RÅ 1999 not 87

Närstående till den skattskyldige företagsledare och verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag? / Fråga, vid tillämpning av 3 § 12 a mom. lagen om statlig inkomstskatt, om närstående till den skattskyldige har varit verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag (förhandsbesked)

Not 87. Överklagande av X av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked uppgav X bl.a. följande. Han var barnbarn till författaren Y och dessutom aktieägare i Y AB. Han och hans far, Z, var de enda som uppbar lön från bolaget. I bolaget, som var ett fåmansföretag, fanns 100 A-aktier och 900 B-aktier. Bolagets verksamhet bestod uteslutande i att förvalta dels vissa immateriella rättigheter som hade tillförts bolagets vid dess bildande och hade sin grund i Y:s litterära verk, dels det kapital som genererats av denna förvaltning. Z var verkställande direktör i företaget och utförde de uppgifter som rörde förvaltningen av bolagets tillgångar. X utförde - vid sidan av en ordinarie heltidstjänst i annat företag - de kamerala sysslor, företrädesvis den löpande redovisning, som föranleddes av bolagets verksamhet. Författaren Y utförde inte och hade aldrig utfört några arbetsuppgifter i bolaget som kunde kopplas till den löpande verksamheten. Y utövade sin ägarroll i egenskap av styrelseledamot och gav dessutom i viss utsträckning råd och rekommendationer i samband med förhandlingar som föregick rättighetsupplåtelser. - X önskade få följande frågor besvarade: 1) Var Y att anse som företagsledare i bolaget i den mening som avsågs i punkt 14 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370, KL)? 2) Ansågs Y verksam i sådan betydande omfattning i bolaget att aktieinnehavet var att anse som kvalificerat i den mening som avsågs i 3 § 12 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL)? - Om svaret på någon av frågorna 1) och 2) var nekande, önskades också svar på följande frågor: 3) Var Z att anse som företagsledare i bolaget i den mening som avsågs i punkt 14 av anvisningarna till 32 § KL? 4) Ansågs Z verksam i sådan betydande omfattning i bolaget att aktieinnehavet var att anse som kvalificerat i den mening som avsågs i 3 § 12 mom. SIL? -Skatterättsnämnden (1998-09-23, Wingren, Johansson, Silfverberg, Svensson, Virin): Förhandsbesked. - Fråga 1. De särskilda reglerna för närstående till företagsledare i punkt 14 av anvisningarna till 32 § KL är tillämpliga på X. - Fråga 2. X:s aktier i Y AB (bolaget) är kvalificerade enligt reglerna i 3 § 12 a mom. SIL. - Motivering. - X är barnbarn till Y. Han är en av aktieägarna i bolaget. Bolaget bildades 1988. Bolaget tillfördes då olika rättigheter såsom film- och licensrättigheter avseende Y:s verk. Bolagets uppgift är att upplåta rättigheter till olika intressenter. Bolaget förvaltar även det kapital som genererats i verksamheten. Av bolagets 1 000 aktier äger Y samtliga 100 A-aktier och 12 B-aktier med 1/10-dels röst. Y kontrollerar således bolaget genom egen röstmajoritet. Y innehar även en av styrelseposterna i bolaget och deltar i bolagets verksamhet i egenskap av styrelseledamot. Y har ingen anställning i bolaget. - Y:s svärson Z, innehar 74 B-aktier i bolaget. Tillsammans med närstående (maka och barn) innehar han 444 B-aktier i bolaget. Han är VD i bolaget och är anställd med att administrera verksamheten (inklusive kapitalförvaltningen). Tidsåtgången för hans arbete svarar mot en halvtidstjänst för vilken har uppbär en ersättning med ca 20-25 000 kr per månad. - Z:s son X innehar 74 B-aktier i bolaget. Han har vid sidan av sin ordinarie verksamhet också anställning i bolaget. Han sköter bolagets löpande redovisning och uppbär härför ersättning med 4 000 kr per månad. - Verksamheten i bolaget med avtalsförhandlingar och upprättande av avtal som hör samman med upplåtelse av rättigheter sköts av externt anlitade konsulter och jurister. - X vill ha besked om han är närstående till företagsledare antingen till Y eller Z och om hans aktier kan anses kvalificerade enligt 3 § 12 mom. SIL på grund av ett närståendeförhållande till Y eller Z. - Nämnden förutsätter i det följande att bolaget och inte Y är skattskyldig för inkomsterna av de rättigheter som tillförts bolaget. - Fråga 1. Bolagets verksamhet bygger på de rättigheter som tillförts bolaget