RÅ 2000 not 16

En person som inte var ägare till ett fritidshus hade påförts byggnadsavgift och förelagts att flytta huset (bifall) / En person som inte var ägare till ett fritidshus hade påförts byggnadsavgift och förelagts att flytta huset (resningsärende, bifall)

Not 16. Ansökan av Håkan A. om resning i mål om föreläggande enligt plan- och bygglagen m.m. - I protokoll från Byggnadsnämndens i Degerfors kommun sammanträde den 21 mars 1996 (§ 25) antecknades beträffande fastigheten Duvdalen 1:39: "Sökanden (Håkan A.) har till dagens datum ej inkommit med ansökan om tidsbegränsat bygglov för fritidshuset". Enligt samma protokoll beslutade nämnden bl.a. följande: "2. Sökanden uppmanas att flytta det olovligt uppförda fritidshuset från fastigheten senast 1996-06-13. - 3. Då överträdelsen ej kan betraktas som ringa skall byggnadsavgift enl. 10 kap 4 § PBL tas ut med ett belopp motsvarande fyra gånger bygglovavgiften, dvs. 10 032 kr". - Nämndens beslut, som enligt protokollet skulle delges såväl Håkan A. som hans föräldrar Rolf och Ylva A., överklagades av alla tre. I beslut den 28 juni 1996 avslog Länsstyrelsen i Örebro län överklagandena såvitt avsåg nyss återgivna delar av nämndens beslut, varvid tidpunkten då den olovligt uppförda byggnaden skulle vara borttagen sattes till den 1 oktober 1996. Håkan A. och föräldrarna fullföljde sin talan. Kammarrätten i Jönköping beslutade i dom den 7 juli 1997 att avslå Håkan A:s överklagande i angivna hänseenden samt att avvisa föräldrarnas talan i kammarrätten. - Håkan A. ansökte om resning och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja dels byggnadsnämndens beslut att påföra honom byggnadsavgift och att förelägga honom att flytta fritidshuset, dels de avgöranden som länsstyrelsen och kammarrätten har träffat efter överprövning av nämndens beslut. Vidare yrkade han inhibition. Till stöd för sin talan anförde han i huvudsak att han inte hade varit ägare till fritidshuset och att besluten hade fattats med vetskap om detta förhållande eller möjligen, i högre instans, utan att utredningsskyldigheten i detta avseende hade iakttagits. - Byggnadsnämnden yttrade sig över ansökningen. -Regeringsrätten (2000-02-02, Werner, Swartling, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 10 kap. 4 § första stycket plan- och bygglagen (1987:10), PBL, skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov. Av 10 kap. 9 § första stycket PBL framgår att avgiften skall tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare av den fastighet, byggnad eller anläggning som den olovliga åtgärden avsåg. - Enligt 10 kap. 14 § första stycket PBL, jämfört med 12 § i samma kapitel, gäller att byggnadsnämnden, när någon utan lov vidtagit åtgärd som kräver bygglov, får förelägga ägaren av den fastighet, byggnad eller anläggning som frågan gäller att inom viss tid vidta rättelse. - Byggnadsnämndens beslut den 21 mars 1996 om byggnadsavgift får, sett i sitt sammanhang, uppfattas som ett beslut om att ta ut en sådan avgift hos Håkan A. Nämndens samtidigt fattade beslut att uppmana "sökanden" att flytta fritidshuset från den aktuella fastigheten är med hänsyn till beslutsprotokollets innehåll i övrigt att uppfatta som ett mot Håkan A. riktat föreläggande enligt 10 kap. 14 § första stycket PBL. Som framgått av redogörelsen för bestämmelserna i 10 kap. 4, 9 och 14 §§ PBL förutsätter nämndens båda beslut för sin giltighet att Håkan A. ägde fritidshuset när det uppfördes respektive vid den tidpunkt då föreläggandet meddelades. - I ansökningen om resning uppger Håkan A. att han inte har varit ägare till fritidshuset. Vad som förekommit i ärendena hos byggnadsnämnden och länsstyrelsen och i målet hos kammarrätten ger stöd för detta påstående. De uppgifter om äganderätts- och arrendeförhållanden m.m. som lämnats där ger entydigt vid handen att Håkan A:s mor vid de relevanta tidpunkterna var ensam ägare till fritidshuset. I sitt yttrande över resningsansökningen har nämnden inte heller ifrågasatt uppgiften om att Håkan A. inte har varit ägare till huset. - Regeringsrätten finner att det på grund av det anförda finns synnerliga skäl för en ny prövning och att resning därför skall beviljas enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291). Vid en sådan prövning bör Håkan A:s uppgift om att han inte har ägt det aktuella fritidshuset godtas. Detta innebär att nämndens beslut om byggnadsavgift och föreläggande skall upphävas såsom stridande mot de berörda bestämmelserna i PBL. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och upphäver, med ändring av kammarrättens dom och länsstyrelsens beslut i motsvarande delar, byggnadsnämndens under punkterna 2 och 3 i sammanträdesprotokollet från den 21 mars 1996 upptagna beslut om uppmaning (föreläggande) och byggnadsavgift. (fd II 1999-12-15, Persson)

*REGI

*INST