RÅ 1999 not 302

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom

Länsrätten i Jämtlands län som i dom den 27 juni 1996 avslog överklagandet

Not 302. Ansökan av Anna L. om resning i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen (1980:100). - Enligt beslut den 4 januari 1996 avslog socialnämnden i Strömsunds kommun med stöd av 6 § socialtjänstlagen en framställan av Anna L. om avgiftsbefrielse från hemtjänstkostnad. Anna L. överklagade socialnämndens beslut till Länsrätten i Jämtlands län som i dom den 27 juni 1996 avslog överklagandet. Sedan Anna L. fullföljt sin talan beslutade Kammarrätten i Sundsvall den 23 oktober 1996 att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens beslut vann laga kraft. - I en skrivelse som kom in till kammarrätten i Sundsvall i september 1998 hemställde Anna L. att kammarrätten skulle ompröva sitt beslut att inte meddela prövningstillstånd. Hon anförde bl.a. att nya bevis hade framkommit som gav henne befrielse från hemhjälpsavgift och åberopade till stöd härför ett beslut från Strömsunds kommun av den 30 april 1987 i vilket angavs att hon hade rätt till avgiftsbefrielse från hemtjänstkostnad både framåt och bakåt i tiden. - Anna L:s skrivelse överlämnades av kammarrätten till Regeringsrätten som en resningsansökan. -Regeringsrätten (1999-12-30, Werner, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Anna L:s hemställan om omprövning av kammarrättens beslut kan endast prövas inom ramen för ett resningsförfarande. Hennes hemställan bör därför behandlas som en resningsansökan i mål om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen. - Enligt 2 § andra stycket första meningen lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten ansökningar om resning och återställande av försutten tid i andra fall än som anges i 8 §. I 8 § första stycket 3 samma lag anges att kammarrätt prövar sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Kammarrättens beslut att inte meddela Anna L. prövningstillstånd har medfört att länsrättens dom står fast. Eftersom någon prövning i sak således inte har skett i kammarrätten har målet slutligt avgjorts av länsrätten. Enligt 8 § första stycket 3 lagen om allmänna förvaltningsdomstolar är det därför i första hand kammarrätten som skall pröva ansökningen om resning. - För att resningsansökningen skall prövas av Regeringsrätten krävs i detta fall att det är kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd som Anna L. särskilt angriper och vill ha upphävt. Regeringsrätten finner med hänsyn till det sätt på vilket ansökningen utformats av Anna L. att det är länsrättens avgörande som Anna L. vill ha ändrat. Vid sådant förhållande ankommer det inte på Regeringsrätten utan på kammarrätten att pröva ansökningen. Ansökningen bör därför avvisas av Regeringsrätten och målet överlämnas till kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen samt överlämnar den till Kammarrätten i Sundsvall. (fd II 1999-12-15, Nilsson)

*REGI