RÅ 1999 not 24

Kammarrätt hade felaktigt ansett att prövningstillstånd krävdes (bifall) / Kammarrätt hade felaktigt ansett att prövningstillstånd krävdes (resningsärende, bifall)

Not 24. Ansökan av Istvan K. om resning i mål ang. arbetsskada. - Malmöhus län allmänna försäkringskassa avslog i beslut den 10 mars 1994 Istvan K:s ansökan om ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring på den grund att någon skadlig inverkan i arbetet ej kunnat påvisats i förhållande till anmälda skulder/nackbesvär. Försäkringskassan avslog vidare i beslut den 11 mars 1994 Istvan K:s ansökan om ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring avseende anmälda ryggbesvär på den grund att betydligt starkare skäl talade mot än för att samband fanns mellan viss skadlig inverkan i arbetet och de ryggbesvär som kvarstod efter samordningstiden. Istvan K. överklagade besluten. I dom den 28 mars 1995 avslog Länsrätten i Malmö hus län överklagandena. Sedan Istvan K. överklagat domen beslöt Kammarrätten i Göteborg den 19 september 1995 att inte meddela prövningstillstånd . - I ansökningen yrkade Istvan K. att målen skulle omprövas och att han skulle vara berättigad till ersättning för arbetsskada. -Regeringsrätten (1999-02-16, Werner, Rundqvist, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 20 kap. 11 § lagen (1962:381) om allmän försäkring infördes år 1995 krav på prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten (SFS 1995:17). Den nya bestämmelsen om prövningstillstånd trädde i kraft den 1 april 1995. Enligt övergångsbestämmelserna skall beslut som har meddelats före den 1 april 1995 överklagas enligt äldre bestämmelser. Genom hänvisning i 8 kap. 12 § lagen om arbetsskadeförsäkring skall vad nu sagts tillämpas också i ärende enligt den lagen. - Länsrättens dom i förevarande mål meddelades den 28 mars 1995. Något krav på prövningstillstånd i kammarrätten har alltså inte gällt för överklagande av domen utan kammarrätten skulle ha prövat Istvan K:s överklagande i sak. Regeringsrätten finner därför att resning bör beviljas i målen, kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd undanröjas och handlingarna i målen överlämnas till kammarrätten för vidare handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning i målen och undanröjer Kammarrättens i Göteborg beslut i protokoll den 19 september 1995 att inte meddela prövningstillstånd. Handlingarna i målen överlämnas till kammarrätten för vidare handläggning. (fd II 1999-02-02, Liljeros)

*REGI

*INST