RÅ 1999 not 180

Ansökan av Carl K. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring. - Malmöhus läns allmänna försäkringskassa fann i beslut den 19 september 1989 att Carl K. var berättigad till livränta fr.o.m. oktober 1989 enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Livräntan beräknades på ett livränteunderlag om 109 400 kr. Carl K. överklagade beslutet och yrkade livränta med 176 400 kr för år 1988 och med 185 220 kr från och med den 1 januari 1989. Försäkringsrätten för Södra Sverige avslog enligt dom den 20 december 1990 hans yrkanden. Sedan Carl K. överklagat försäkringsrättens dom beslöt Försäkringsöverdomstolen den 30 april 1992 att inte meddela prövningstillstånd

Not 180. Ansökan av Carl K. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring. - Malmöhus läns allmänna försäkringskassa fann i beslut den 19 september 1989 att Carl K. var berättigad till livränta fr.o.m. oktober 1989 enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Livräntan beräknades på ett livränteunderlag om 109 400 kr. Carl K. överklagade beslutet och yrkade livränta med 176 400 kr för år 1988 och med 185 220 kr från och med den 1 januari 1989. Försäkringsrätten för Södra Sverige avslog enligt dom den 20 december 1990 hans yrkanden. Sedan Carl K. överklagat försäkringsrättens dom beslöt Försäkringsöverdomstolen den 30 april 1992 att inte meddela prövningstillstånd. - I Regeringsrätten ansökte Carl K. om resning och yrkade livränta med 176 400 kr för år 1988 och med 185 220 kr från och med den 1 januari 1989. Han gjorde gällande att försäkringsrättens dom vilade på felaktiga grunder och anförde huvudsakligen följande. Vid tidpunkten för olyckan var han anställd vid MTK-terminalen i Helsingborg där han arbetade heltid och därutöver hade övertid. Övertidsersättning utgick regelbundet med cirka 3 000 - 5 000 kr. Till stöd härför åberopade han intyg från två personer som arbetade vid företaget år 1986. Under tiden september 1984 - april 1986 arbetade han som chaufför. Till hösten 1986 var han av FMT AB tänkt som chaufför till en av deras lastbilar. Han hade dessutom kunnat erbjudas extra arbetstillfällen hos Stridh BLJ AB Transport. Han åberopade intyg från respektive bolag. Hade han varit oskadad hade han således kunnat tjäna betydligt mer än vad som lagts till grund för beräkningen av livräntan. -Regeringsrätten (1999-08-25, Werner, Lindstam, Billum): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b ∍ förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Carl K. har inte visat att det finns skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1999-08-10, Kovacs)

*REGI

*INST