RÅ 1999 not 293

Mervärdesskatt (avdrag för ingående skatt för kostnader hänförliga till ett serviceavtal som ingåtts i samband med avtal om leasing av personbil) / Avdrag för ingående skatt för kostnader hänförliga till ett serviceavtal som ingåtts i samband med avtal om leasing av personbil (förhandsbesked)

Not 293. Överklagande av Riksskatteverket (RSV) av förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I ansökan om förhandsbesked begärde Trifolium Data AB besked om ingående mervärdesskatt som hänför sig till ett serviceavtal avseende en förhyrd personbil är helt avdragsgill även om avtalet ingås med en återförsäljare med vilken bolaget också ingått hyresavtalet och, om denna fråga besvaras nekande, huruvida bedömningen blir en annan om hyresavtalet pantsätts eller överlåts till Volvofinans AB eller ingås med detta bolag. Bolagets ansökan får också anses avse avdragsrättens omfattning vid avtal om finansiell leasing och fullserviceleasing. -Skatterättsnämnden (1998-10-30, Wingren, Ahlbom, Nyström, Ohlson, Peterson, Rabe): - Trifolium får dra av hälften av den ingående mervärdesskatt som hänför sig till hyra av personbil enligt ett avtal om s.k. finansiell leasing samt all den ingående mervärdesskatt som hänför sig till avgifter enligt ett s.k. serviceavtal. Detta gäller oavsett om avtal om hyra och service avseende bilen ingåtts med samme återförsäljare och oavsett om hyresavtalet pantsätts eller överlåts till Volvofinans AB eller ingås med sistnämnda bolag. - Trifolium får dra av hälften av den ingående skatt som hänför sig till hyra av personbil enligt ett avtal om s.k. fullserviceleasing. - Motivering. - De bestämmelser som aktualiseras i ärendet finns i 8 kap. 16 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. - En skattskyldig som använder en personbil i en verksamhet som medför skattskyldighet får enligt 8 kap. 16 § första stycket 1 och 2 ML dra av dels ingående skatt som hänför sig till driftkostnader för sådan användning, dels hälften av den ingående skatt som hänför sig till förhyrning av fordonet för sådan användning, i båda fallen utan någon begränsning på grund av att fordonet endast delvis används i verksamheten. Enligt andra stycket gäller bl.a. första stycket 1 endast om fordonet tillhör inventarierna i verksamheten eller har förhyrts för användning i denna. - Reglerna är schablonregler. Utgångspunkten för bestämmelserna har varit att jämställa hyra och köp och att avdrag - med hänsyn till att bilen också kan komma att användas privat - inte medges för anskaffningen men däremot fullt ut för driftkostnaderna. Schablonen är avsedd att undanröja fördelningsproblem och kontrollsvårigheter. Ett visst avkall på full exakthet har ansetts kunna göras för att få ett enklare och smidigare system. - Bestämmelserna grundar sig på vissa antaganden och beräkningar vid leasing om kapitalkostnadernas andel i leasingavgifterna och att ingående skatt som belöper på denna andel inte skall vara avdragsgill. Även om en viss skillnad därvid föreligger i fråga om denna andels storlek mellan fullserviceleasing och finansiell leasing, har denna skillnad inte ansetts vara större än att det befunnits mest ändamålsenligt att tillämpa en och samma schablon för all leasing av fordon (jfr prop. 1978/79:33 s 149 f. och prop. 1978/79:141 s. 79 samt prop. 1993/94:99 s. 216). - Reglernas schablonkaraktär innebär att hälften av den ingående skatten på en leasingavgift oavsett om den avser fullserviceleasing eller finansiell leasing är avdragsgill och att dessutom, i fall av finansiell leasing där leasetagaren själv betalar driftkostnader såsom reparationer, underhåll m.m., full avdragsrätt föreligger för den ingående skatten som hänför sig till dessa kostnader. Detta resultat av reglernas tillämpning har varit förutsatt i lagstiftningsarbetet. Det förhållandet att driftkostnaderna vid finansiell leasing betalas av den skattskyldige genom avgifter enligt ett särskilt serviceavtal avseende service, underhåll, reparationer och däck medför i sig inte att han går miste om den fulla avdragsrätten. Något stöd för att göra en åtskillnad mellan de fall då serviceavtalet tecknats med hyresmannen på villkor som denne annars tillämpar vid tecknande enbart av sådana avtal, och de fall då serviceavtalet tecknas med annan kan inte anses föreligga. - Förhandsbeskedet har utformats i enlighet med det ovan anförda. - Riksskatteverket (RSV) överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkade att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet, skulle besluta att rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt skall medges med endast 50 procent av de kostnader som är hänförliga till serviceavtalet. Verket åberopade vad man anfört i Skatterättsnämnden och anförde därutöver följande. Av prop. 1978/79:141 s. 79 framgår att vid bestämmandet av avdragsprocenten 50 vid leasing av personbil bedömningen har gjorts utifrån kostnadernas fördelning vid fullserviceleasing. Det kan därför inte ha varit lagstiftarens avsikt att det skall vara möjligt att åstadkomma en gynnsammare avdragssituation för leasetagaren genom att antingen dela upp ersättningen i olika delar eller träffa ett separat avtal om t.ex. service och räntor. (Jfr även bl.a. RSV:s handledningar för mervärdesskatt 1984 s. 277 och 1998 s. 610 f.) - Trifolium Data AB bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1999-12-23, Werner, Swartling, Nordborg, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ansluter sig till Skatterättsnämndens bedömning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 1999-12-01, Nielsen). Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål nr 7471-1998, där omständigheterna var likartade och utgången densamma.

*REGI

*INST