RÅ 2000 not 150

Reklamskatt (återbetalning av reklamskatt för annonser i publikationen "Gula Tidningen") / Reklamskatt (återbetalning av reklamskatt för annonser i publikationen "Gula Tidningen", förhandsbesked)

Not 150. Överklagande av Gula Tidningen AB av förhandsbesked ang. reklamskatt. I ansökan om förhandsbesked frågade bolaget om den självständiga periodiska publikationen Gula Tidningen kunde anses ha karaktär av dagspress, populärpress eller fackpress och därmed vara berättigad till återbetalning enligt 24 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam. -Skatterättsnämnden (1999-11-23, Wingren, Edlund, Odéen, Ohlson, Peterson, Rabe, Sjöberg): Gula Tidningen AB har inte rätt till återbetalning av reklamskatt enligt 24 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (RSL) för annonser i publikationen "Gula Tidningen". - Motivering. - Enligt 24 § första stycket RSL skall till skattskyldig, som redovisat reklamskatt för annonser i en självständig periodisk publikation, som har karaktär av dagspress, populärpress eller fackpress ske återbetalning av reklamskatten, dock med vissa begränsningar i förhållande till annonsomsättningen. - I det i prop. 1972:58 redovisade författningsförslaget till RSL skulle enligt 24 § grundavdrag medges för varje självständig periodisk publikation. På förslag av skatteutskottet kompletterades dock bestämmelserna med föreskriften att endast dagspress och tidskrifter skulle kunna komma i åtnjutande av avdrag, jfr SkU 1972:29 s. 7. Genom SFS 1974:416 ersattes uttrycket "tidskrifter" med "populär- eller fackpress". - Frågan om rätt till återbetalning av reklamskatt föreligger för annonser i "Gula Tidningen" har som framgår av ansökningen prövats i två tidigare förhandsbesked. I ett besked 1982-02-12 fann Riksskatteverket att skatteplikt förelåg för de gratisannonser från privatpersoner som avsåg försäljning, inköp eller byte av varor och tjänster m.m. Vidare fann verket att publikationen, med hänsyn till att innehållet till dominerande del bestod av annonser och till en mycket begränsad del av redaktionell text, inte kunde anses ha karaktär av dagspress, populärpress eller fackpress och att rätt till återbetalning därför inte förelåg. Regeringsrätten ändrade genom dom 1982-10-05, RÅ 1982 Aa 140, beskedet såvitt avsåg gratisannonserna och ansåg att skatteplikt inte förelåg för dessa men gjorde inte ändring i förhandsbeskedet såvitt det avsåg rätt till återbetalning av reklamskatt. Dåvarande Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden fann härefter i ett förhandsbesked meddelat 1987-02-23 med anledning av en ny ansökan att publikationen inte hade förändrats i någon nämnvärd omfattning i förhållande till vad som gällde vid tidpunkten för det tidigare förhandsbeskedet och fann därför inte skäl att göra en annan bedömning vad avsåg bolagets rätt till återbetalning. - Gula Tidningen AB anser att bolaget har rätt till återbetalning i första hand på grund av att förarbetena till RSL inte utsäger annat än att periodisk publikation som inte utgör annonsblad skall vara berättigat till återbetalning. I andra hand anser bolaget att tidningen måste anses utgöra "populärpress" med hänsyn till att tidningen har en bred läsekrets och ett underhållande syfte samt att tidningen dessutom till övervägande del kan anses bestå av redaktionell text. Vad gäller den sistnämnda frågan framhåller bolaget att det numera självt bestämmer om aktuella meddelanden från privatpersoner över huvud taget skall publiceras och under vilken rubrik och på vilken sida meddelandet skall publiceras samt att det utformar innehållet i meddelandet och den tryckeritekniska framställningen i enlighet med av bolaget fastlagda redaktionella principer. - Nämnden gör följande bedömning. - Med hänsyn till såväl den lydelse som 24 § första stycket RSL slutligt fick redan när lagen infördes som bestämmelsens nuvarande lydelse utgör vad bolaget anfört om innehållet i vissa åberopade förarbetsuttalanden inte någon grund för att bolaget skall anses ha rätt till återbetalning av aktuell reklamskatt. - Någon närmare ledning för bedömningen av vilka publikationer som skall anses utgöra populärpress enligt det nu ifrågavarande lagrummet ges inte i lagtexten eller i förarbetena till RSL. I Riksskatteverkets "Handledning för punktskatter" (1987 års upplaga s. 277 f. och 1997 års upplaga s. 370) lämnas följande beskrivning av vad som rent allmänt kan innefattas i begreppet populärpress: "Periodiska publikationer som vänder sig till en bred läsekrets och som främst har ett underhållande syfte, även om innehållet ofta är av informativ karaktär. Bland de publikationer som utgör populärpress kan nämnas de s.k. veckotidningarna", Reklamskatteutredningen ansåg i sitt betänkande "Reklamskatt" (SOU 1988:17) att denna definition i allmänhet fungerat väl och att det inte fanns någon anledning att avvika från Riksskatteverkets bestämning. Även nämnden finner att det återgivna uttalandet bör tjäna som utgångspunkt vid bedömningen av om en publikation är att hänföra till populärpress enligt RSL. - På sätt som anges i det tidigare återgivna förhandsbeskedet RÅ 1982 Aa 140 bör enligt nämndens mening omfattningen av det redaktionella innehållet i en publikation tillmätas betydelse vid bedömningen. Sålunda bör en publikation för att anses hänförlig till populärpress, i likhet med vad som är fallet med t.ex. veckotidningar, till väsentlig del innehålla sådant redaktionellt material som består av artiklar eller motsvarande rörande olika ämnen. Till redaktionellt material kan inte hänföras införda meddelanden med erbjudanden om köp, försäljningar m.m. även om dessa meddelanden utformas och införs i tidningen efter vissa redaktionella principer. Mot bakgrund av att innehållet i "Gula Tidningen" till alldeles övervägande del består av sådana meddelanden finner nämnden att publikationen inte kan hänföras till populärpress. Då den inte heller är att hänföra till dags- eller fackpress har Gula Tidningen AB inte rätt till återbetalning av reklamskatt för annonser i publikationen. - I överklagande yrkade bolaget att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet, skulle förklara att rätt till återbetalning av reklamskatt föreligger. Bolaget framhöll bl.a. att "Gula Tidningen" måste anses uppfylla kraven för att betecknas som populärpress utifrån en allmän beskrivning och att det som uttalades i rättsfallet RÅ 1982 Aa 140 om betydelsen av omfattningen av det redaktionella materialet och om att artiklar eller motsvarande rörande olika ämnen borde vara en väsentlig del av innehållet utgör en begränsning som inte längre är motiverad med hänsyn till utvecklingen på tidningsmarknaden. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2000-10-05, Swartling, Lindstam, Rundqvist, Eliason, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ansluter sig till Skatterättsnämndens bedömning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2000-09-20, Johansson)

*REGI

*INST