 50 öre per liter 998 kr per ton
Lag (1993:1511).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:582) om koldioxidskatt

Förarbeten
Prop. 1989/90:111
Ikraftträder
1991-01-01

Lag (1990:1086) om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt

Lag (1991:838) om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt

Lag (1991:1822) om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt

Lag (1992:880) om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. De nya bestämmelserna i 3 och 5 §§ tillämpas dock, såvitt avser växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, först från och med den 1 januari 1996. Beträffande 3 § första och tredje styckena gäller i övrigt att den rätt till avdrag som föreligger enligt andra stycket av övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1478) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt och punkt 4 andra stycket av övergångsbestämmelserna till lagen (1992:879) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt inte skall ha någon motsvarande tillämpning i fråga om koldioxidskatt. Lag (1994:332).
  3. I deklaration får avdrag, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 3 § första stycket jämfört med 24 § första stycket f) lagen (1957:262) om allmän energiskatt, även göras för skatt på kolbränslen som före utgången av år 1994 förbrukats eller försålts för förbrukning i metallurgiska processer, vari även skall anses ingå den gas- och värmeproduktion som sker till följd av sådana processer.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5 §§, bil.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1483) om ändring i lagen (1992:880) om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:50, Bet. 1992/93:FiU1
  Omfattning
  ändr. 3 § i 1992:880, 2 p övergångsbest. till 1992:880

Lag (1993:475) om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket enligt 4 eller 6 § före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:844) om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:370
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1993-08-01

Lag (1993:1511) om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:100, Prop. 1993/94:25, Bet. 1993/94:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2 §; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:329) om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:297
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:332) om ändring i lagen (1992:880) om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:297
  Omfattning
  ändr. 2 p övergångsbest. till 1992:880
  Ikraftträder
  1994-06-15

Ändring, SFS 1994:1776

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet av den nya lagen.
  Omfattning
  upph.