RÅ 1998:32

Fråga om sekretess enligt 6 kap. 1 § sekretesslagen för uppgifter hos Affärsverket svenska kraftnät angående anställdas löner.

Kammarrätten i Stockholm

I skrivelse till Affärsverket svenska kraftnät yrkade J.N. att få ta del av de allmänna handlingar hos verket som visade "ordinarie löner vid 100 procent arbetstid för samtliga anställda under mars månad 1997".

Svenska kraftnät (1997-04-03) avslog framställningen och yttrade såvitt nu är i fråga: Svenska kraftnät är skyldigt att iaktta bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100). Denna lag drar upp gränserna för vilka handlingar inom en myndighet som allmänheten har rätt att få ta del av. Enligt ett rättsfall från Kammarrätten i Stockholm (1996-06-13, mål nr 2026-1996) framgår att myndigheter som bedriver affärsverksamhet och konkurrerar om arbetskraft, inte har någon ovillkorlig skyldighet att lämna ut uppgifter om individuella löner. - Kammarrätten menar att detta skulle kunna skada myndigheten till nytta för konkurrenterna. - Svenska kraftnät slår vakt om sina anställdas rätt till integritet och måste också ta hänsyn till den konkurrenssituation som verkets anställda befinner sig i. Verket kommer därför strikt att tillämpa sekretesslagen i enlighet med vad lag och rättspraxis ger uttryck för. - Med hänsyn till vad som ovan anförts finner Svenska kraftnät att individuellt bestämda löneuppgifter till sin beskaffenhet är sådana att det kan antas skada verket till nytta för dess konkurrenter om de begärda uppgifterna lämnades ut. Sekretess jämlikt 6 kap. 1 § sekretesslagen gäller därför för dessa uppgifter.

J.N. överklagade till kammarrätten.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm (1997-06-10, Bergh, Wijkman, Wittrock, referent) yttrade: Kammarrätten delar Svenska kraftnäts bedömning att individuellt bestämda löneuppgifter till sin beskaffenhet är sådana att det kan antas skada verket till nytta för dess konkurrenter om de begärda uppgifterna lämnades ut. Sekretess jämlikt 6 kap. 1 § sekretesslagen gäller därför för dessa uppgifter. - Överklagandet avslås.

J.N. överklagade hos Regeringsrätten och yrkade att han snarast utan förbehåll skulle få tillgång till de av honom begärda uppgifterna. Till stöd för sin talan anförde han att någon konkurrent inte fanns till affärsverket. Utlämnandet kunde därför inte vägras av denna anledning. Endast 3,8 procent av omsättningen avsåg verksamhet inom vilken Svenska kraftnät var utsatt för konkurrens.

Prövningstillstånd meddelades.

Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) anförde i yttrande bl.a. följande. Svenska kraftnäts affärsverksamhet för överföring av el på stamnätet utövas i en faktisk monopolsituation. Något alternativ till denna verksamhet erbjuds inte den som önskar köpa överföring av högspänd el. Svenska kraftnät är emellertid utsatt för de övriga svårigheter som möter den som driver affärsverksamhet på en marknad. Vid rekrytering av personal med viktiga arbetsuppgifter måste Svenska kraftnät konkurrera med andra företag - särskilt regionala nätföretag och konsultföretag - på elmarknaden bland annat genom att erbjuda goda lönevillkor. Svenska kraftnäts personal har till stor del speciell och ovanlig kompetens. Det kan enligt NUTEK:s uppfattning antas att andra företag som bedriver verksamhet på elmarknaden skulle kunna gynnas på Svenska kraftnäts bekostnad om uppgifter om affärsverkets lönesättning för vissa befattningshavare med speciell kompetens lämnades ut. Det skulle underlätta för dessa företag att erbjuda bättre lönevillkor om de hade tillgång till de faktiska lönebeloppen jämfört med om man skulle vara hänvisad till att uppskatta vilken lönenivå som är konkurrenskraftig. Att lämna ut dessa uppgifter torde dock inte stå i strid med 6 kap. 1 § sekretesslagen då affärsverkets affärsverksamhet i fråga inte är sådan att kunskap om personalens löner skulle gynna någon som driver likartad verksamhet på affärsverkets bekostnad, i den mening som avses i nämnda lagrum.

Svenska kraftnät anförde i yttrande bl.a. följande. Det är riktigt att Svenska kraftnät vad gäller överföring av el på stamnätet har en monopolställning. Utöver denna verksamhet bedriver dock Svenska kraftnät ett antal verksamheter som är utsatta för konkurrens såsom konsultverksamhet, utbildningsverksamhet, verksamhet inom telekommunikationsområdet, överföring av el till och från andra länder samt balansjusteringshandel.

Regeringsrätten (1998-06-22, Brink, Sjöberg, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 6 kap. 1 § sekretesslagen gäller sekretess i myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att någon som bedriver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs.

Uppgifter om anställdas individuella löner är i och för sig att hänföra till en myndighets affärs- eller driftförhållanden.

Fråga i målet är vad som utgör likartad rörelse i den mening som avses i 6 kap. 1 § sekretesslagen.

I specialmotiveringen till paragrafen (se prop. 1979/80:2 Del A s. 145) hänvisas i denna fråga till ett förarbetsuttalande enligt vilket en likartad rörelse föreligger när någon driver en affärsrörelse som erbjuder ett alternativ till det allmännas affärsverksamhet även om denna i strikt bemärkelse utövas i en monopolsituation. Postverkets girorörelse ses alltså som driven i konkurrens med bankgirot, statens järnvägars trafik med lastbilstrafiken m.m., statens vattenfallsverks kraftdistribution med privat kraftdistribution, offentligt ägda hamnar med andra transportvägar osv. (se också Corell m.fl., Sekretesslagen, tredje upplagan, s. 128).

Utredningen i målet ger vid handen att det inte finns någon som kan erbjuda ett alternativ till Svenska kraftnäts verksamhet utom såvitt gäller en mycket begränsad del av företagets verksamhet. Det kan därför inte antas att någon som bedriver likartad verksamhet skulle kunna gynnas om uppgifterna lämnas ut. Sekretess gäller alltså inte för uppgifterna. Överklagandet skall därför bifallas.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Med ändring av kammarrättens dom bifaller Regeringsrätten J.N:s överklagande. Det ankommer på Svenska kraftnät att lämna ut de begärda löneuppgifterna till J.N.

Föredraget 1998-05-26, föredragande Waas, målnummer 4148-1997