RÅ 1999 not 79

Ansökan av Muonio sameby m.fl. om rättsprövning

Not 79. Ansökan av Muonio sameby m.fl. om rättsprövning. - Länsstyrelsen i Norrbottens län beslöt den 14 december 1993 att gällande tillstånd att bedriva renskötsel i Muonio sameby skulle förlängas t.o.m. år 1994. Beslutet innebar bl.a. att Herbert Sunna m.fl. (Sunna-gruppen) fick fortsatt tillstånd att bedriva renskötsel i samebyn. För tillståndet ställde länsstyrelsen upp särskilda villkor, bl.a. under punkt 2 villkoret att samebyns renar, inklusive Sunna-gruppens renar, skulle räknas varvid länsstyrelsen i god tid skulle underrättas om tid och plats för renräkning, slakt och skiljning. - Muonio sameby m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut. - Jordbruksverket avslog den 10 maj 1994 överklagandet. Som skäl för sitt beslut anförde verket bl.a. följande. Med stöd av 88 § rennäringslagen (1971:473) får länsstyrelsen föreskriva de villkor under vilka koncessionsrenskötsel får bedrivas. Bestämmelsen ger länsstyrelsen mycket vidsträckta möjligheter att ange de villkor som den anser lämpliga. - - - Enligt 86 § första stycket är bl.a. koncessionshavare medlem i sameby. Något särskilt beslut av samebyn om medlemskap för koncessionshavare krävs inte. Jordbruksverket anser att länsstyrelsens överklagade beslut har fattats i enlighet med bestämmelserna i rennäringslagen. Länsstyrelsen har också gjort en lämplig avvägning mellan klagandenas och andra berördas intressen. - Muonio sameby m.fl. fullföljde sin talan menregeringen (Jordbruksdepartementet, 1994-08-25) avslog överklagandet på de skäl Jordbruksverket hade anfört. - Samebyn m.fl. ansökte om rättsprövning och yrkade dels att Regeringsrätten skulle förklara att beslutet att bevilja Sunna-gruppen tillstånd att bedriva renskötsel i Muonio sameby stred mot gällande rätt, dels att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet om koncession i den delen och det särskilda villkoret under punkt 2 avseende renräkning. - Till stöd för ansökningen anfördes bl.a. följande. - Regeringen angav i sitt beslut, såsom det måste förstås, att Sunna-gruppen i egenskap av koncessionshavare i Muonio sameby hade automatiskt medlemskap i samebyn och åberopade till stöd härför 86 § rennäringslagen. Denna paragraf var tillämplig endast i de fall medlemskap redan uppnåtts, vilket inte var fallet i aktuellt ärende. Det var ostridigt att ingen i Sunna-gruppen någonsin sökt medlemskap i Muonio sameby. Likaså var det ostridigt att Sunna-gruppen aldrig sökt koncession i Muonio sameby. Sunna-gruppen hade antingen sökt koncession i Sattajärvi sameby, där man tidigare haft koncession, eller lämnat in en ospecificerad ansökan om koncession. Det innebar att frågan uppkom huruvida koncession kunde beviljas för ett område dit man inte sökt. Sunna-gruppen tillhörde inte den inre krets som angavs i 11 § rennäringslagen. Under sådana förhållanden var det i första hand samebyn som beslutade om medlemskap. Då inte någon ur Sunna-gruppen ansökt om medlemskap i Muonio sameby kunde inte heller särskilda skäl anses föreligga för att medge någon ur denna grupp medlemskap. En förutsättning för att länsstyrelsen på grund av särskilda skäl skulle kunna medge medlemskap i sameby var att någon vägrades medlemskap av samebyn. Som framgick av lagmotiven, prop. 1971:51 s. 161, var det i första hand samebyn som avgjorde om en utomstående renskötselberättigad skulle få flytta in med sina renar till samebyn. I aktuellt fall var det länsstyrelsen som fattat ett sådant beslut. - Frågan om automatiskt medlemskap i sameby hade tidigare varit föremål för prövning i Regeringsrätten, RÅ 80 2:8. Sunna-gruppen uppfyllde inte de krav som ställdes för automatiskt medlemskap enligt nämnda rättsfall. Enligt vad medlemmarna i Sunna-gruppen själva ansåg var de tvångsförflyttade från Sattajärvi sameby till Muonio sameby. Sunna-gruppen hade med Renägarförbundets biträde uppvaktat länsstyrelsen i saken. Det var Sunna-gruppens inställning att man skulle beviljas koncession i Sattajärvi sameby. - Av vad som anförts följer att det varken finns möjlighet eller anledning för Muonio sameby att räkna Sunna-gruppens renar. - Regeringsrätten (1999-04-21, Swartling, Rundqvist, Eliason, Nilsson, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövning innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De särskilda bestämmelserna om koncessionsrenskötsel finns i 85-89 §§rennäringslagen. Där föreskrivs bl.a. följande. Den som är same kan få tillstånd (koncession) att driva renskötsel i Norrbottens län nedanför lappmarksgränsen inom område där renskötsel av ålder förekommer under hela året. För renskötsel inom koncessionsområde skall finnas sameby. Medlem i sådan sameby är bl.a. koncessionshavare, dennes make och hemmavarande barn. De allmänna bestämmelserna om sameby och dess förvaltning gäller i tillämpliga delar i fråga om sameby för koncessionsrenskötsel, med vissa avvikelser, bl.a. att ägare av skötesrenar anses som renskötande medlem och att röstetalet vid bystämma beräknas enligt särskilda regler. - Av 66 och 66 a §§rennäringslagen framgår att räkning av samebyns renar skall ske årligen, om inte länsstyrelsen på begäran av samebyn medger att det får ske med längre mellanrum. Samebyn skall vidare underrätta länsstyrelsen om tid och plats för byns renräkning. Enligt de särskilda villkoren, punkt 2, i koncessionsbeslutet för Muonio sameby skulle samebyns renar, även Sunna-gruppens renar, räknas. Länsstyrelsen skulle hållas underrättad om tid och plats för varje renräkning, slakt och skiljning samt beredas tillfälle att närvara samt att ta del av renräkningshandlingar. Kopior av handlingarna från varje renräkningstillfälle skulle tillställas länsstyrelsen. - Bedömningen av frågan om Sunna-gruppens koncession i Muonio sameby måste ske mot bakgrund av koncessionsrenskötselns speciella ursprung och förutsättningar, som föranlett bl.a. särskilda bestämmelser om medlemskap i en sameby där sådan renskötsel bedrivs. Endast den som är same kan av länsstyrelsen få tillstånd att driva koncessionsrenskötsel. Något krav på medlemskap i samebyn som en förutsättning för tillstånd finns emellertid inte i de särskilda bestämmelserna om koncessionsrenskötsel i rennäringslagen och kan heller inte anses följa av lagens bestämmelser i övrigt. Den som får tillstånd är emellertid, i och med detta, medlem i den sameby som skall finnas för varje koncessionsområde. Herbert, Lars-Göran och Per-Åke Sunna har, efter en ospecificerad ansökan om koncession, av länsstyrelsen beviljats sådan i Muonio sameby. Enligt 86 § rennäringslagen är de i och med detta medlemmar i samebyn. - Något legalt hinder mot att ålägga Muonio sameby att genomföra och redovisa renräkning i enlighet med det särskilda villkoret har inte förelegat. - Regeringsrätten finner på grund av vad som anförts ovan att regeringens beslut inte strider mot någon rättsregel på det sätt sökandena angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Beslutet skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1999-01-26, Fredriksson)

*REGI

*INST