RÅ 1999 not 67

I mål om utfående av statsministerns global historyfil i Netscape (avslag)

Not 67. Ansökan av Joel K. om resning i ärende hos regeringen. - Regeringen avslog genom beslut den 5 november 1998 en begäran av Joel K. att få ta del av innehållet i statsministerns "global historyfil" i Netscape. Som skäl för beslutet anfördes att innehållet i filen inte utgjorde en sådan allmän handling enligt 2 kap.tryckfrihetsförordningen som på begäran måste lämnas ut. - Sökanden hemställde om resning i det av regeringen avgjorda ärendet för att få till stånd ett beslut om att den begärda handlingen skall anses vara allmän enligt 2 kap.tryckfrihetsförordningen. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Den begärda handlingen består av en datafil - global historyfil i Netscape - som upprättas då statsministern "surfar" på Internet. I handlingen finns uppgifter om vilka hemsidor på Internet som en viss datoranvändare - i det här fallet statsministern - besökt. Eftersom den aktuella datafilen är upprättad vid Statsrådsberedningen och kan uppfattas genom en så kallad ADB-sökning är det uppenbart att rättstillämpningen vid regeringens beslut strider mot lag. -Regeringsrätten (1999-04-14, Werner, Rundqvist, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - I frågan om en datafil av aktuellt slag är att betrakta som allmän handling har hittills inte utbildats någon fast praxis av den innebörd sökanden angett. Med beaktande härav har i målet inte framkommit något sådant förhållande som enligt det nämnda lagrummet kan utgöra grund för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1999-03-10, Liljeros)

*REGI

*INST