RÅ 1999 not 214

Nytt läkarutlåtande i mål om psykiatrisk tvångsvård (avslag)

Not 214. Ansökan av Johan F. om resning i mål om psykiatrisk tvångsvård. - Överläkaren vid psykiatriska kliniken, Norra Älvsborgs Länssjukhus, beslutade den 26 februari 1998 att med stöd av 6 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) inta Johan F. för vård. Johan F. överklagade intagningsbeslutet hos Länsrätten i Vänersborg och yrkade att tvångsvården skulle upphöra. Genom dom den 12 mars 1998 avslog länsrätten överklagandet. I dom den 2 april 1998 beslutade länsrätten om fortsatt vård enligt LPT av Johan F. och förordnade att vården fick fortgå under högst fyra månader räknat från den 26 februari 1998. Johan F. yrkade i överklagande hos Kammarrätten i Göteborg att länsrättens domar angående intagning för vård och fortsatt vård skulle upphävas. Kammarrätten avslog överklagandena genom dom den 2 juni 1998. Enligt beslut den 25 juni 1998 meddelade Regeringsrätten inte prövningstillstånd. - Johan F. ansökte om resning i målen angående intagning för vård enligt LPT och fortsatt sådan vård. Som grund för ansökningen anförde han i huvudsak att en felaktig uppgift legat till grund för intagningsbeslutet och även för den fortsatta vården, nämligen att han skulle ha ansett sig förföljd av en judisk organisation i USA. Som ny bevisning i resningsärendet åberopade Johan F. därvid ett den 1 april 1999 dagtecknat utlåtande av Jan-Otto Ottosson, professor emeritus i psykiatri. -Regeringsrätten (1999-10-13, von Bahr, Lindstam, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad Johan F. nu anfört och åberopat i Regeringsrätten utgör inte sådant förhållande som enligt nämnda lagrum kan medföra resning. Ansökningen om resning skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1999-09-22, Noring)

*REGI

*INST