RÅ 1999 not 21

Ansökan av Jonas F. om rättsprövning av ett beslut ang. strandskyddsdispens

Not 21. Ansökan av Jonas F. om rättsprövning av ett beslut ang. strandskyddsdispens. - Jonas F. om dispens från strandskyddet för uppförande av ett fritidshus på fastigheten Ranneberg 1:2 i Ale kommun. Fritidshuset skulle uppföras vid Abborresjön inom ett område med utökat strandskydd intill 200 m från strandlinjen enligt 15 § naturvårdslagen (1964:822). - Byggnadsnämnden i Ale kommun tillstyrkte dispens från strandskyddsbestämmelserna. -Länsstyrelsen i Älvsborgs län (1995-01-13) avslog ansökningen. - Jonas F. överklagade. - Regeringen (Miljödepartementet, 1996-05-09) avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut: Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara god livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Inom strandskyddsområde råder förbud mot att bl.a. uppföra nya byggnader. Dispens från förbudet kan meddelas om särskilda skäl föreligger. - Regeringen delar länsstyrelsens bedömning att bebyggelse i föreslaget läge skulle innebära att mark som idag är allemansrättsligt tillgänglig tas i anspråk. Regeringen finner att särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna inte framkommit. Överklagandet bör därför avslås. - Jonas F. ansökte om rättsprövning. Han yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut och återförvisa ärendet till länsstyrelsen för förnyad handläggning. Han anförde bl.a. följande. Regeringen hade felbedömt förutsättningarna för att meddela dispens från strandskyddsbestämmelserna. Han önskade bygga en mindre stuga omkring 100 meter från stranden. Området var mycket stenigt och snårigt samt sluttade brant mot sjön. Trädbeståndet nedanför den planerade platsen för stugan var så kraftigt att nästan fullt insynsskydd skulle erhållas. Huset skulle förses med torrklosett och transporterna till och från stugan skulle ske på en redan befintlig traktorväg. Huset skulle därför inte att påverka omgivningen rent fysiskt. Platsen utnyttjades inte av allmänheten och där växte vare sig svampar, bär eller andra naturprodukter då marken var stenig och näringsfattig. Det fanns inte någon utsikt att tala om och något friluftsliv förkom inte vid stranden till Abborresjön eftersom den var stenig, brant och otillgänglig. I Regeringsrättens avgörande i RÅ 1996 ref. 44 hade domstolen uttalat att en inskränkning i äganderätten från det allmännas sida förutsatte att det förelåg en rimlig balans eller proportionalitet mellan vad det allmänna vann och den enskilde förlorade på grund av inskränkningen. Härtill kom att Byggnadsnämnden i Ale kommun hade tillstyrkt strandskyddsdispens för huset. - Regeringsrätten (1999-02-15, Werner, Holstad, Lindstam, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 2325 och 234). - Det klandrade regeringsbeslutet avser frågan om Johan F. skall medges dispens från strandskyddsbestämmelserna i 16 § första stycket naturvårdslagen (1964:822) för nybyggnad av ett hus på fastigheten Ale Ranneberg 1:2. För sådan dispens krävs enligt 16 a § samma lag att särskilda skäl föreligger. Enligt förarbetena till lagstiftningen bör dispensmöjligheten tillämpas restriktivt (prop. 1974:166 s. 97). Regeln ger den beslutande myndigheten en viss frihet att bedöma om dispens skall ges. - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som den aktuella lagregleringen ger eller att beslutet är oförenligt med den s.k. proportionalitetsprincip som skall iakttas i bl.a. naturvårdsärenden (jfr RÅ 1996 ref. 44). Inte heller framgår det klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1999-01-27, Landelius)

*REGI

*INST