RÅ 1999 not 222

Utbyte av utländskt (libanesiskt) körkort (avslag) / Förutsättningarna för utbyte av utländskt (libanesiskt) körkort ansågs inte föreligga (resningsärende, avslag)

Not 222. Ansökan av Bassima A. K. om resning i mål ang. utbyte av körkort. - Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade den 28 november 1991 att avslå en ansökan av Bassima A. K. om utbyte av utländskt (libanesiskt) körkort. Länsstyrelsen motiverade sitt beslut med bl.a. följande. Enligt 7 § förordningen (1981:96) om godkännande och utbyte av utländska körkort i dess lydelse före den 1 juli 1991 fick ett utländskt körkort som gällde i Sverige bytas ut mot ett motsvarande svenskt körkort om innehavaren uppfyllde de personliga och medicinska krav som angavs i 7 § körkortslagen och var kyrkobokförd i Sverige. Eftersom Bassima A. K. inte var folkbokförd i Sverige före den 1 juli 1991 kunde hennes ansökan inte prövas enligt ifrågavarande förordnings tidigare lydelse. Libanon ingick inte heller i den grupp av länder varifrån utbyte av körkort kunde ske enligt förordningen i dess lydelse efter den 1 juli 1991. - Sedan Bassima A. K. överklagat länsstyrelsens beslut avslog Kammarrätten i Jönköping i dom den 17 januari 1992 hennes överklagande. - Bassima A. K. ansökte härefter om resning i målet och anförde därvid bl.a. följande. Enligt övergångsbestämmelserna till ändringarna i förordningen skulle äldre föreskrifter om utbyte av körkort gälla om ansökan har kommit in till länsstyrelsen före den 1 juli 1991. Hon hade lämnat in ansökningen hos länsstyrelsen den 28 juni 1991. Äldre föreskrifter skulle därför tillämpas i hennes fall. Kravet på kyrkobokföring i 7 § förordningen behövde inte vara uppfyllt då ansökan om utbyte gjordes utan endast vid tidpunkten för prövningen av ansökningen. Det fanns inget hinder mot att lämna in en ansökan som därefter kompletterades med ytterligare handlingar. Hon hade kompletterat sin ansökan med personbevis. Vid tiden för länsstyrelsens beslut hade hon varit folkbokförd i Sverige under ca tre månader. Förutsättningar för utbyte förelåg därför. - Regeringsrätten avslog i beslut den 6 maj 1994 Bassima A. K:s ansökan om resning (mål nr 4587-1992). Bassima A. K. ansökte härefter på nytt om resning i målet. Hon åberopade några avgöranden i andra ärenden och mål om utbyte av körkort och anförde i övrigt i huvudsak samma skäl som i sin tidigare ansökan om resning. Regeringsrätten avslog i beslut den 17 maj 1996 ansökningen (mål nr 3156-1994). - I ansökningen yrkade Bassima A. K. ånyo om resning i målet. Hon åberopade liksom tidigare några avgöranden i andra ärenden och mål om utbyte av körkort och anförde i övrigt i huvudsak samma skäl som i föregående ansökningar om resning. -Regeringsrätten (1999-10-21, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Den tolkning som länsstyrelsen och kammarrätten i det nu aktuella fallet gjort av övergångsbestämmelserna till den år 1991 gjorda ändringen av reglerna om utbyte av utländska körkort innebär att äldre utbytesregler ansetts gälla endast i fråga om den som vid ikraftträdandet den 1 juli 1991 uppfyllde kraven för utbyte enligt dessa äldre regler. - Regeringsrätten fann i närmast föregående beslut angående resning att underinstansernas tolkning av nämnda övergångsbestämmelser inte innefattade en sådan oriktig rättstillämpning som skulle kunna utgöra grund för resning. Regeringsrätten finner inte skäl att frångå denna bedömning i förevarande mål. Inte heller i övrigt har något skäl för resning visats föreligga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1999-10-13, Noring)

*REGI

*INST