RÅ 1999 not 227

Extraordinära besvär, inkomst- och förmögenhetstaxering / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Av aktieägare gjort tillskott till bolaget ansågs inte utgöra skattepliktig inkomst för bolaget (bifall) / I mål ang. extraordinär besvärsrätt medgavs jämkad ersättning för kostnader i kammarrätten och yrkad ersättning för kostnader i Regeringsrätten

Not 227. Besvär av Handel och Förvaltnings AB Duo i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1988-1990. - I överklagande, som kom in den 31 december 1992, anförde Handel och Förvaltnings AB Duo (bolaget) besvär i särskild ordning över bolagets taxering för inkomståret 1987. Grunden för besvären var att bolaget har taxerats för inkomst som inte var av skattepliktig natur. - Skattemyndigheten invände att överklagandet kommit in för sent och att rätt till prövning i särskild ordning inte förelåg. -Länsrätten i Göteborgs och Bohus län (1995-03-21, ordf. Fredrickson): Länsrätten gör följande bedömning. Stig N. har genom sin firma S H S N. köpt ett antal avfuktningsapparater vilka han vid tillfället för köpet ansåg hade ett verkligt värde av noll kr. Betalning har skett genom kvittning av en skuld som bolaget hade till Stig N. Ovan nämnda domstolar har tidigare ansett att transaktionen utgjorde en för Stig N. konstruerad förlust som inte kunde hänföras till någon av honom deklarerad förvärvskälla. Med hänsyn till att Stig N. ansåg att apparaternas värde var lika med noll kr kan transaktionen även ses som en eftergift av en fordran vilket utgör en intäkt för bolaget. - Mot bakgrund härav anser länsrätten att bolaget inte har taxerats för inkomst som inte är av skattepliktig natur eller har blivit väsentligen för högt taxerat. Rätt att få överklagandet prövat i särskild ordning föreligger därför inte. - Länsrätten prövar inte överklagandet. - Bolaget vidhöll att rätt till besvär i särskild ordning förelåg. - Kammarrätten i Göteborg (1997-04-30, Koch, Holmstedt, Jarnevall) instämde i länsrättens bedömning och ändrade inte det överklagade beslutet. - Bolaget fullföljde sin talan och yrkade att Regeringsrätten skulle ta upp bolagets besvär i särskild ordning till prövning och bifalla dessa. Bolaget anförde i huvudsak att bolaget vid 1988 års taxering taxerats för inkomst som inte var av skattepliktig natur samt att förlustavdrag borde medges vid 1989 och 1990 års taxeringar för det underskott som uppkommit vid 1988 års taxering om bolagets talan avseende det årets taxering bifölls. - Bolaget vidhöll sitt yrkande i kammarrätten om ersättning för ombudskostnader med 15 400 kr. Vidare yrkade bolaget ersättning för sådana kostnader i Regeringsrätten med 3 100 kr. - Riksskatteverket (RSV) tillstyrkte bifall till bolagets talan. RSV anförde bl.a. följande. Stig N. hade den 30 november 1986 genom sin enskilda firma förvärvat 21 avfuktningsapparater från bolaget för 325 466 kr. Stig N. hade i 1987 års självdeklaration uppgett bl.a. att apparaternas verkningsgrad var lika med noll och att de därför saknade värde. Apparaterna hade den 25 mars 1988 sålts till Apler Bygg AB för 20 000 kr. Då apparaterna således hade förvärvats till ett pris överstigande marknadsvärdet ansåg RSV att någon form av kapitaltillskott fick anses föreligga. Även övriga omständigheter som Stig N. anfört talade för detta. Kapitaltillskottet, som enligt RSV kunde beräknas till 305 466 kr, var en icke skattepliktig intäkt för bolaget. Om Regeringsrätten biföll bolagets besvär avseende 1988 års taxering uppkom vid den taxeringen ett underskott på (305 466 - 54 649 =) 250 817 kr. Vid 1989 och 1990 års taxeringar var bolaget därför berättigat till förlustavdrag med 44 598 respektive 32 888 kr, motsvarande bolagets sammanräknade nettoinkomst för dessa taxeringsår. - I frågan om ersättning för ombudskostnader anförde RSV följande. Med hänsyn till att en stor del av processmaterialet genom processen i länsrätten varit tillgängligt vid överklagande till kammarrätten ansåg RSV att nedlagd tid för målen i kammarrätten syntes väl tilltagen. RSV ansåg därför att nedlagd tid för målen i kammarrätten borde reduceras till vad som kunde anses vara skälig tid. - Bolaget hade inte någon erinran mot vad RSV anfört i beskattningsfrågan. - Regeringsrätten (1999-10-25, Werner, Baekkevold, Rundqvist, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår att bolaget vid 1988 års taxering taxerats för en nettointäkt av rörelse om 54 649 kr och att intäkten från försäljningen av de aktuella avfuktningsapparaterna redovisats i bolaget. Det överpris som Stig N. erlagt för apparaterna får, som RSV anfört, anses utgöra ett av Stig N. i egenskap av aktieägare gjort tillskott till bolaget. Sådant tillskott är inte skattepliktig inkomst för bolaget. Det föreligger därmed rätt till prövning i särskild ordning för bolaget enligt 100 § första stycket 1) taxeringslagen (1956:623). Av anförda skäl skall bolagets talan såvitt avser 1988 års taxering bifallas och taxeringen undanröjas. Vid nu angivna förhållanden uppkommer underskott vid bolagets taxering. Detta underskott kan, i enlighet med vad RSV anfört, utnyttjas som förlustavdrag vid 1989 och 1990 års taxeringar. Förutsättningar för prövning i särskild ordning föreligger enligt 100 § första stycket 7) taxeringslagen. Bolagets besvär skall därför också i denna del bifallas och taxeringarna 1989 och 1990 undanröjas. - Bolaget har fått bifall till sin talan. Enligt 3 § lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. är bolaget därför berättigat till ersättning för sina ombudskostnader till den del de skäligen varit påkallade för att ta till vara bolagets rätt. Regeringsrätten finner att ersättningen för kostnader i kammarrätten skäligen bör bestämmas till 10 000 kr och i Regeringsrätten till yrkade 3 100 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver länsrättens och kammarrättens beslut och undanröjer bolaget åsatta inkomsttaxeringar 1988-1990. - Regeringsrätten tillerkänner bolaget ersättning för ombudskostnader i kammarrätten med 10 000 kr och i Regeringsrätten med 3 100 kr. (fd II 1999-10-06, H. Lundgren)

*REGI

*INST