RÅ 1999 not 253

Frivillig skattskyldighet medgavs för tid innan ansökan kom in till skattemyndigheten / Frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt medgavs för tid innan ansökan kom in till skattemyndigheten

Not 253. Överklagande av Burde Förvaltnings AB ang. skattskyldighet till mervärdesskatt. - Bolaget ansökte den 16 september 1994 om medgivande till skattskyldighet för uthyrning av fastigheten Antilopen 3 i Växjö kommun. Sedan skattemyndigheten den 13 oktober 1994 beviljat bolaget skattskyldighet fr.o.m. den 20 september 1994 begärde bolaget omprövning och yrkade att skattskyldighet skulle medges retroaktivt fr.o.m. den 1 maj 1993. Enligt omprövningsbeslut ändrade skattemyndigheten inte det tidigare beslutet. - I överklagande vidhöll bolaget sitt yrkande om retroaktivt medgivande. Till stöd för yrkandet anförde bolaget bl.a. följande. Den aktuella fastigheten förvärvades den 28 april 1993. I de hyreskontrakt som medföljde var angett att mervärdesskatt skulle erläggas på hyran. Eftersom bolaget redan var momsregistrerat för sin verksamhet och man vid denna tid inte kände till att särskild registrering krävdes för uthyrning av verksamhetslokal, utgick man från att saken var i sin ordning. -Länsrätten i Kronobergs län (1995-10-12, ordf. Lindblad): Enligt 2 § 3 stycket lagen om mervärdesskatt (1968:430, gamla ML) kan skattemyndigheten efter ansökan av fastighetsägare besluta att denne skall vara skattskyldig för uthyrning helt eller delvis av sådan byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet enligt denna lag för stadigvarande användning i verksamhet som medför skattskyldighet. Bestämmelsen motsvaras fr.o.m. den 1 juli 1994 av 3 kap. 3 § andra stycket och 9 kap. 1 § lagen (1994:200) om mervärdesskatt (nya ML). Regler om avdrag för ingående skatt finns i 9 kap 3 § samma lag. - Syftet med att införa bestämmelsen i gamla ML var huvudsakligen att undanröja den skillnad som förelåg i beskattningshänseende mellan skattskyldiga som bedrev verksamhet i egna lokaler respektive i förhyrda lokaler. Man skulle därigenom också förhindra uppkomsten av kumulativa skatteeffekter (jfr prop. 1978/79:141, s. 67-70). Bestämmelserna har i sak oförändrade förts över till nya mervärdesskattelagen (se prop. 1993/94:99 s. 150 och s. 218-219). - Riksskatteverket (RSV) har gett ut anvisningar m.m. om skattskyldighet för uthyrning eller upplåtelse av rörelselokal (RSV Im 1986:3). I anvisningarna punkt 2.1, allmänt om skattskyldighet, sägs bl.a. att skattskyldighet medges tidigast från den dag ansökan inkommer till länsstyrelsen. - Länsrätten gör följande bedömning. - Mot bakgrund av vad som sägs i angivna anvisningar bör bestämmelsen uppfattas så att skattskyldighet för ifrågavarande fastighet inte kan medges förrän tidigast från dagen för ansökan. Vad bolaget har anfört medför inte någon annan bedömning. Det överklagade beslutet skall därför stå fast. - Länsrätten avslår överklagandet. - Bolaget fullföljde sin talan. - Kammarrätten i Jönköping (1997-04-03, Hessmark, Falkelius, Ohlsson) fastställde länsrättens dom. - I Regeringsrätten vidhöll bolaget yrkandet om att skattskyldighet skulle medges fr.o.m. den 1 maj 1993. - I yttrande anförde RSV bl.a. följande. Mervärdesskatten hade, såvitt kunde utläsas av handlingarna, erlagts. Detta talade för att en retroaktiv tillämpning kunde godtas. Några skatteadministrativa olägenheter kunde knappast anses föreligga eftersom den skattskyldige redovisat skatten för uthyrningen. De avdrag som gjorts behövde inte korrigeras eftersom den utgående skatten, såvitt framgick av handlingarna i målet, var inbetald. Inkomstbeskattningen påverkades inte av ett beslut om medgivande av retroaktiv skattskyldighet. Det förelåg inte heller några frågor om återföring av skatt. Mot denna bakgrund ansåg RSV i detta fall att det inte förelåg något hinder mot att medge en retroaktiv skattskyldighet enligt bolagets yrkande. - Regeringsrätten (1999-11-25, von Bahr, Holstad, Nordborg, Eliason, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i ett avgörande den 26 februari 1999 i mål nr 3258-1997 (RÅ 1999 ref. 2) funnit att hinder inte föreligger mot att ge ett beslut om frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt retroaktiv verkan. I vad mån det bör ske i ett enskilt fall får enligt avgörandet bedömas med utgångspunkt i de syften som ligger bakom lagstiftningen och med beaktande av de skatteadministrativa olägenheter som kan vara förenade med en retroaktiv tillämpning. - I detta mål talar syftet med lagstiftningen för att skattskyldigheten bör inträda i anslutning till att bolaget förvärvat fastigheten. Något särskilt skäl mot att så sker har inte framkommit. Bolagets talan skall därför bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar, med ändring av underinstansernas avgöranden, att bolaget skall vara skattskyldigt till mervärdesskatt för uthyrning av fastigheten Antilopen 1 i Växjö kommun fr.o.m. den 1 maj 1993. (fd I 1999-10-06, Sundin)

*REGI

*INST