RÅ 1999 not 3

Invändning att Regeringsrättens avslag på ansökan om prövningstillstånd inte hade motiverats (avslag)

Not 3. Ansökan av Erik K. om resning i mål om registrering av licensområde för älgjakt. - Kammarrätten i Sundsvall meddelade den 6 juni 1995 dom i målet. Sedan Erik K. fullföljt talan mot kammarrättens dom beslöt Regeringsrätten den 15 januari 1996 att inte meddela prövningstillstånd. - Erik K. begärde omprövning av Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd. Han anförde bl.a. följande. Tvångsanslutningen till jaktvårdsområdet strider mot den s.k. negativa föreningsrätten i 2 kap. 1 § regeringsformen. Den strider även mot 18 § samma kapital eftersom det inte föreligger några angelägna allmänna intressen, vilket krävs för att han skall tvingas avstå sin nyttjanderätt. Slutligen borde Regeringsrätten i enlighet med 20 § förvaltningslagen (1986:223) angivit sina skäl för att inte meddela prövningstillstånd. -Regeringsrätten (1999-01-12, Werner, Nilsson, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten behandlar Erik K:s begäran om omprövning som en ansökning om resning. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Erik K. har inte visat att det föreligger sådana skäl. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1998-12-15, Jonsson)

*REGI

*INST