RÅ 1999 not 125

Ansökan av Leif E. om resning

Not 125. Ansökan av Leif E. om resning. - Bohusläns allmänna försäkringskassa fann i beslut den 8 juni 1990 dels att Leif E. hade varit utsatt för ett olycksfall i arbetet den 26 november 1982, dels att efterföljande sjukfall den 25 juli 1989 och framåt med diagnos rygg- och benbesvär inte hade något samband med det nämnda olycksfallet. Någon ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring kunde därför inte utgå. Efter omprövning beslöt försäkringskassan den 29 oktober 1990 att inte ändra det tidigare beslutet. Kammarrätten i Göteborg avslog i dom den 30 juni 1993 Leif E:s överklagande. Försäkringsöverdomstolen beslutade den 20 februari 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - Leif E. ansökte om resning och yrkade - som han slutligt bestämde sin talan - att Regeringsrätten skulle fastställa att två olycksfall i arbetet medfört arbetsoförmåga som berättigade till ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring samt att försäkringskassan skulle åläggas att pröva de två olycksfallens andel - bortsett från MS-diagnosen - av hans totala arbetsoförmåga och besluta om ersättning motsvarande detta. Olycksfallen hade medfört en inte obetydlig invaliditet, som torde ha medfört hel eller halv arbetsoförmåga. Omfattningen av hans kvarvarande besvär var inte klarlagd vid kammarrättens prövning den 30 juni 1993 och underlaget för kammarrättens beslut var därför ofullständigt. Fortsatta medicinska utredningar och prövning av AMF-trygghetsförsäkring hade klarlagt att de två olycksfallen medfört en medicinsk invaliditetsgrad om sammanlagt 15 procent. -Regeringsrätten (1999-06-04, Rundqvist, Billum, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I det mål vari resning begärts har endast avgjorts frågan om samband mellan olycksfallet 1982 och det sjukfall som börjat den 25 juli 1989. Regeringsrättens prövning är begränsad till vad som förekommit i det angivna målet. - Enligt 37 b ∍ förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad Leif E. anfört visar inte att det finns skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 1999-05-26, I. Bohlin)

*REGI