RÅ 1999 not 258

Beslut att vägra bygglov för sjöbodar ansågs inte strida mot artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till Europakonventionen (rättsprövning, avslag)

Not 258. Ansökan av Gerd J. m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov. -Byggnadsnämnden i Trelleborgs kommun (1994-08-30) avslog i två beslut två ansökningar om bygglov för nybyggnad av sjöbodar på Böste 4:9 och 4:11 i kommunen. - Sedan besluten överklagats avslog Länsstyrelsen i Malmöhus län,numera Skåne län,1996-02-26) överklagandet. - Gerd J. m.fl. överklagade i en gemensam skrivelse länsstyrelsens beslut. - Kammarrätten i Göteborg överlämnade genom beslut den 30 juni 1998 med eget utlåtande ärendet till regeringen för prövning. Kammarrätten framhöll därvid bl.a. att rätten instämde i länsstyrelsens bedömning att sjöbodarna med hänsyn till avståndet från huvudbyggnaderna inte kunde anses utgöra kompletteringsåtgärder till respektive bostadshus och att hinder för bygglov förelåg enligt 8 kap. 12 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10), PBL,, jämfört med 13 § samma kapitel. - Regeringen (Miljödepartementet, 1999-04-29) avslog överklagandena i fråga om bygglov och tog inte upp yrkanden avseende strandskyddsfrågor till prövning. Som skäl för sitt beslut anförde regeringen: Regeringen konstaterar att kammarrätten uttalat att fråga inte är om kompletteringsåtgärd. En lokaliseringsprövning enligt 2 kap. PBL skall därför göras. - Av handlingarna framgår att berörda delar av fastigheterna Böste 4:9 och 4:11 omfattas av strandskydd. Vidare ingår fastigheterna i ett område som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser, vilket innebär att området med hänsyn till natur- och kulturvärden är av riksintresse. Enligt kommunens översiktsplan är det också ett allmänt intresse att bevara Böstes karaktär. - Regeringen konstaterar att det finns ett uttalat allmänt intresse som talar mot att berörde delar av fastigheterna bebyggs. Vid en avvägning mellan det allmänna intresset och de enskilda intressena av att få uppföra byggnaderna på avsedda platser finner regeringen att de enskilda intressena bör stå tillbaka för det allmänna intresset. Vad Gerd och Knut J. samt Gun-Britt M. och Ole D. anfört utgör inte skäl till annan bedömning. Överklagandena i fråga om bygglov bör därför avslås. - Det ankommer inte på regeringen att som första instans pröva frågor om upphävande av eller undantag från strandskyddsbestämmelser. Yrkandena i den delen bör därför inte tas upp till prövning. - I ansökningen begärde Gerd J. m.fl. prövning av "förvaltningarnas avslag på våra ansökningar om uppförande av sjöbodar". I ansökningen lämnade sökandena en redogörelse för handläggningen av bygglovsärendet i olika instanser, varvid de pekade på felaktigheter och anmärkte på långa handläggningstider. De ansåg att byggnadsnämnden fattat "många märkliga och obegrundade beslut" i strid med intentionerna i bevarandeplanen från år 1980. Vidare ifrågasatte de ett beslut av regeringen om koncession för en elektrodstation öster om deras fastigheter och ville också ha kommunens fastighetsklassificering prövad i visst hänseende. De gjorde gällande att myndigheternas beslut att vägra dem bygglov för sjöbodarna stred mot reglerna om egendomsskydd och mot den proportionalitetsprincip som Europadomstolen hade hävdat vid tillämpningen av artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till Europakonventionen. - Regeringsrätten (1999-12-02, Werner, Swartling, Sandström, Nilsson, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - I förevarande mål kan rättsprövning ske endast beträffande regeringens beslut den 29 april 1999 att avslå sökandenas överklagande av länsstyrelsens beslut i ärendet angående bygglov för sjöbodar samt att avvisa deras yrkanden avseende strandskyddsfrågor. Till den del ansökningen om rättsprövning är avsedd att innefatta en begäran om rättsprövning av andra beslut skall den avvisas. - Regeringen har konstaterat att kammarrätten uttalat att det inte är fråga om en kompletteringsåtgärd. Med den utgångspunkten har regeringen gjort en lokaliseringsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Som ett led i denna prövning har regeringen konstaterat att det finns ett uttalat allmänt intresse som talar mot att de berörda delarna av sökandenas fastigheter bebyggs. Vid en avvägning mellan detta allmänna intresse och de enskilda intressena av att få uppföra byggnaderna har regeringen funnit att de enskilda intressena bör stå tillbaka. Regeringsrätten finner att regeringens beslut i dessa hänseenden ligger inom ramen för den handlingsfrihet som bestämmelserna i 2 kap. PBL ger och är förenligt med såväl 2 kap. 18 § regeringsformen som artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till Europakonventionen och den av sökandena åberopade proportionalitetsprincipen. - Det senast sagda innebär att regeringens beslut inte skall anses rättsstridigt på någon av de av sökandena angivna grunderna. Det framgår inte klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på något annat sätt strider mot en rättsregel. Vid dessa förhållanden skall regeringens beslut stå fast. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut den 29 april 1999 skall stå fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen till den del den innefattar en begäran om rättsprövning av andra beslut. (fd II 1999-11-03, Bergquist)

*REGI

*INST