RÅ 1999 not 56

Kollektivavtalsstiftelse ansågs begränsat skattskyldig / För kollektivavtalsstiftelse, inkomstskatt (stiftelsen ansågs begränsat skattskyldig, förhandsbesked)

Not 56. Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade AB X om en kollektivavtalsstiftelse under bildande var obegränsat eller begränsat skattskyldig. -Skatterättsnämnden (1997-10-21, Ersson, ordf., Nordling, Wingren, Armholt, Johansson, Nord, Tollerz): Förhandsbesked. Den tilltänkta stiftelsen uppfyller villkoren för begränsad skattskyldighet enligt 7 § 4 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL. - Motivering. Enligt 7 § 4 mom. SIL frikallas - såvitt är aktuellt i ärendet - stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och arbetstagare med ändamål att utge avgångsersättning till friställd arbetstagare eller främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit uppsagd eller löper risk att bli uppsagd till följd av driftsinskränkning, företagsnedläggelse eller rationalisering av företags verksamhet, från skattskyldighet för all annan inkomst än inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till innehav av fastighet. - Numera har denna typ av stiftelse som bildats genom avtal beteckningen kollektivavtalsstiftelse och finns särskilt reglerade i 11 kap.3 och 4 §§stiftelselagen (1994:1220). Bildandet av en sådan stiftelse sker genom att en arbetsgivarorganisation och en central arbetstagarorganisation i kollektivavtal förordnar att pengar som arbetsgivare enligt kollektivavtal eller annat avtal tillskjuter skall som en självständig förmögenhet främja ett bestämt och varaktigt ändamål. Vidare skall någon åta sig att ta emot pengarna för förvaltning i enlighet med förordnandet. - Utgångspunkten i ärendet är att sökanden utgör en kollektivavtalsstiftelse. Riksskatteverket har emellertid i olika avseenden ifrågasatt om bildandet står i överensstämmelse med regleringen i stiftelselagen. Invändningarna är i huvudsak att stiftelsen i alternativ 1 inte tillförs pengar och vidare att utseendet av AB X som förvaltare står i strid med bestämmelsen i 2 kap. 19 § andra stycket stiftelselagen om att stiftare inte får vara förvaltare. - Vad gäller frågan om kravet att pengar tillskjuts till stiftelsen kan konstateras att stiftelsen i alternativ 1 erhåller ett betydande kontantbelopp utöver de reverser som återlämnas till stiftelsen. Detta innebär att stiftelsen vart fall i viss utsträckning erhåller pengar och att därmed kravet ifråga får anses uppfyllt. - Bakgrunden till den särskilda regleringen i stiftelselagen av kollektivavtalsstiftelser är att stiftelsens tillgångar inte tillskjutits från de organisationer som bildat stiftelsen utan från arbetsgivarna. Det förhållandet att arbetsgivarna är medlemmar i den arbetsgivarorganisation som är en av stiftarna kan inte anses innebära att också medlemmarna, i detta fall AB X, anses som stiftare. Att AB X åtar sig förvaltningen av stiftelsens medel kan därmed inte anses stå i strid med bestämmelsen i 2 kap. 19 § andra stycket stiftelselagen (jämförd med 11 kap. 4 § samma lag). - Av samma anledning bör inte heller det förhållandet att kvarvarande tillgångar vid en upplösning av stiftelsen kan komma att återgå till arbetsgivarna för uppfyllandet av ändamålet innebära något avsteg från principen att tillgångarna i första hand skall användas för det ändamål de är bestämda (jfr 7 kap. 11 § stiftelselagen). - Nämndens slutsats är att hinder inte föreligger att betrakta den i ärendet aktuella stiftelsen som en kollektivavtalsstiftelse i stiftelselagens mening. - Nästa steg blir därmed att ta ställning till om stiftelsen uppfyller villkoren för begränsad skattskyldig enligt 7 § 4 mom. SIL. - Stiftelsen skall enligt utkastet till stadgar (§ 4) ha till ändamål att vidtaga eller främja åtgärder av ekonomisk eller annan natur till stöd för anställda hos ifrågavarande arbetsgivare eller dennes dotterföretag i fall där - på grund av utvecklingsåtgärder, driftsinskränkning, omstrukturering, rationalisering eller bristande lönsamhet - sådana anställda blivit övertaliga och sagts upp eller riskerar att sägas upp. - I stadgarna har vidare under punkterna a-g i ändamålsparagrafen närmare beskrivits de former av stöd som kan komma att lämnas i syfte att tillgodose ändamålet. Enligt nämndens mening visar denna beskrivning och vad som i övrigt framkommit i ärendet att den planerade