RÅ 1999 not 78

Ansökan av Muonio sameby m.fl. om rättsprövning. Länsstyrelsen i Norrbottens län beslöt den 15 december 1992 att gällande tillstånd att bedriva renskötsel i Muonio sameby skulle förlängas t.o.m. år 1993. Beslutet innebar bl.a. att det högsta tillåtna renantalet skulle utgöra 3 900 djur, varav 1 600 skötesrenar, samt att Herbert Sunna m.fl. fick fortsatt tillstånd att bedriva renskötsel i samebyn

Not 78. Ansökan av Muonio sameby m.fl. om rättsprövning. Länsstyrelsen i Norrbottens län beslöt den 15 december 1992 att gällande tillstånd att bedriva renskötsel i Muonio sameby skulle förlängas t.o.m. år 1993. Beslutet innebar bl.a. att det högsta tillåtna renantalet skulle utgöra 3 900 djur, varav 1 600 skötesrenar, samt att Herbert Sunna m.fl. fick fortsatt tillstånd att bedriva renskötsel i samebyn. - Muonio sameby m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut men Jordbruksverket avslog den 29 oktober 1993 överklagandet. - Samebyn m.fl. fullföljde sin talan. -Regeringen (Jordbruksdepartementet, 1994-04-07) avskrev ärendet med följande motivering: Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 14 december 1993 beslutat att förlänga koncessionerna i Muonio sameby till att avse även år 1994. - Regeringen uttalade i beslut den 19 maj 1993 i fråga om ett överklagande av länsstyrelsens och Jordbruksverkets beslut i fråga om tillstånd att bedriva koncessionsrenskötsel i Muonio sameby under år 1992 bl.a. följande. Koncessionsrenskötseln bedrivs inom områden där renskötseln annars får bedrivas endast vintertid. En förutsättning för att markägarna skall acceptera renskötseln hela året är att de får hålla ett skäligt antal skötesrenar i samebyn. Länsstyrelsens beslut att med stöd av 88 § rennäringslagen (1971:437) som villkor för koncessionerna bestämma att 1 600 av de 3 900 renarna skall utgöra skötesrenar är mot denna bakgrund väl avvägt. Också i övriga delar är beslutet väl avvägt med hänsyn till de rådande förutsättningarna för renskötsel. Enligt 86 § första stycket rennäringslagen är bl.a. koncessionshavare medlem i sameby. Något särskilt beslut av samebyn om medlemskap för koncessionshavaren krävs inte. Han blir således automatiskt medlem i samebyn i sin egenskap av koncessionshavare (jfr prop. 1971:51 s. 116). - Det saknas enligt regeringens uppfattning anledning att göra en annan bedömning nu än vad som skedde i det tidigare beslutet. Länsstyrelsens och Jordbruksverkets överklagade beslut avser tillstånd att bedriva renskötsel i Muonio sameby under år 1993. - Muonio sameby m.fl. begärde rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att beslutet att bevilja Herbert Sunna m.fl. tillstånd att bedriva renskötsel i Muonio sameby stred mot gällande rätt. - Regeringsrätten (1999-04-21, Swartling, Rundqvist, Eliason, Nilsson, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Vad regeringen uttalat i ärendet utöver det som avser själva beslutet om avskrivning omfattas inte av rättsprövningen. Regeringsrätten kan således endast pröva om avskrivningsbeslutet som sådant strider mot någon rättsregel (jfr RÅ 1994 not. 489). - Enligt allmänna rättsgrundsatser gäller att ett överklagat ärende får avskrivas när en klagandes talan förfaller, t.ex. genom att den tid som ett sökt tillstånd avser går till ända innan ett slutligt beslut har meddelats. Regeringens beslut att avskriva ärendet med hänsyn till att det överklagade beslutet avsåg tillstånd att bedriva renskötsel t.o.m. det förflutna året 1993 strider därför inte på sätt som sökandena påstått mot någon rättsregel. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att avskrivningsbeslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut om avskrivning skall stå fast. (fd II 1999-01-26, Fredriksson)

*REGI

*INST