RÅ 2000 not 120

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom beslut av taxeringsnämnd (kammarrätt avslog överklagande avseende rätt till besvär i särskild ordning)

Not 120. Besvär i särskild ordning av Elef, Svenska Elverkens Ekonomiska Förening (under likvidation), ELEF, ang. underlag för statlig fastighetsskatt vid 1986-1988 års taxeringar, m.m. - Kammarrätten i Stockholm beslutade genom dom den 21 november 1996 att indelningen av en ELEF tillhörig byggnad på fastigheten Hästen 24 i Stockholm skulle ändras från hyreshusenhet till specialenhet (distributionsbyggnad) vid 1984 och 1986 års särskilda fastighetstaxeringar samt 1988 års allmänna fastighetstaxering och att något taxeringsvärde inte skulle åsättas. Domen vann laga kraft. - Genom beslut den 16 februari 1999 avslog kammarrätten ELEF:s talan mot Länsrättens i Stockholms län beslut den 11 december 1997 enligt vilket länsrätten inte prövat en framställning från föreningen om omräkning av fastighetsskatten med anledning av kammarrättens ovannämnda dom eftersom framställningen kommit in för sent. I sitt beslut avvisade kammarrätten även en ansökan om resning avseende fastighetsskatten alternativt återställande av försutten tid för att anföra besvär enligt 102 § taxeringslagen (1956:623). - Hos Regeringsrätten yrkades att föreningens överklagande skulle tas upp till prövning och att Regeringsrätten skulle undanröja vid 1986-1988 års taxeringar påfört underlag för statlig fastighetsskatt. I andra hand ansökte ELEF om resning alternativt återställande av försutten tid. - Till stöd för sin talan anförde föreningen bl.a. följande. Kammarrätten hade i sin dom den 21 november 1996 beslutat att något taxeringsvärde inte skall åsättas taxeringsenheten Hästen 24 i Stockholm. Föreningen hade därmed för nu aktuella år påförts fastighetsskatt med tillhopa 954 166 kr för en fastighet som inte var skattepliktig vare sig vid fastighetstaxeringen eller till statlig fastighetsskatt. Skattemyndigheten hade medgett föreningens yrkande i sak. -Regeringsrätten (2000-06-29, Werner, Baekkevold, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i frågan om besvär i särskild ordning anförts i rätt tid. - Enligt 8 § första stycket 3 och 4 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall en ansökan om resning och återställande av försutten tid prövas av kammarrätten, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet respektive avser återställande av försutten tid för överklagande till länsrätt, kammarrätt eller förvaltningsmyndighet. Föreningens taxeringar har i sak prövats endast av vederbörande taxeringsnämnd. Ansökningen om resning alternativt återställande av försutten tid skall därför prövas av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning alternativt återställande av försutten tid och överlämnar den till Kammarrätten i Stockholm för handläggning. (fd 2000-06-20, H. Lundgren)

*REGI

*INST