RÅ 1999 not 85

Ansökan av Solveig F. och dödsboet efter Sören F. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1987

Not 85. Ansökan av Solveig F. och dödsboet efter Sören F. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1987. - Taxeringsnämnden åsatte i avsaknad av deklarationer makarna F. skönsmässiga taxeringar vid 1987 års taxering. Makarna påfördes skattetillägg och förseningsavgift av den lokala skattemyndigheten. De överklagade taxeringsnämndens beslut och gav samtidigt in förenklade självdeklarationer. I dom den 2 november 1989 fann Länsrätten i Stockholms län att deklarationerna kunde läggas till grund för taxeringarna. Vid fastställande av Sören F:s taxeringar beaktades emellertid inte ett av honom yrkat avdrag med 10 000 kr för pensionsförsäkringspremie. I övrigt överensstämde inkomsttaxeringarna med av makarna F. redovisade uppgifter och vid taxeringarna tillgängligt kontrollmaterial. Skattetillägget undanröjdes för båda makarna. Förseningsavgiften eftergavs för Sören F. men kvarstod beträffande Solweig F. Kammarrätten i Stockholm gjorde sedan makarna F. fullföljt talan dit samma bedömning som länsrätten. - I en skrivelse, som kom in till Länsrätten i Stockholms län den 4 januari 1996, sade sig makarna F. överklaga taxeringarna för åren 1985-1995. Sören F. yrkade avdrag för bl.a. resterande del av premie för pensionsförsäkring i Skandia och för räntor fr.o.m. år 1985. Solweig F. yrkade avdrag för bl.a. egen bil i tjänsten fr.o.m. år 1985. - Eftersom de yrkanden som makarna F. framställt gällde bl.a. 1987 års taxeringar och dessa taxeringar tidigare prövats genom lagakraftvunnen dom av kammarrätt överlämnades handlingarna i målet med stöd av 103 ∍ taxeringslagen (1956:623) till Regeringsrätten för prövning såsom besvär i särskild ordning. - Riksskatteverket tillstyrkte att avdrag efter beviljande av resning medgavs Sören F. med 10 000 kr avseende pensionsförsäkringspremie. -Regeringsrätten (1999-04-27, Lindstam, Billum, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Makarna F. kan inte få sina yrkanden prövade som besvär i särskild ordning enligt 100 ∍ taxeringslagen (1956:623), eftersom skrivelsen med överklagandet kom in efter utgången av den för sådana besvär föreskrivna femårsperioden. Mot denna bakgrund finner Regeringsrätten att yrkandena bör behandlas som ansökningar om resning. Av utredningen framgår att Sören F. vid 1987 års taxering är berättigad till avdrag med 10 000 kr avseende premie för pensionsförsäkring. I övrigt föreligger inte skäl för resning enligt 37 b ∍ förvaltningsprocesslagen (1971:291). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår Solweig F:s ansökan om resning avseende 1987 års taxering. - Regeringsrätten beviljar dödsboet efter Sören F. resning. - Regeringsrätten ändrar kammarrättens dom och bestämmer Sören F:s taxeringar 1987 till följande belopp (beloppen här uteslutna). (fd II 1999-03-23, Hammarberg)

*REGI

*INST