RÅ 1999 not 278

Ansökan av Jan A. om resning i mål om eftertaxering

Not 278. Ansökan av Jan A. om resning i mål om eftertaxering. - Jan A. bedrev sedan år 1982 konst- och antikhandel. År 1988 öppnade han ett Per Ekström-museum i den byggnad i Mörbylånga där även hans privatbostad var belägen. För att komma i åtnjutande av större lokaler sålde han sedermera större delen av sin konstsamling till Börsebo Gård AB. Skattemyndigheten i Kalmar län ansåg att den verksamhet som Jan A. bedrev tillsammans med en son utgjorde rörelse. Skattemyndigheten ansökte därför hos Länsrätten i Kalmar län om eftertaxering av Jan A. för åren 1988 och 1990 avseende inkomst av rörelse. Dessutom yrkade skattemyndigheten att skattetillägg skulle påföras. Länsrätten eftertaxerade enligt dom den 16 december 1994 Jan A. för angivna år för inkomst av rörelse med vissa belopp och påförde skattetillägg. - Vid 1991 års taxering beskattade skattemyndigheten Jan A. för en skönsmässigt beräknad inkomst av rörelse avseende fem tavelförsäljningar. Han eftertaxerades vidare för år 1991 för inkomst av rörelse avseende ytterligare en tavelförsäljning samt påfördes skattetillägg. Slutligen påfördes Jan A. enligt beslut av skattemyndigheten mervärdeskatt för redovisningsperioden november- december 1990. - Jan A. överklagade taxeringsbesluten och mervärdeskattebeslutet till Länsrätten i Kalmar län som enligt domar den 12 januari 1994, den 16 december 1994 och den 20 juni 1996 inte ändrade skattemyndighetens beslut. - Jan A. överklagade länsrättens domar. Kammarrätten i Jönköping gjorde enligt fyra domar den 13 juni 1997 vissa ändringar beträffande eftertaxeringarna åren 1988 och 1990 men lämnade i övrigt länsrättens domar utan ändring. Sedan Jan A. fullföljt sin talan beslöt Regeringsrätten den 26 oktober 1998 att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökan om resning yrkade Jan A. i första hand att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens domar och i andra hand att Regeringsrätten skulle förordna att ifrågavarande mål ånyo skulle tas upp av kammarrätten. Han yrkade dessutom ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. och förordnande att de domar som avses med ansökningen om resning tills vidare icke skall gälla (inhibition). Slutligen yrkade han muntlig förhandling. - Jan A. anförde till stöd för sin talan bl.a. följande. Något som inte kommit fram i den ordinarie processen är att han och hans familj som säljare av konstverken i skattehänseende inte har behandlats på samma sätt som köparen och att skattemyndighetens bedömning av karaktären av hans verksamhet inte har varit enhetlig. Kännedom om sådana omständigheter skulle ha kunnat påverka utgången i målen om taxering och eftertaxering av honom. Han förlitade sig bl.a. på ett beslut som skattemyndigheten fattat att medge köparen avdragsrätt för fiktiv ingående mervärdeskatt, vilket innebar att han avseende försäljningen av konstverken skulle betraktas som privatperson. Köparen har behandlats i enlighet med beslutet. Men för honom själv har skattemyndigheten ändrat uppfattning och beskattat honom som rörelseidkare. Denna bedömning har emellertid stått sig endast i två år, varefter han under fem års tid bedömts icke bedriva någon näringsverksamhet för att slutligen anses skola beskattas för näringsverksamhet. Även om dessa omständigheter var för sig inte skulle utgöra grund för resning bör de dock vägas in vid en helhetsbedömning. Vid en sådan sammantagen bedömning av nu angivna omständigheter och vad som ytterligare redovisats och vad som i övrigt har förekommit i målen om taxering och eftertaxering får det anses föreligga synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om taxeringarna och eftertaxeringarna. -Regeringsrätten (1999-12-15, Björne, Lindstam, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl hålla muntlig förhandling. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Jan A. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Vid denna bedömning faller frågan om inhibition. - Förutsättningar att bevilja Jan A. ersättning enligt lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår resningsansökningen. - Regeringsrätten avslår yrkandet om ersättning för kostnader. (fd I 1999-11-30, Olsson)

*REGI

*INST