RÅ 2000 not 101

Avvisat överklagande av anmälan enligt 13 kap. 25 § vattenlagen (1983:291) / Beslut har inte ansetts utgöra myndighetsutövning och därför inte kunnat bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att regeringen

Not 101. Ansökan av Ytterhogdals Elektriska Kraft AB om rättsprövning. - Vattendomstolen vid Östersunds tingsrätt handlade ett mål rörande utbyggnad av Kölsillre kraftverk. Fiskeriverket skulle i målet yttra sig om vattenföretagets inverkan på det allmänna fiskeintresset. Fiskeriverket anmälde den 9 februari 1996 till vattendomstolen att något yttrande, utan föregående undersökning, inte kunde lämnas. Samtidigt anhöll verket om att vattendomstolen skulle förordna om en sådan undersökning. - Vattendomstolen beslutade den 19 februari 1996 att förordna Fiskeristyrelsens utredningskontor i Härnösand att efter förberedande undersökning avge utlåtande i målet rörande det planerade vattenföretagets inverkan på det allmänna fiskeintresset. - Ytterhogdals Elektriska Kraft AB överklagade Fiskeriverkets anmälan till vattendomstolen och yrkade att regeringen skulledels förklara att en anmälan till vattendomstolen om att yttrande inte kunde avges utan föregående undersökning var ett beslut i förvaltningsrättslig mening, dels undanröja Fiskeriverkets anmälan till vattendomstolen. - Regeringen (Miljödepartementet, 1988-05-14) avvisade överklagandet med följande motivering: Enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223) får ett beslut överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. - Fiskeriverkets anmälan har lett till ett beslut av vattendomstolen. En sådan anmälan kan i allmänhet inte överklagas. Undantag bör dock göras om anmälan skulle vara bindande för vattendomstolen vid dess prövning av saken. - Fiskeriverkets anmälan har varit bindande för vattendomstolen på så sätt att domstolen utan egen prövning haft att förordna om undersökning. Denna anmälan är dock inte på något sätt bindande för vattendomstolen vid dess prövning av vattenföretaget. Regeringen finner att anmälan inte kan överklagas och att överklagandet därför inte bör tas upp till prövning. - I en ansökan om rättsprövning yrkade bolaget att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut att återförvisa ärendet till regeringen. Till stöd för sitt yrkande anförde bolaget bl.a. följande. Fiskeriverkets begäran om förordnande var att anse som ett beslut i förvaltningsrättslig mening. Genom Fiskeriverkets begäran uppstod nämligen betydande kostnader för bolaget då vattendomstolen enligt Högsta domstolen (NJA 1990 s. 567) hade att utan egen prövning angående behovet av undersökning på platsen på verkets anmälan förordna om sakkunnigutredning. - Regeringsrätten (2000-06-14, Werner, Swartling, Baekkevold, Nordborg, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning skall ske bl.a. att ansökan har gjorts av en enskild part i ett förvaltningsärende som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen samt att beslutet innebär myndighetsutövning mot den enskilde. Regeringens beslut i förevarande ärende kan inte anses vara ett sådant beslut i ett förvaltningsärende som innebär myndighetsutövning mot sökanden. Ansökningen om rättsprövning kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2000-5-03, Holmstedt)

*REGI

*INST