RÅ 1999 not 272

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Dottern till en avliden person ansågs inte ha rätt att överklaga beslut om utlämnande till annan av allmänna handlingar (sjukvårdsanteckningar) / Dottern till en avliden person ansågs inte ha rätt att överklaga beslut om utlämnande till annan av sjukvårdsanteckningar rörande modern (avvisning)

Not 272. Överklagande av Eivor S. ang. utlämnande av allmän handling. - Socialnämnden i Hallsbergs kommun avslog den 29 april 1998 en ansökan av distriktsläkaren Per H. att få ta del av kommunens hälso- och sjukvårdsanteckningar rörande avlidna Gerda G. Sedan Per H. överklagat avslagsbeslutet biföll Kammarrätten i Jönköping enligt dom den 14 maj 1998 överklagandet och visade målet åter till socialnämnden, som hade att till Per H. lämna ut anteckningarna i den omvårdnadsjournal som förts under tiden 14-19 april 1998 avseende Gerda G. - Eivor S., som är dotter till Gerda G., överklagade kammarrättens dom. -Regeringsrätten (1999-12-13, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) kan den som begärt att få ta del av en allmän handling föra talan mot beslut, varigenom denna begäran avslagits eller bifallits med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa handlingens innehåll eller eljest förfoga över den. Annan än sökanden har inte rätt att överklaga beslut rörande utlämnande av allmän handling. Eivor S:s överklagande kan därför inte prövas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 1999-12-08, Liljeros)

*REGI

*INST