RÅ 1999 not 6

Detaljplan behövs inte om bedömning av anläggnings lokalisering kan göras i samband med prövningen av ansökan om bygglov (avslag) / Detaljplan behövs inte om bedömning av anläggnings lokalisering kan göras i samband med prövningen av ansökan om bygglov (rättsprövning, avslag)

Not 6. Ansökan av Hans S. m.fl. om rättsprövning av beslut ang. bygglov. - Byggnadsnämnden i Skellefteå kommun beslutade den 25 maj 1998 att bevilja bygglov för ny- och ombyggnad av motorbanor, depåer, bullervallar, parkering och stängsel på Gummark 5:5, 5:14 m.fl. i Klutmark i kommunen. - Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Västerbottens län som enligt beslut den 12 och 18 juni 1998 avslog överklagandena. - Hans S. m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut. De anförde bl.a. följande. Kommunikationsskyldigheten enligt 8 kap. 22 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, var inte uppfylld. En eventuell utbyggnad av motorbanan skulle prövas i detaljplan för att reglera bl.a. kommunikationsfrågor, bullerfrågor, markägarfrågor, frågor som rör påverkan på naturmiljön och ersättningar till drabbade sakägare. Tillfartsvägen, som fungerar som utfartsväg för ett antal bostadsfastigheter samt för jord- och skogsbrukstransporter, kunde vid större motortävlingar vara helt blockerad av köande bilar. De hade också yrkat inhibition av bygglovet. - Kammarrätten i Sundsvall överlämnade enligt beslut den 13 och den 16 juli 1998 målen till regeringen för prövning. Kammarrätten anförde därvid som eget yttrande att det med avseende på de i 3 kap. PBL uppställda egenskapskraven inte synes föreligga hinder mot bygglov. - Regeringen fattade den 6 augusti 1998 beslut med anledning av klagandenas yrkande om inhibition. -Regeringen (Inrikesdepartementet, 1998-09-18): Skälen för regeringens beslut. Regeringen finner att ärendet kan avgöras slutligt med utgångspunkt i det underlag som nu föreligger. - Enligt 8 kap. 12 § PBL skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden uppfyller kraven i 2 kap., inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap. 1 §, inte strider mot områdesbestämmelser och uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§. - Regeringen konstaterar att motorsportsverksamhet pågått i det aktuella området sedan 1974. Anläggningen har successivt byggts ut. Det sökta bygglovet innebär en ytterligare utvidgning av verksamheten. Regeringen konstaterar vidare att kommunfullmäktige i Skellefteå kommun den 24 oktober 1995 antog en fördjupning av översiktsplanen, Områdesplan för Klutmark motorstadion m.m., del av byarna Klutmark, Gummark, Lund, Mullbacka m.fl. Den fördjupade översiktsplanen innehåller, förutom en beskrivning av de allmänna förutsättningarna, bl.a. också en miljökonsekvensbeskrivning. I den antagna planen har verksamhetsområdet begränsats jämfört med vad som angavs i det ursprungliga planförslaget. - Regeringen konstaterar vidare att ett tidsbegränsat tillstånd enligt miljöskyddslagen att bedriva motorsportsverksamhet i det aktuella området har lämnats efter prövning av länsstyrelsen och Koncessionsnämnden för miljöskydd. För tillståndet gäller en rad villkor för att begränsa störningarna från verksamheten, främst vad avser buller. Bl.a. gäller att anläggningen endast får användas under vissa angivna tider. - Regeringen finner, med hänsyn bl.a. till de olika ställningstaganden som gjorts vad avser användningen av det aktuella området, att den utbyggnad av motorbanan som ansökningen om bygglov avser kan prövas i samband med prövningen av ansökan om bygglov, dvs. utan att föregås av detaljplaneläggning. Regeringen finner vidare, med hänsyn bl.a. till kammarrättens ställningstagande vad gäller kraven i 3 kap. PBL och till den prövning som skett i miljöskyddsärendet, där en närmare bedömning av verksamhetens miljöpåverkan gjorts och särskilda villkor bestämts, att de sökta åtgärderna uppfyller kraven i 2 och 3 kap. PBL. Vad klagandena anfört utgör inte heller i övrigt skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandena bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandena. - Sökandena ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas. Sökandena yrkade även inhibition. De anförde bl.a. följande. I 5 kap. 1 § PBL anges de fall när detaljplan skall upprättas. I tredje stycket nämnda lagrum stadgas att detaljplan inte behöver upprättas i den mån tillräcklig reglering skett genom områdesbestämmelser. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att detaljplan skall upprättas i ett fall som det nu aktuella. Några undantag från denna skyldighet för Skellefteå kommun finns inte. Regeringens bedömning att bygglov kan beviljas utan föregående detaljplaneläggning saknar stöd i lag. Då det inte finns någon detaljplan för området innebär 8 kap. 12 § PBL att bygglov inte kan beviljas. - Regeringsrätten (1999-01-13, Werner, Lindstam, Hulgaard, Nilsson, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot något rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Barbro och Carl-Henrik Å. samt Gunilla och Bengt M. har inte överklagat länsstyrelsens beslut och har således inte varit parter hos regeringen. Deras ansökan kan därför inte tas upp till prövning. - Av 5 kap. 1 § PBL framgår att kravet på detaljplan för tillkomsten av en anläggning som kräver bygglov enligt 8 kap. 2 § samma lag inte är ovillkorligt. Enligt 5 kap. 1 § första stycket 2 PBL jämförd med andra stycket samma lagrum behövs nämligen inte detaljplan om bedömningen av anläggningens lokalisering kan göras i samband med prövningen av ansökan om bygglov. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot bestämmelserna i 5 kap. 1 § och 8 kap. 12 § PBL på det sätt som sökandena har angivit. Inte heller i övrigt framgår det klart av omständigheterna i ärendet att regeringens beslut strider mot någon rättsregel. Beslutet skall därför stå fast. Vid sådant förhållande föranleder yrkandet om inhibition inte någon åtgärd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna av Barbro och Carl-Henrik Å. samt Gunilla och Bengt M. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1998-12-09, I. Larsson)

*REGI

*INST