och som baseras på Y:s författarskap. Y kontrollerar bolaget genom sin röstmajoritet och Y är styrelseledamot i bolaget. Härigenom får Y anses vara företagsledare i bolaget i den mening som avses i punkt 14 tolfte stycket av anvisningarna till 32 § KL. Reglerna för närstående till företagsledare är därför tillämpliga på X. - Fråga 2. Enligt 3 § 12 a mom. SIL anses en aktie i ett fåmansföretag kvalificerad bl.a. om aktieägaren eller någon denne närstående har varit verksam i företaget i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de fem beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret. - En person skall alltid anses verksam i betydande omfattning i den mening som avses i bestämmelsen om hans arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. Det behöver inte vara fråga om ett heltidsarbete utan arbetsinsatsen måste ses i relation till företagets omfattning och övriga omständigheter (se prop. 1989/90:110 s. 703). - Y:s inkomster av författarverksamheten uppkommer genom överlåtelser av rättigheter att i olika begränsade hänseenden utnyttja de litterära verk som Y skapat. Denna verksamhet har fortsatt i ett bolag i vilken Y är styrelseledamot och genom sitt aktieinnehav har ett dominerande inflytande. Med hänsyn härtill och verksamhetens särskilda karaktär får Y anses vara verksam i bolaget i betydande omfattning i den mening som avses i bestämmelsen. Eftersom X är närstående till Y blir hans aktier i bolaget kvalificerade. Nämnden har därvid inte tagit ställning till om hans aktier redan genom hans egen verksamhet i bolaget kan anses kvalificerade. - Frågorna 3 och 4 förfaller. - (Ledamöterna Ersson och Tollerz var skiljaktiga beträffande svaret på fråga 2 och anförde: Bestämmelserna i 3 § 12 a-12 e mom. SIL reglerar i vilka fall utdelning och reavinst skall tas upp som intäkt av tjänst. Av de i ärendet givna förutsättningarna framgår att Y under den i 12 a mom. angivna tidsperioden inte varit verksam i företaget i betydande omfattning. Fastän företagets intäkter är hänförliga till Y:s tidigare författarskap ger enligt vår mening varken angivna bestämmelser eller förarbetena till dessa (se prop. 1989/90:110 s. 703) något stöd för att på denna grund anse att Y under den aktuella tiden har varit verksam i företaget i betydande omfattning. Systematiskt kan invändningar riktas mot en ordning som möjliggör att inkomster hänförliga till ett författarskap beskattas som intäkt av kapital. Om en annan ordning anses angelägen måste den enligt vår mening åstadkommas genom lagstiftning. Vi anser att fråga 2 borde ha besvarats i enlighet härmed. Detta föranleder oss också att ta ställning till frågorna 3 och 4. Genom sin ställning som verkställande direktör och med hänsyn till att Z utför de flesta och viktigaste arbetsuppgifterna i företaget är han enligt vår mening såväl att anse som företagsledare i bolaget i den mening som avses i punkt 14 av anvisningarna till 32 § KL som verksam i detta i betydande omfattning i den mening som avses i 3 § 12 a mom. SIL. - X överklagade förhandsbeskedet såvitt avsåg fråga 2 och yrkade att den skulle besvaras nekande. - Regeringsrätten (1999-04-27, Werner, Rundqvist, Lavin, Hulgaard, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I likhet med Skatterättsnämnden utgår Regeringsrätten vid prövningen av överklagandet från den antagna förutsättningen att det är bolaget och inte Y som är skattskyldigt för inkomsterna av de rättigheter som tillförts bolaget. - Enligt 3 § 12 a mom. första stycket SIL anses en aktie i ett fåmansföretag kvalificerad bl.a. om aktieägaren eller någon denne närstående varit verksam i företaget i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de fem beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret. - Fråga 2 gäller om Y skall anses ha varit verksam i betydande omfattning i bolaget i den mening som avses i 3 § 12 a mom. SIL. - Av den antagna förutsättningen att det är bolaget som är skattskyldigt för inkomsterna av de rättigheter som tillförts bolaget följer att inkomster som annars - i vart fall delvis - hade varit arbetsinkomster för Y i stället kan komma att utgöra kapitalinkomster även om Y inte alls hade varit verksam i bolaget. Reglerna i 3 § 12 mom. SIL är emellertid inte inriktade på att motverka detta utan detta är en fråga att