RÅ 1999 not 254

Ny praxis i mål om allmänt barnbidrag ansågs inte utgöra skäl för resning

Not 254. Ansökan av Viveca F. om resning i mål ang. allmänt barnbidrag. - Malmö allmänna försäkringskassa fann i beslut den 2 november 1987 att Viveca F. inte var berättigad till barnbidrag enligt lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag för dottern Natasha F. eftersom behörig bidragsmottagare saknades i Sverige. I omprövningsbeslut den 1 februari 1988 ändrade försäkringskassan inte det tidigare beslutet. Viveca F. överklagade omprövningsbeslutet till Försäkringsrätten för Södra Sverige som enligt dom den 29 juni 1990 inte ändrade försäkringskassans beslut. Sedan Viveca F. överklagat försäkringsrättens dom beslutade Försäkringsöverdomstolen den 9 juli 1992 att inte meddela prövningstillstånd. - Viveca F. ansökte om resning och yrkade att barnbidrag skulle utges för perioden juli 1987 - december 1988 jämte ränta. Som skäl för sin ansökan anförde hon att Regeringsrätten i sin dom i mål nr 953-1996 den 23 september 1997 (RÅ 1997 ref. 51) gjort en tolkning av lagen om allmänna barnbidrag som markant skiljde sig från den tolkning Försäkringsöverdomstolen gjort i tidigare mål. Enligt Viveca F. hade rättsläget därmed radikalt förändrats och de prejudikat som det hade refererats till i hennes mål hade inte längre någon relevans. -Regeringsrätten (1999-11-26, Holstad, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Den omständigheten att ett mål fått annan utgång än som kunde ha följt av ett senare regeringsrättsavgörande utgör inte i sig tillräckligt skäl för förnyad prövning. Inte heller i övrigt har Viveca F. visat att det föreligger skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1999-11-09, Hedlund)

*REGI

*INST