RÅ 1999 not 57

Avdrag för bidrag till kollektivavtalsstiftelse (förhandsbesked)

Not 57. Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade AB X om bolaget har rätt till avdrag för bidrag till en kollektivavtalsstiftelse. -Skatterättsnämnden (1997-10-21, Ersson, ordf., Nordling, Wingren, Armholt, Johansson, Nord, Tollerz): Förhandsbesked. AB X har rätt till avdrag som för personalkostnad för bidrag som lämnas till stiftelsen enligt såväl alternativ 1 som alternativ 2. Avdragsrätten påverkas inte av hur bidraget avsett för den egna personalen har bestämts. - Motivering. De bidrag, som AB X enligt kollektivavtal eller annat avtal har att utge till den ifrågavarande stiftelsen, är att bedöma som personalkostnader. Stiftelsen kommer att inneha de mottagna bidragen på sådant sätt att stiftelsen framstår som ägare till dessa även om AB X åtagit sig att sköta förvaltningen. AB X får mot denna bakgrund anses berättigat till avdrag för bidrag som lämnas till stiftelsen (jfr prop. 1971:162 s. 14 och prop. 1974:130 s. 22). - I alternativ 2 lämnar AB X bidrag enbart i form av kontanter men i alternativ 1 delvis också i form av efterskänkande av stiftelsens reversskulder. Oavsett enligt vilket av alternativen lämnandet av bidrag sker bör avdrag medges. Sättet för bestämmande av storleken av de bidrag som kan komma att lämnas till stiftelsen inverkar inte på bedömningen av om avdragsrätt skall anses föreligga. - Med hänsyn till svaren på frågorna 1 och 2 förfaller fråga 3. - Riksskatteverket yrkade att Regeringsrätten skulle ändra Skatterättsnämndens förhandsbesked och besvara samtliga ställda frågor nekande. Till stöd för sin talan anförde verket bl.a. följande. De medel som avsågs bli överförda avskiljdes, med hänsyn till vad som föreskrevs om förmögenhet och andelstal i 5 § i utkastet till stadgar, inte i sådan ordning att de bildade en självägande förmögenhet. Den tilltänkta stiftelsen var därmed varken en kollektivavtalsstiftelse eller en annan stiftelse. Den tänkta konstruktionen gav även, med hänsyn till ändamålet om slutbetalning av avtalade pensionsförmåner i stadgarna, möjlighet till kringgående av de särskilda regler som gällde för arbetsgivares avdragsrätt för tryggande av anställdas pensionering. - AB X bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1999-03-29, Werner, Rundqvist, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i ett annat mål denna dag funnit att ifrågavarande stiftelse utgör en sådan begränsat skattskyldig stiftelse som avses i 7 § 4 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (RÅ 1999 not. 56). Bidrag till en sådan stiftelse utgör normalt personalkostnad. - I nyssnämnda mål fann Regeringsrätten också att syftet att finansiera en avlösen av arbetsgivares pensioner dock inte kan anses förenligt med nyssnämnda lagrum. I den mån finansiering sker av pensionsutfästelser som hos arbetsgivaren legat till grund för avdrag för tryggande kostnader kan en avdragsrätt för bidrag till stiftelsen sägas leda till att arbetsgivaren temporärt får ett dubbelt avdrag för utfästelserna. Det är dock inte fråga om ett definitivt dubbelavdrag utan om en skattekredit. - Sökanden har uppgivit att det kan förväntas att kompensation i form av slutbetalningar av avtalade pensionsförmåner kommer att vara beloppsmässigt obetydlig i jämförelse med andra slag av ersättningar. Regeringsrätten gör sin bedömning med utgångspunkt i denna förutsättning. Med hänsyn härtill bör hinder inte anses föreligga att medge avdrag för bidrag till stiftelsen. - Regeringsrättens avgörande. - Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 1999-03-10, H. Lundgren)

*REGI

*INST