RÅ 1999 not 86

Beslut av taxeringsnämnd (kammarrätt avslog överklagande avseende rätt till besvär i särskild ordning) / Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom

Not 86. Ansökan av Tommy N. och Eva-Lena N. om resning avseende inkomsttaxering 1988. - Taxeringsnämnden åsatte Tommy N., som inte avgett någon deklaration, taxering enligt skönsmässiga grunder vid 1988 års taxering. Taxeringsnämnden avvek från Eva-Lena N:s deklaration genom att enligt skönsmässiga grunder påföra henne inkomst av rörelse. Båda påfördes skattetillägg. I skrivelser som kom in till länsrätten den 28 augusti 1991 respektive till skattemyndigheten den 19 juni 1991 anförde Tommy och Eva-Lena N. besvär i särskild ordning över taxeringarna och skattetilläggen och yrkade att bli taxerade enligt nyupprättade deklarationer. I domar den 11 november 1993 avvisade Länsrätten i Värmlands län besvären med motiveringen att besvärsrätt inte förelåg vare sig enligt 99 eller 100 § taxeringslagen (1956:623). Tommy och Eva- Lena N. överklagade länsrättens domar till Kammarrätten i Göteborg som i beslut den 2 februari 1995 avslog överklagandena. Regeringsrätten beslöt den 30 juni 1997 att inte meddela prövningstillstånd. - Tommy och Eva- Lena N. ansökte om resning och yrkade bl.a. att taxeringarna för 1988 skulle sättas ned. - Riksskatteverket avstyrkte bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1999-04-27, Lindstam, Billum, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall en ansökan om resning prövas av kammarrätten, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Varken Tommy N:s eller Eva-Lena N:s taxeringar har prövats i sak av kammarrätten. Ansökningarna om resning skall följaktligen prövas av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Tommy och Eva-Lena N:s ansökningar om resning och överlämnar handlingarna i målen till Kammarrätten i Göteborg för vidare handläggning. (fd II 1999-03-23, Hammarberg)

*REGI

*INST