RÅ 1999 not 140

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt

Not 140. Ansökan av Ingemar J. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1989. - Ingemar J. redovisade i sin deklaration för taxeringsåret 1989 försäljning av hälften av fastigheten Stensholm 1:372 i Jönköpings kommun, vilken fastighet han ägt tillsammans med sin tidigare hustru. Enligt deklarationen uppkom inte någon skattepliktig realisationsvinst. Hos taxeringsnämnden upplyste Ingemar J. att flera kvitton, avseende kostnader som lagts ned på fastigheten, hade förkommit. Taxeringsnämnden medgav inte vissa av de yrkade avdragen för förbättringskostnader och beräknade den skattepliktiga realisationsvinsten till 45 775 kr, varav 22 887 kr belöpte sig på Ingemar J. - Denne överklagade taxeringsnämndens beslut hos Länsrätten i Jönköpings län, som enligt dom den 8 december 1993 avslog överklagandet. Enligt dom den 21 april 1995 medgav Kammarrätten i Jönköping Ingemar J. ytterligare avdrag vid realisationsvinst beräkningen för kostnader för installation 1980 av värmepanna. Kostnaden, 22 500 kr, uppgick efter uppräkning till 27 900 kr, varav hälften eller 13 950 kr belöpte sig på Ingemar J. Den skattepliktiga realisationsvinsten för Ingemar J:s andel uppgick härefter till 8 937 kr. Kammarrättens dom vann laga kraft. I en resningsansökning som kom in till Regeringsrätten den 17 oktober 1995 yrkade Ingemar J. att realisationsvinsten skulle sättas ned ytterligare. Han åberopade därvid ett kvitto på 8 000 kr avseende kostnad för inköp av garageport under år 1988. I beslut den 26 september 1996 avslog Regeringsrätten resningsansökningen (mål nr 5886-1995). - I den förevarande ansökningen om resning som inkom till Kammarrätten i Jönköping den 26 juni 1997 yrkade Ingemar J. att realisationsvinsten skulle sättas ned. Han åberopade därvid ett antal kvitton. Han yrkade dessutom ersättning för kostnader för resor, telefonsamtal m.m. Kammarrätten överlämnade i beslut den 2 september 1997 ansökningen och handlingarna i målet till Regeringsrätten för handläggning. - Riksskatteverket bestred bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1999-06-15, Werner, Rundqvist, Hulgaard, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ingemar J. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Förutsättningar att bevilja Ingemar Jonsson ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avslår resningsansökningen. - Regeringsrätten avslår yrkandet om kostnadsersättning. (fd II 1999-05-18, Olsson)

*REGI

*INST