RÅ 2000 not 11

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ändrade förutsättningar som angetts i Regeringsrätten ansågs inte böra föranleda något uttalande / Ersättning beviljades inte när Riksskatteverket överklagat ett förhandsbesked som begärts av en enskild person / Mervärdesskatt (varor som beställts i Sverige före avresa med flyg och förvarats i flygplanets lastutrymme men överlämnats till köparen och betalats av denne på destinationsorten i annat EU-land ansågs inte omsatta i Sverige eller på flygplanet) / Varor som beställts i Sverige före avresa med flyg och förvarats i flygplanets lastutrymme men överlämnats till köparen och betalats av denne på destinationsorten i annat EU-land ansågs inte omsatta i Sverige eller på flygplanet (förhandsbesked)

Not 11. Överklagande av Riksskatteverket av förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I ansökan om förhandsbesked begärde Inflight Service AB (bolaget) svar på följande fråga. Föreligger skyldighet för Inflight att ta ut svensk mervärdesskatt för försäljning av förbeställda varor i följande situation. Resenären beställer varan i Sverige före avresan. Den beställda varan följer med i samma flygplan som resenären men levereras och betalas först i samband med ankomst till destinationslandet (annat EU-land). - Varorna levereras till resenären när planet har landat på destinationsorten. Där sker också kontroll och betalning av varorna. Under transporten kommer varorna att placeras i planets lastutrymme. -Skatterättsnämnden (1999-06-18, Wingren, Nyström, Peterson, Rabe, Sjöberg): Inflight Service AB (bolaget) är under de i motiveringen till förhandsbeskedet angivna förutsättningarna inte skattskyldigt till mervärdesskatt i Sverige vid försäljning av varor enligt det förfarande som avses med ansökningen. - Motivering. - Skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, är, såvitt nu är aktuellt, enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 jämfört med 1 kap. 1 § första stycket 1 nämnda lag den som inom landet omsätter skattepliktiga varor eller tjänster i en yrkesmässig verksamhet. I vilka fall en omsättning anses ha gjorts inom landet anges i 5 kap. - Enligt 5 kap. 2 § första stycket 1 ML är en vara som enligt avtalet mellan säljare och köpare skall transporteras till köparen omsatt inom landet, om varan finns här i landet då säljaren, köparen eller någon annan påbörjar transporten till köparen och annat inte följer av 2 a §. Enligt sistnämnda paragraf skall en vara, även om den finns här i landet på det sätt som anges i 2 § första stycket 1, inte anses omsatt inom landet om varan transporteras av säljaren eller för dennes räkning från Sverige till en köpare i ett annat EG-land, och säljaren är registrerad till mervärdesskatt i det landet för sådan omsättning. Enligt 5 kap. 2 b § första stycket ML skall en vara som omsätts på bl.a. luftfartyg under del av en passagerartransport mellan EG-länder, anses omsatt i Sverige om avreseorten är belägen i Sverige. - De ovannämnda bestämmelserna har utformats efter förebild av motsvarande bestämmelser om platsen för skattepliktiga transaktioner i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG). Enligt artikel 8.1 första stycket a anses platsen för leveransen av varor då dessa skickas eller transporteras antingen av leverantören eller av mottagaren eller av en tredje person vara den plats där varorna befinner sig vid den tidpunkt när sändningen eller transporten till mottagaren påbörjas. I avdelning XVIa artiklarna 28a-28n finns emellertid särskilda övergångsbestämmelser för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna. Enligt artikel 28b.B, som avser platsen för tillhandahållande av varor skall, enligt punkt 1 första stycket med avvikelse från, såvitt nu är i fråga, artikel 8.1 a, platsen för tillhandahållande av varor som skickas eller transporteras av leverantören eller för dennes räkning från en annan medlemsstat än den dit försändelsen eller transporten anländer anses vara den där varorna befinner sig när transporten till köparen slutar, om såvitt här är av intresse, följande villkor är uppfyllt: - Varorna tillhandahålls en skattskyldig person som kan komma i fråga för det undantag som föreskrivs i artikel 28a.l a andra stycket, en icke skattskyldig juridisk person som kan komma i fråga för samma undantag eller någon annan icke skattskyldig person. - Bolaget har uppgett att det kommer att vara registrerat till mervärdesskatt för aktuell omsättning i destinationslandet, som kommer att vara ett annat EG-land. Bolaget har också uppgett att aktuell vara kommer att beställas i Sverige före avresan. Nämnden utgår vidare dels från att destinationsorten tillhör Europeiska gemenskapens mervärdesskatteområde såsom det definieras i 1 a § mervärdesskatteförordningen (1994:223), dels från att köparen inte är skattskyldig till mervärdesskatt på grund av det aktuella förvärvet. - Nämnden gör följande bedömning. - Det tilltänkta förfarandet innebär inte att varorna omsätts på luftfartyg enligt bestämmelserna i 5 kap. 2 b § ML. Mot bakgrund av vad som upplysts i ärendet om innebörden