beakta när rättigheterna tillförs bolaget (jfr 26 § lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris). Enligt Regeringsrättens mening skall, vid bedömningen av om Y varit verksam i betydande omfattning i bolaget i den mening som avses i 3 § 12 a mom. SIL, endast arbetsinsatsen i bolaget beaktas. - Beträffande bolaget framgår av de i ansökan lämnade uppgifterna i huvudsak följande. Bolagets verksamhet avser upplåtande av bolagets rättigheter till olika intressenter. Bolaget förvaltar även det kapital som genererats i verksamheten. Den ene av bolagets två anställda är VD:n som arbetar med att administrera verksamheten, inklusive kapitalförvaltningen. Tidsåtgången för dennes arbete svarar mot en halvtidstjänst. Verksamheten i bolaget med avtalsförhandlingar och upprättande av avtal som hör samman med upplåtelse av rättigheter sköts av externt anlitade konsulter och jurister. Beslut om avtal träffas regelmässigt vid styrelsemöten där även externa ledamöter deltar. Den andre av bolagets anställda utför, vid sidan av sin ordinarie heltidstjänst, de kamerala sysslor som föranleds av bolagets verksamhet, vilket företrädesvis innefattar bolagets löpande redovisning. - Sökanden har beträffande Y:s arbetsuppgifter i bolaget i huvudsak anfört följande. Y utför inte och har aldrig utfört några arbetsuppgifter i bolaget som kan kopplas till bolagets löpande verksamhet. Y har utövat sin ägarroll i egenskap av ledamot i bolagets styrelse men har dock i viss utsträckning lämnat råd och rekommendationer i samband med förhandlingar som föregått upplåtelserna av rättigheterna. Y, som inte uppburit någon lön från bolaget har fram till 1994 undertecknat vissa kontrakt personligen. Y:s aktiva medverkan i bolaget har inskränkt sig till något enstaka styrelsemöte varje år. - I förarbetena till nu aktuellt lagrum (prop. 1989/90:110 s. 703) anges att den vars arbetsinsats haft stor betydelse för vinstgenereringen i företaget alltid skall anses kvalificerat verksam. Till denna grupp av kvalificerat verksamma hör naturligtvis företagsledare och andra befattningshavare. Vidare anges bl.a. att en styrelseledamot som inte utför kontinuerligt arbete inte utan vidare kan anses kvalificerat verksam, även om han gjort enstaka insatser av stor betydelse, t.ex. för att skaffa en viktig order till företaget. - Enligt Regeringsrättens mening kan Y:s arbetsinsats i bolaget inte anses vara av stor betydelse för vinstgenereringen. Den arbetsinsats Y utför överensstämmer snarare med det exempel som ges i förarbetena på att en styrelseledamot som inte utför kontinuerligt arbete inte utan vidare kan anses kvalificerat verksam, även om denne gjort enstaka insatser av stor betydelse. Vad som framkommit beträffande bolagets omfattning och verksamhet m.m. medför enligt Regeringsrättens mening inte att Y skall anses kvalificerat verksam. Regeringsrätten finner därför att Y inte skall anses vara verksam i bolaget i betydande omfattning i den mening som avses i 3 § 12 a mom. SIL. - Regeringsrätten har därmed att ta ställning till frågorna 3 och 4. - Z äger tillsammans med maka och barn aktier motsvarande drygt 20 procent av rösterna i bolaget. Z är VD och den som utför de flesta och de för verksamheten mest centrala arbetsuppgifterna i bolaget. Enligt Regeringsrättens mening har Z till följd av sitt eget och sina närståendes aktieinnehav i bolaget ett sådant väsentligt inflytande i bolaget att han är att anse som företagsledare i bolaget enligt punkt 14 av anvisningarna till 32 § KL. Han är även på grund av den arbetsinsats han utför i bolaget att anse som verksam i betydande omfattning i bolaget i den mening som avses i 3 § 12 a mom. SIL. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ändrar på det sättet Skatterättsnämndens beslut att klagandens aktier i bolaget inte är kvalificerade på grund av den i fråga 2 angivna personens verksamhet i bolaget samt förklarar att klaganden är att anse som närstående till företagsledare på grund av att den i fråga 3 angivna personen är att anse som företagsledare i bolaget i den mening som avses i punkt 14 av anvisningarna till 32 § KL och att klagandens aktier i bolaget är kvalificerade på grund av att den i fråga 4 angivna personen är att anse som verksam i betydande omfattning i bolaget. (fd II 1999-03-25, Eke)

*REGI

*INST