RÅ 1999 not 112

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 112. Ansökan av Göte D. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring, m.m. - Norrbottens läns allmänna försäkringskassa beslutade enligt meddelande den 30 mars 1992 att inte tillerkänna Göte D. ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring med anledning av eksembesvär, som uppgivits ha orsakats av trakasserier i arbetet. Göte D. överklagade beslutet till Länsrätten i Norrbottens län, som i dom den 10 januari 1995 lämnade överklagandet utan bifall. - Sedan Göte D. överklagat domen till Kammarrätten i Sundsvall, beslutade kammarrätten i protokoll den 20 april 1995 och den 9 februari 1996 att avslå ansökningar av honom om allmän rättshjälp i målet. Göte D. överklagade rättshjälpsbesluten till Regeringsrätten, som den 20 september 1995 respektive den 30 oktober 1997 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. På Göte D:s begäran beslöt kammarrätten att hålla muntlig förhandling i målet om arbetsskadeförsäkring. I ett senare beslut avvisade kammarrätten vissa av Göte D. åberopade vittnesförhör på den grunden att bevisningen inte avsåg frågor som omfattades av prövningen i målet. Sedan Göte D. kallats till muntlig förhandling den 12 februari 1997, uteblev han från denna utan att ha visat laga förfall. Kammarrätten företog då målet till slutligt avgörande och avslog överklagandet genom dom den 27 februari 1997. - Hos Regeringsrätten yrkade Göte D. att arbetsskadeersättning skulle tillerkännas honom. Han ansökte även om resning. Han gjorde gällande att domvilla förevarit i kammarrätten. Av de skrivelser och andra handlingar han gett in till stöd för sin talan syntes kunna urskiljas bl.a. att han ansåg att frågan om hans rätt till arbetsskadeersättning skulle prövas samlat avseende eksembesvären och vissa ytterligare skador som han fått i arbetet,att han hade haft rätt att erhålla allmän rättshjälp och rättshjälpsbiträde samt att han hade haft rätt att få åberopa förhör med samtliga av honom uppgivna vittnen som bevisning. - Regeringsrätten (1999-05-11, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Vad Göte D. anfört i Regeringsrätten utgör inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Den prövning som skett beträffande prövningstillstånd har således innefattat ett ställningstagande till frågan om resning. Någon särskild prövning skall därför inte ske på grund av ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd II 1999-04-27, Rundqvist)

*REGI

*INST