RÅ 1999 not 288

Underlåten miljökonsekvensbeskrivning (rättsprövning, avslag)

Not 288. Ansökan av Krister E. och Sommarstugeföreningen Femöre 1:1 om rättsprövning av beslut ang. detaljplan. - Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun beslutade den 13 juni 1996 att anta detaljplan för del av fastigheten Femöre 1:1, Danviksholmarna, i kommunen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Södermanlands län den 19 december 1996 att inte ändra kommunens beslut att anta planen. - Krister E. m.fl. och Sommarstugeföreningen Femöre 1:l överklagade länsstyrelsens beslut. -Regeringen (Inrikesdepartementet, 1997-02-27): Vid en avvägning mellan det allmänna intresset av tillgänglighet för bad, friluftsliv m.m. som detaljplanen avses tillgodose och arrendatorernas enskilda intressen finner regeringen att den antagna planen inte kan anses innebära ett åsidosättande av kraven om tillbörligt beaktande av befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden. Fördelarna med att redovisa hela Stora Danviksholmen som allmän plats överväger enligt regeringens uppfattning de olägenheter i form av en flyttning till angränsande holme som planen medför för en av sökandena. Den planerade förtätningen på Lilla Danviksholmen kan inte heller anses medföra sådana olägenheter för övriga klagande att detaljplanen av det skälet inte kan godtas. - Vad sommarstugeföreningen anfört om avsaknaden av en miljökonsekvensbeskrivning eller vad klagandena anfört i övrigt utgör inte heller skäl att upphäva beslutet att anta planen. Överklagandena bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandena. - Krister E. och Sommarstugeföreningen Femöre 1:1 ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Till stöd för sin talan anförde sökandena sammanfattningsvis följande. Det saknas en noggrant utförd miljökonsekvensbeskrivning. Inom en sträcka på 140 meter finns redan tre fastigheter och ytterligare två skall planeras. Det saknas underlag för hur djur och växtliv påverkas. För närvarande finns häckningsplatser för strandskata, häger och ejder mellan befintliga fastigheter. Vid nyetablering kommer känslig vegetation att försvinna. Att upphäva strandskyddet för ytterligare tomtbildning får anses strida mot bestämmelserna om strandskydd i 15 § naturvårdslagen (1964:822). Detaljplanen strider också mot lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. och plan- och bygglagen (1987:10), PBL. - Det saknas en situationsanpassning. Kommunen borde vid detaljplanearbetets början ha beaktat platsens och miljöns förutsättningar för tomtbildning med hänsyn till naturgivna förutsättningar och hur människorna har nyttjat marken närmast sina hus. - Regeringsrätten (1999-12-22, von Bahr, Holstad, Baekkevold, Eliason, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 2325 och 234). - Enligt 5 kap. 18 § PBL, i den lydelse som är tillämplig i målet (SFS 1995:1197), skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen medger en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med naturresurser. Den i målet aktuella detaljplanen medger bildandet av nio tomter på Lilla Danviksholmen, varav sju avser redan befintlig bebyggelse. Stora Danviksholmen hänförs till allmän platsmark för att tillgodose det rörliga friluftslivets intressen. Vad som framkommit i målet ger enligt Regeringsrättens mening inte vid handen att regeringens bedömning att en miljökonsekvensbeskrivning kan undvaras strider mot sistnämnda rättsregel. - Det som sökandena i övrigt anfört visar inte heller att regeringen felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som den aktuella lagstiftningen ger. Det framgår vidare inte klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1999-12-01, I. Larsson)

*REGI

*INST