av förfarandet och under de ovan angivna förutsättningarna är enligt nämndens mening emellertid inte huvudregeln i 5 kap. 2 § första stycket 1 utan i bestämmelserna i 5 kap. 2 a § ML tillämpliga. Detta innebär att varorna inte skall anses omsatta i Sverige och att någon skattskyldighet därför inte uppkommer här i landet för bolaget på grund av förfarandet. - Hos Regeringsrätten yrkade Riksskatteverket (RSV) att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Bolaget tillstyrkte att förhandsbeskedet fastställdes. Bolaget yrkade samtidigt att Regeringsrätten skulle göra preciseringar som innebar 1. att Regeringsrätten i domskälen så detaljerat som möjligt skulle redogöra för hur rätten uppfattade frågans omfång, 2. att Regeringsrätten skulle fastslå att leveranstidpunkten (omsättningstidpunkten) inträffar först då både betalning och kontroll av varan skett, 3. att Regeringsrätten uttryckligen skulle fastställa att varor som förbeställts men som godkänns av resenären först efter det att denne har lämnat flygplanet i ankomstlandet inte var att anse som varor omsatta ombord och 4. att Regeringsrätten skulle klargöra om rätten ansåg att godkännandetidpunkten och därigenom omsättningstidpunkten påverkades av det av bolaget beskrivna ”hattracks-förfarandet” eller av det faktum att betalning sker redan under luftfärden mellan avreselandet och ankomstlandet. Vidare yrkade bolaget ersättning för de kostnader som åsamkats bolaget i samband med RSV:s överklagande av Skatterättsnämndens förhandsbesked. - Regeringsrätten (2000-01-31, Werner, Swartling, Lindstam, Eliason, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. De förutsättningar för förhandsbesked som bolaget angav hos Skatterättsnämnden kan sammanfattas enligt följande. Bolaget kommer i destinationslandet, som är ett annat EG-land, att vara registrerat till mervärdesskatt för den aktuella omsättningen. Köparen beställer varorna i Sverige före avresan och varorna förvaras under färden i flygplanets lastutrymme. Överlämnande och godkännande av varorna och betalning för dem sker först sedan köparen har lämnat flygplanet på destinationsorten. - I motiveringen till förhandsbeskedet har Skatterättsnämnden som förutsättningar dessutom angett att destinationsorten tillhör EG:s mervärdesskatteområde, såsom detta definieras i 1 a § mervärdesskatteförordningen (1994:223), och att köparen inte är skattskyldig till mervärdesskatt på grund av förvärvet. - Under de nu angivna förutsättningarna finner Regeringsrätten i likhet med Skatterättsnämnden att det tilltänkta förfarandet inte innebär att varorna omsätts på flygplanet samt vidare att bestämmelserna i 5 kap. 2 a § mervärdesskattelagen (1994:200) - tolkade i belysning av artikel 28b B i det sjätte mervärdesskattedirektivet - skall anses tillämpliga och att varorna på den grunden inte skall anses omsatta i Sverige. Det anförda innebär att förhandsbeskedet kan fastställas. - I sitt yttrande över RSV:s överklagande har bolaget begärt att Regeringsrätten skall klargöra betydelsen av att det s.k. hattracks-förfarandet tillämpas och av att betalning sker redan under luftfärden. Konsekvenserna av dessa ändringar av förutsättningarna för förhandsbeskedet har emellertid inte varit föremål för Skatterättsnämndens bedömning och bör inte prövas av Regeringsrätten som första instans. Vidare har bolaget begärt besked om hur tidpunkten för leverans eller omsättning förhåller sig till tidpunkterna för betalning och kontroll av varan. Regeringsrätten saknar emellertid anledning att - utöver vad som kan anses följa av förhandsbeskedet - uttala sig i denna fråga. Bolagets yrkanden om ytterligare besked i nu berörda hänseenden skall därför avvisas. - Enligt 1 § första stycket lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt (ersättningslagen) gäller numera att lagen är tillämplig "i ärenden om förhandsbesked" endast om RSV ansökt om förhandsbesked. Det får anses att denna begränsningsregel - i likhet med det generella undantag för ärenden om förhandsbesked som gällde enligt paragrafens ursprungliga lydelse - tar sikte inte endast på de ärenden hos Skatterättsnämnden som initierats genom ansökan av den enskilde utan också på de mål hos Regeringsrätten som gäller överklagande av ett förhandsbesked i ett sådant ärende (jfr prop. 1988/89:126 s. 17 och 24-25, prop. 1997/98:65 s. 50-51 och 77 och bet. 1997/98:SkU 19 s. 19-20). Eftersom det nu överklagade förhandsbeskedet har lämnats på ansökan av bolaget har bolaget inte på grund av ersättningslagen någon rätt till ersättning för sina kostnader i Regeringsrätten. Det finns inte heller någon annan laglig grund för att medge bolaget sådan ersättning. Bolagets yrkande om kostnadsersättning skall följaktligen avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - Regeringsrätten avvisar bolagets yrkanden om besked beträffande dels konsekvenserna av det s.k. hattracks-förfarandet och av betalning ombord på flygplanet, dels tidpunkten för leverans eller omsättning. - Vidare avslår Regeringsrätten bolagets yrkande om ersättning för rättegångskostnader. (fd II 2000-01-11, Grip)

*REGI

*INST