RÅ 2000 not 111

Fråga om rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen förfallen i och med biståndssökandens död (avvisning) / Fråga om rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen förfallen i och med biståndssökandens död (resningsärende, avvisning)

Not 111. Ansökan av dödsboet efter Stefan A. om resning i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen (1980:100). - Stefan A. ansökte hos Kammarrätten i Sundsvall om resning i de ärenden om bistånd enligt socialtjänstlagen som hade avgjorts av Socialnämnden i Överkalix kommun från och med år 1995. Sedan kammarrätten hade inhämtat uppgift från socialnämnden om att beslut avseende bistånd, som inte hade överklagats till länsrätten, hade meddelats den 19 april 1995, den 29 maj 1995 och den 29 oktober 1996 avslog domstolen hans resningsansökan avseende nämnda beslut med motiveringen att det inte hade framkommit någon omständighet som utgjorde grund för att bifalla ansökningen. - I Regeringsrätten fullföljde dödsboet efter Stefan A. hans talan. -Regeringsrätten (2000-06-22, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Frågan huruvida Stefan A. var berättigad till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) för sin försörjning och sin livsföring i övrigt förföll i och med att han avled. Något från Stefan A. härlett anspråk på bistånd tillkommer följaktligen inte dödsboet efter honom. Inte heller föreligger i övrigt någon omständighet som ger dödsboet ställning som part. Boets nu förda talan skall därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2000-06-14, Berendt)

*REGI

*INST