verksamheten måste anses främja sådana ändamål som avses i den aktuella bestämmelsen i 7 § 4 mom. SIL. Stiftelsen får därför anses uppfylla villkoren för begränsad skattskyldighet. - Riksskatteverket yrkade att Regeringsrätten skulle ändra Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklara att stiftelsen inte skulle anses som begränsat skattskyldig enligt 7 § 4 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL). Till stöd för sin talan anförde verket bl.a. följande. De medel som avsågs bli överförda avskiljs, med hänsyn till vad som föreskrevs om förmögenhet och andelstal i 5 § i utkastet till stadgar, inte i sådan ordning att de bildade en självägande förmögenhet. Den tilltänkta stiftelsen var därmed varken en kollektivavtalsstiftelse eller en annan stiftelse. Skattskyldigheten för avkastning på det kapital som avsågs bli tillskjutet för gemensam förvaltning borde följaktligen anses åligga respektive arbetsgivare som om de själva direkt förvaltade medlen. - AB X bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1999-03-29, Werner, Rundqvist, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Frågan i målet är om det genom det planerade förfarandet tillskapas en stiftelse som, i enlighet med vad som föreskrivs som villkor för begränsad skattskyldighet i 7 § 4 mom. första stycket SIL, bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och arbetstagare med ändamål att utge avgångsersättning till friställd arbetstagare eller främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit uppsagd eller löper risk att bli uppsagd till följd av driftsinskränkning, företagsnedläggelse eller rationalisering av företags verksamhet. - Förutsättningarna för begränsad skattskyldighet är således dels att det är fråga om en stiftelse, dels att denna bildats på det sätt och för det ändamål som anges i nämnda lagrum. Frågan huruvida en stiftelse uppkommer genom det tillämnade förfarandet är att bedöma enligt bestämmelserna i stiftelselagen (1994:1220), oavsett att bestämmelserna i SIL tillkommit före denna lag. Bedömningen av frågan om övriga förutsättningar är uppfyllda skall däremot göras enligt bestämmelserna i SIL. Huruvida det enligt stiftelselagen är fråga om en vanlig stiftelse eller en kollektivavtalsstiftelse saknar i princip betydelse. - Regeringsrätten finner, i likhet med Skatterättsnämnden, att det genom det tilltänkta förfarandet tillskapas en kollektivavtalsstiftelse. Vad gäller frågan om tillskott i annat än kontanter kan tilläggas att regleringen av kollektivavtalsstiftelser i detta hänseende anknyter till bestämmelserna om insamlingsstiftelser och att syftet där angetts vara att från regleringen utesluta insamlingar som endast avser kläder eller lösören av annat slag (prop. 1993/94:9 s. 221). Något krav på att en kollektivavtalsstiftelse skall vara gemensam för flera arbetsgivare synes inte föreligga. Den koppling som i det aktuella fallet föreligger mellan en arbetsgivares inbetalningar och utbetalningarna till förmån för anställda hos honom och som ger stiftelsebildningen i viss mån karaktär av en särskild stiftelse för varje arbetsgivare hindrar inte att en giltig stiftelsebildning föreligger. - Stiftelsen har bildats enligt avtal på sätt anges i 7 § 4 mom. första stycket SIL. Dess ändamål motsvarar i allt väsentligt vad som anges i lagrummet. Syftet att finansiera en avlösen av arbetsgivares pensioner kan dock inte anses förenligt med detta. - Sökanden har uppgivit att det kan förväntas att kompensation i form av slutbetalningar av avtalade pensionsförmåner kommer att vara beloppsmässigt obetydlig i jämförelse med andra slag av ersättningar. Regeringsrätten gör sin bedömning med utgångspunkt i denna förutsättning. - Den ifrågavarande bestämmelsen om begränsad skattskyldighet innehåller inte, i motsats till andra fall som regleras i 7 § 4 mom. första stycket SIL, något krav att stiftelsen uteslutande skall tillgodose angivna ändamål. Syftet torde emellertid vara att stiftelsen uteslutande eller så gott som uteslutande skall tillgodose sådana ändamål och att således andra ändamål får tillgodoses endast i ringa omfattning (jfr SOU 1997:2, del II, s. 64 f. och RÅ 1997 ref. 64). - Med hänsyn till den nyss angivna förutsättningen är stiftelsen således begränsat skattskyldig enligt 7 § 4 mom. första stycket SIL. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 1999-03-10, H. Lundgren)

*REGI

*INST