RÅ 2000 not 110

Ensamstående med dubbel bosättning folkbokförd på annan ort än arbetsorten

Not 110. Överklagande av Riksskatteverket (RSV) ang. folkbokföring. -Skattemyndigheten i Hallands län (1997-08-20) avslog en anmälan av Isa L. om flyttning till fastigheten Rösan 1:34 i Onsala församling, Kungsbacka kommun. Som skäl anfördes: Av föreliggande uppgifter framgår att Ni regelmässigt tillbringar dygnsvilan såväl i Göteborg som i Onsala. Vidare framgår att Er arbetsplats är belägen i Göteborg. - Enligt 7 § folkbokföringslagen (1991:481) skall en person anses vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Den som därigenom kan anses bosatt på fler än en fastighet skall anses vara bosatt på den fastighet där han med hänsyn till övriga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist. Av de uppgifter som Ni lämnat till Skattemyndigheten framgår att Ni är bosatt både i Göteborg och i Onsala. Med hänsyn till att Er arbetsplats är belägen i Göteborg skall Ni vara folkbokförd i Göteborg. - I överklagande yrkade Isa L. att hon skulle bokföras enligt sin anmälan. - Länsrätten i Hallands län (1997-10-24, ordf. von Braun) avslog överklagandet med följande motivering: Av handlingarna framgår bl.a. följande. Isa L. har en 42 kvm villa i Onsala med en lillstuga om 12 kvm. Hon flyttande in den 3 juli 1997. Hon har även en bostad i Göteborg där hon räknar med att övernatta ibland, särskilt vid dåligt väglag. Denna lägenhet är en enrumslägenhet om 37 kvm. Den är inte utrustad för att bo i då den har trinett men saknar ugn och frys. Hon bodde i Onsala under perioden 1983-1996 då hon sålde sitt hus för att under tiden fram till inflyttningen i det nybyggda mindre huset bo i Göteborg. Hon räknar med att bo i Onsala sju dagar per vecka under perioden juni-augusti, fem dagar i veckan under perioden september-november och tre dagar i veckan under perioden december-februari. Hon skall bo där sammanhängande under julledigheten. Hon kan arbeta hemma en dag i veckan. - Det är i målet utrett att Isa L. arbetar i Göteborg och att hon har en övernattningslägenhet där. Vidare framgår att hon tillbringar sin dygnsvila både i Onsala och i Göteborg. Hon kan därför anses vara bosatt på båda fastigheterna. Vid ett sådant förhållande skall hon anses bosatt där hon med hänsyn till övriga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist. - Med beaktande av att hon har en övernattningslägenhet i Göteborg som är i princip lika stor som hennes hus, att hon arbetar i Göteborg och att hon anfört att hon har för avsikt att bo i Göteborg i en, enligt länsrätten bedömning, inte ringa omfattning skall hon anses ha sin egentliga hemvist där. Hennes överklagande skall därför avslås. - I överklagande hos kammarrätten vidhöll Isa L. sitt yrkande om folkbokföring på fastigheten i Onsala. - Kammarrätten i Göteborg (1999-02-25, Rispe, Svensson, Nilsson): Enligt 6 § folkbokföringslagen skall en person folkbokföras på den fastighet och i den territoriella församling där han enligt 7-13 §§ samma lag är att anse som bosatt. Enligt 7 § första stycket samma lag anses en person vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Den som därigenom kan anses vara bosatt på fler än en fastighet anses vara bosatt på den fastighet där han sammanlever med sin familj eller med hänsyn till övriga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist. Enligt 7 § andra stycket samma lag skall en person anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila på en fastighet där han under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med annan förläggning i tiden. - Av handlingarna framgår bl.a. följande. Isa L., som är 60 år och ensamstående utan barn, har i flyttanmälan till skattemyndigheten uppgett inflyttningsdatum på fastigheten Rösan 1:34 i Onsala församling till den 3 juli 1997. På skattemyndighetens förfrågan har hon den 18 augusti 1997 uppgett att hon beräknar vistas på den nya fastigheten i Onsala sju dagar per vecka under perioden juni-augusti, fem dagar per vecka under perioderna september-november respektive mars-maj och tre dagar under december-februari med sammanhängande ledighet den 20 december - 10 januari. Hon arbetar heltid som universitetslektor vid Göteborgs Universitet och kan arbeta hemma en dag i veckan. - Utredningen ger vid handen att Isa L. vid tiden för flyttanmälan regelmässigt tillbringar sin dygnsvila både på fastigheten Rösan 1:34 i Onsala och i lägenheten på Engelbrektsgatan i Göteborg. Isa L. skall därför, såsom länsrätten funnit, anses bosatt på de båda aktuella fastigheterna. Vid sådant förhållande skall Isa L. i enlighet med 7 § första stycket andra meningen anses bosatt på den fastighet där hon med hänsyn till omständigheterna får anses ha sitt egentliga hemvist. Av förarbetena till folkbokföringslagen (SOU 1990:50 och prop. 1990/91:153) framgår att några ändringar av tidigare praxis inte åsyftats när det gäller bedömningen av övriga omständigheter i ett fall som det förevarande. - Isa L:s arbetshållanden - heltidstjänst vid Göteborgs Universitet och egen mottagning med psykoterapiverksamhet i Göteborg - talar för att hon skall folkbokföras i Göteborg. Isa L. har emellertid obestritt uppgett att hon till övervägande del tillbringar sin dygnsvila på Rösan 1:34 i Onsala och att hon också har sitt bohag och sina personliga tillhörigheter där. Lägenheten i Göteborg är, såvitt kommit fram i målet, inte utrustad för stadigvarande boende utan endast för tillfälliga övernattningar. Isa L. har därtill uppgett att hon köpte och lät bebygga fastigheten Rösan 1:34 bl.a. med tanke på var hon skall bo när hon blir pensionär om några år, och att hon då skall göra sig av med övernattningslägenheten. Kammarrätten finner vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet att Isa L. får anses ha sitt egentliga hemvist på fastigheten Rösan 1:34 i Onsala församling. Överklagandet skall därför bifallas. - Med ändring av länsrättens dom upphäver kammarrätten skattemyndighetens beslut den 20 augusti 1997 och förordnar att Isa L. skall vara folkbokförd på fastigheten Rösan 1:34 i Onsala församling, Kungsbacka kommun. - I överklagande yrkade RSV att länsrättens dom skulle bastställas. - Regeringsrätten (2000-06-16, Werner, Lindstam, Nordborg, Sandström, Nilsson) anslöt sig till kammarrättens bedömning och avslog överklagandet. (fd II 2000-05-30, Holmstedt)

*REGI

*INST