RÅ 1999 not 183

Dispens från byggnadsförbud (resningsärende, avslag)

Not 183. Ansökan av Göran L. om resning i mål ang. byggrätt. - Göran L:s fastighet Gislöv 17:18 i Trelleborgs kommun var belägen inom område för vilket åtminstone tidigare gällt en byggnadsplan som fastställts den 11 november 1942. Dessutom gällde nybyggnadsförbud enligt 110 § andra stycket i den numera upphävda byggnadslagen (1947:385), BL. Sedan Göran L. anhållit om ändring av byggnadsplanen så att byggnadsrätt för ett bostadshus erhölls för en tomtplats inom fastighetens södra del, som utgjordes av allmän platsmark, beslutade byggnadsnämnden den 16 augusti 1983 att avslå hans framställning. I skrivelse till Länsstyrelsen i dåvarande Malmöhus län överklagade Göran L. byggnadsnämndens beslut. Göran L. yrkade att byggnadsplanen ändrades så att han erhöll byggrätt och ”därmed beviljad dispens - 110 § BL”. Länsstyrelsen fann att byggnadsnämndens beslut att inte ändra byggnadsplanen inte kunde överklagas. Länsstyrelsen kunde därför inte ta upp besvären till prövning. Länsstyrelsen fann inte heller i övrigt anledning att vidta någon åtgärd med anledning av Göran L:s överklagande. Göran L. överklagade länsstyrelsens beslut hos Kammarrätten i Göteborg som överlämnade målet till regeringen för prövning. I beslut den 17 maj 1984 fann regeringen att länsstyrelsens beslut att inte pröva besvären över byggnadsnämndens beslut var riktigt. Regeringen delade även länsstyrelsens bedömning att förutsättningar för åtgärder enligt 108 § tredje stycket BL inte förelåg. Regeringen avslog därför överklagandet. Göran L. ansökte därefter hos regeringen om omprövning av beslutet. Regeringen avvisade den 23 augusti 1984 ansökningen. Göran L. återupprepade därefter sin begäran om att få bygga ett hus på sin tomt. Regeringen, som upptog skrivelsen som en begäran om omprövning av regeringsbeslutet den 17 maj 1984, fann i beslut den 11 oktober 1984 att regeringen slutligt avgjort besvärsärendet. Regeringen tog därför inte upp ansökningen till prövning. - I skrivelser, som inkom till Regeringsrätten i januari och april 1999, yrkade Göran L. att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut den 17 maj 1984 och bifalla hans yrkande om byggrätt. -Regeringsrätten (1999-09-06, Swartling, Lindstam, Rundqvist, Lavin, Wennerström): Regeringsrätten behandlar Göran L:s skrivelser som en ansökan om resning. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende, om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. I målet har inte framkommit något sådant förhållande som enligt lagrummet kan utgöra grund för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1999-07-20, Bergquist)

*REGI

*INST