RÅ 1999 not 137

Förbud enligt djurskyddslagen att hålla nötkreatur (avslag)

Not 137. Ansökan av Ingvar P. om resning i mål ang. förbud enligt djurskyddslagen. - Efter anmälan av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Östhammars kommun beslutade Länsstyrelsen i Uppsala län den 14 november 1994 att med stöd av 29 § första stycket 2 djurskyddslagen (1988:534) förbjuda Ingvar P. att tills vidare ha hand om djur för animalieproduktion. Vidare ålades han att inom viss tid göra sig av med de animalieproducerande djur han ägde och han förbjöds att skaffa nya sådana djur. Efter överklagande beslutade Kammarrätten i Stockholm i dom den 15 november 1995 att ändra länsstyrelsens beslut på så sätt att Ingvar P. förbjöds att tills vidare ha hand om nötkreatur och att senarelägga den tidpunkt då föreläggande och förbud skulle börja gälla. Regeringsrätten beslutade den 18 mars 1996 att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökningen yrkade Ingvar P. att Regeringsrätten i första hand skulle undanröja kammarrättens dom om förbud att tills vidare ha hand om vissa djur och i andra hand återförvisa målet till kammarrätten för förnyad prövning. Han anförde att det i miljö- och hälsoskyddsnämndens inspektionsrapport den 2 maj 1994 beträffande ett inspektionsbesök den 14 april 1994 förekom vissa felaktiga uppgifter om hans kor. Vidare åberopade han skriftlig och muntlig bevisning vilket innebar att han även önskade muntlig förhandling. -Regeringsrätten (1999-06-14, Werner, Lindstam, Billum, Schäder, Wennerström): Regeringsrätten finner inte skäl att låta muntlig förhandling ingå i handläggningen. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad Ingvar P. anfört ger inte vid handen att något sådant förhållande föreligger. - Regeringsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling och ansökningen om resning. (fd II 1999-05-19, Sandbäck)

*REGI

*INST