RÅ 1999 not 120

Behov av rättshjälp ansågs inte föreligga i mål om resning i mål om vård enligt LVU / Offentligt biträde ansågs inte kunna beviljas i mål om resning i mål om vård enligt LVU / Förordnade som offentligt biträde i mål om vård enligt LVU omfattade inte ansökan om resning i LVU-målet

Not 120. Ansökan av Bianca C. om resning i mål om vård enligt LVU. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län beslöt i dom den 18 juli 1997 att Bianca C:s son, född 1988, skulle beredas vård enligt 1 § andra stycket och 2 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Bianca C. överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg, som genom dom den 20 januari 1998 avslog överklagandet. Regeringsrätten beslöt den 4 september 1998 att inte meddela prövningstillstånd. - Bianca C. ansökte om resning i målet. Till stöd för ansökningen anförde hon bl.a. följande. Sonen har undersökts och befunnits ha en lindrig hjärnskada, vilket förklarar hans svårighet att kontrollera vredesutbrott m.m. Detta befäster att hon i sitt vårdsökande haft rätt från början till slut och att det varit fel att frånta sonen och henne rätten att vara tillsammans under ett helt år, utan att sonen erhållit vård för sina problem. Bianca C. åberopar en utredning från Trollbackens utrednings- och familjehem där sonen och hon vistades under tiden den 7 september 1998 - den 9 oktober 1998. Av utredningen framgår att hon och sonen under vistelsen på Trollbacken haft en varm och nära relation och att hon på alla sätt sörjt för den dagliga omvårdnaden om sonen. Vidare framgår att hon är lyhörd för och har stor förståelse för sonens speciella behov, varför utredarna anser att hon åter bör ges det fulla ansvaret för sonen. Bianca C. anser att något beslut om vård enligt LVU inte skulle ha fattats om de i ansökningen åberopade omständigheterna hade varit kända vid omhändertagandet av sonen. Socialnämnden har också den 16 februari 1999 fattat beslut om att LVU-vården skall upphöra. Bianca C. är emellertid angelägen om att det inte för all framtid i hennes och sonens personakter skall framstå som om det förelegat ett behövligt omhändertagande. Därför vidhåller hon sin ansökan om resning. - Bianca C. yrkade att det av länsrätten den 11 mars 1998 givna förordnandet för Ulf Lundman som offentligt biträde i målet om upphörande av vård enligt LVU även skulle omfatta ansökan om resning alternativt att rättshjälp skulle beviljas henne. -Regeringsrätten (1999-05-28, Werner, Lavin, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad Bianca C. anfört utgör inte sådana skäl. Ansökningen om resning skall därför avslås. - Advokaten Ulf Lundman har av länsrätten förordnats som offentligt biträde för Bianca C. i målet om upphävande av vård enligt LVU. Detta förordnande omfattar inte ansökningen om resning. Rättsligt bistånd genom offentligt biträde kan inte heller beviljas i resningsärende (se RÅ 1982 2:6). Förutsättningar för att bevilja Bianca C. rättshjälp i resningsmålet föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. - Regeringsrätten avslår yrkandena rörande offentligt biträde och rättshjälp. (fd II 1999-04-13, M. Larsson)

*REGI

*INST